Június 6. – Csütörtök

Fohász Szent Norberthez

Dicsőséges Szent Norbert, te megértetted az isteni Mester szavát, hogy egy a szükséges. Nem kerestél a földön hitvány gazdagságot, sivár gyönyörűséget, hiú dicsőséget, hanem fölvetted keresztedet és az Úr nyomában indultál. Őneki éltél és az evangéliumnak, amelyet ékes szóval hirdettél és ékesebb tettekkel mutattál meg. Kérd az Istent, dicsőséges hitvalló, mindnyájunkért, soha el ne feledjük, hogy keresztények vagyunk, tehát az Úr Jézus tanítványai, és hogy az Urat kell követnünk. Amen.

V. Íme a nagy pap:

R. Ki az ő napjaiban tetszett az Úrnak és igaznak tartotta.

Könyörögjünk – Isten, te Szent Norbert hitvallót és püspököt igédnek kiváló hirdetőjévé tetted és új ágat oltottál általa való tekintettel, hogy amit ő szájjal és tettel tanított, a te segítségeddel mi is gyakorolhassuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről

Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk!Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten: — irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Élő Kenyér, ki az égből szállott alá— irgalmazz nekünk!

Elrejtett Isten és Üdvözítő

Választottak gabonája

Szüntelen tartó áldozat

Tiszta felajánlás

Legtisztább asztal

Angyalok eledele

Elrejtett manna

Isten csodáinak emlékezete— irgalmazz nekünk!

Természetfölötti kenyér

Testté lett Ige

Szent Ostya

Áldásnak Kelyhe

A hitnek Titka

Magasztos, tisztelendő Szentség

Legszentebb áldozat

Engesztelő áldozat élőkért és holtakért— irgalmazz nekünk!

Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen

Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete

Minden bőséget meghaladó ajándék

Az Isten szeretetének legnagyobb emléke

Az isteni bőkezűség túláradása

Szentséges és felséges titok— irgalmazz nekünk!

Halhatatlanság orvossága

Félelmetes és éltető szentség

Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér

Vérontás nélkül való áldozat

Étel és vendég

Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak

Kegyesség szentsége— irgalmazz nekünk!

A szeretet köteléke

Tiszta lelkek táplálása

Az Úrban meghalók úti eledele

A jövendő dicsőség záloga

Testednek és Vérednek méltatlan vételétől: – Ments meg Uram minket!

A test kívánságaitól

A szemek kívánságaitól

Az élet kevélységeitől

Minden bűnalkalomtól

Testednek és Vérednek méltatlan vételétől: – Ments meg Uram minket!

Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad,

Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad

Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted

Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál

Szentséges tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél

Mi bűnösök,- Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál

Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál

Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál

Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál

Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál

Jézus, Isten fia

Kenyeret adtál a Mennyből! Minden gyönyörűséggel teljeset!

Könyörögjünk!

Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ

Zálogát adtad, ó Jézus, Örök szeretetednek

Rendelvén e nagy Szentséget És adván tieidnek.

Hogy teveled egyesüljünk S téged viszont szeressünk,

Örök hála és imádás Légyen azért nevednek.

Irgalmadban nem vizsgáltad A mi gyarlóságunkat

És ellened elkövetett Sok hálátlanságunkat.

Megmenteni így akartál, Azért értünk meghaltál,

Eltörölvén a keresztfán Régi adósságunkat.

S hogy halálod szent emlékét Mindennap megülhessük,

Hagytad ezt a nagy Szentséget, Hogy magunkhoz vehessük.

Csodálatos kincset adtál, És közöttünk maradtál.

Véghetetlen jóságodért Add, hogy mindig szeressünk.

Így magadhoz édesgettél, Kegyes Jézus, bennünket.

Add, hogy tőled semmi többé El ne vonja szívünket.

E Szentségben légy oltalmunk, Érted éljünk és haljunk.

Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, E szent feltételünket.

Ámen!