A gyermek lelki nevelése – javítás

Az emberiség jelen bűnbeesett állapotában a gyermek nem születik már egészen jónak. Olyan, mint némely fa, melynek támaszra és nyeső ollóra van szüksége, hogy sudár egyenesen nőjön a magasba. A jó nevelés szükséges kelléke ezért a szent szigor. Nem volt okos az a szülő, aki gyermekét, csakhogy minél kellemesebbé tegye számára az életet, naponkint jó későn zenélő órával ébresztgette. Mennyivel bölcsebb volt ennél Bedfordban (Angolország) az az édesanya, aki fiát, bár tisztességesen, de szegény módjára, nélkülözésekhez szoktatva nevelte fel. Az elhunyta után felolvasott testamentumból kitűnt, hogy óriási vagyont hagyott gyermekére. Egész életében titkolta, rejtegette ezt, nehogy fiát elpuhítsa s elbizakodottá tegye. Az anyjához méltó derék fiú az egész vagyont árvaház alapítására fordította.

Nagyon világos, hogy a szülőknek szent kötelességeikből kifolyólag hellyel-közzel büntetniök is kell. Hogy azonban a büntetés célját ne tévessze, tartsa szemmel a szülő a következő irányelveket.

1. Ne ócsároljon szüntelen. Ez csak dacot s nemtörődömséget ébreszt. Aztán ne feledje, hogy a gyermeknek is van ám becsülete s becsület-érzése. Ha a szülő ezt becsmérlés, megszólás, rágalmazás által sérti, rontja, könnyen súlyosan is véthet az igazságosság és kegyelet ellen.

2. Ne fenyegessen soha olyasmivel, amit nem akar, vagy nem tud végrehajtani.

3. Legyen a büntetés igazságos, higgadt. Érezzék meg rajta a szeretet.

4. A büntetés gyógyító erejét ne tompítsa el a hamarosan reákövetkező békítés, hízelgés.

5. Ha az iskola, nevelő büntetett, a szülő ne vegye a gyermeket pártfogásba.

A katolikus hitre tért hírneves történettudós, Hurter Frigyes (†1865) beszéli a következőket. „Egy alkalommal tanítóm könyvvel a számra ütött, mert fecsegtem az iskolában. Felkiáltottam: «Ezt megmondom édesapámnak». Erre újra kaptam egyet, aztán ajtót mutattak: «Most mehetsz és megmondhatod». Bizonyosra vettem, hogy otthon igazságot kapok. Ámde tévedtem. A rövid válasz panaszomra otthon az volt: «Ha ez alkalommal nem is érdemelted meg, máskor bizonyosan megérdemelted; eredj tüstént vissza az iskolába és légy jó!»” A jámbor tudós hozzáteszi: „Mindkét arculütés már rég elzúgott, de Isten fizesse meg atyámnak és anyámnak, hogy akkor nem fogták pártomat”.