Május 17. – Péntek

Szent Paszkál imája az Oltáriszentséghez

Könyörgő ima

„Uram, elemészt Utánad a vágy ! Jézusom, látni akarlak a fehér szent Ostyában mindig, mindennap, ameddig csak élek. Elepedek…! Szívem kiszárad, mint a virág a nyári nap tüzében… Uram! betege vagyok Oltáriszentségednek!”

Hálaadó ima Szent szentáldozás után

„Dicséret és hála neked, Uram, amiért engem, szegény bűnöst szent lakomádban részesítettél. Nagy alázattal kérem Fölségedet, hogy ez az áldozás adja meg nekem a hit és bizalom növekedését, szabadítson meg hibáimtól és a test kívánságaitól. Űzzön el belőlem minden hiúságot, erősítsen meg minden jóban. Főképp gyújtsa fel bennem a szent szeretetet és egyesítsen elválaszthatatlanul veled, Uram és Megváltóm.”

Kérő ima Szent Paszkálhoz

Szent Paszkál! az Eucharisztia nagy szentje, gyújtsd lángra szívemet, hogy a te szereteteddel szeressem az Oltáriszentséget, és gondolatban éjjel-nappal ott virrasszak a tabernákulum előtt, mint valami lobogó, önmagát emésztő öröklámpa, amelyet csak a halál tud kioltani.

Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Felajánlás Jézus Szent Véréhez

(Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!)

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.

Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak!

Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.

Ima a Megváltó Jézushoz

Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem,

aki keresztáldozatod által megváltottál minket

és legyőzted a sátán hatalmát, szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől

és a gonosz minden befolyásától.

A Te nevedben kérem, sebeid érdemeiért kérem, véred érdemeiért kérem,

a Te Kereszted érdemeiért kérem,

Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

és a Fájdalmas Anya közbenjárására kérem.

Csorduljon rám az oldaladból kifolyó vér és víz,

hogy megtisztítsanak, megszabadítsanak, meggyógyítsanak engem.

Ámen.

Üdvözlégy Jézusnak drágalátos vére,

ki érettünk bűnösökért a te szent szívedből és egész testedből bőségesen kiontatott. Én uram, Jézus Krisztus, mosd le az én gyarló bűneimet és ne hagyj elveszni engem, akit a te drága véreddel megváltottál. Jóságos Jézus, kegyes kínszenvedésedre, értünk kiontott drága véredre kérlek, segíts meg engem, gyógyíts meg engem. Adj bánatomra vigasztalást, a testi és lelki kísértések ellen erőt, minden elkövetett bűnömre bocsánatot és minden bűntől őrizz meg engem. Ámen. (Thewrewk-kódex)