Március 27. – Szerda

LITÁNIA SZENT JÓZSEFHEZ

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Szent József,Könyörögj érettünk!

Dávid nemes sarja

Pátriárkák fénye

Isten Anyjának jegyese

A Szent Szűz tisztaságos őre

Isten Fiának nevelő atyja

Krisztus gondviselő oltalmazója

A szent család feje

Igazságos József, Könyörögj érettünk!

Tisztaságos József

Nagyokosságú József

Erőslelkű József

Engedelmes József

Hűséges József

Béketűrés példaképe

Szegénység kedvelője

Iparosok példaképe

A házasélet dísze, Könyörögj érettünk!

Szüzek őre

Családok támasza

Ínségesek vigasztalója

Betegek reménye

Haldoklók pártfogója

Gonosz szellemek réme

Az Anyaszentegyház védőszentje

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt! És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk!

Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad.

Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Szent József Atyánk!

Te jóságos vagy. Még senki sem könyörgött hiába hozzád.

Tárt karokkal fogadsz mindenkit, aki fájdalmaiban hozzád esedezik.

Tekints könyörületesen az én nagy nyomorúságomra!

Te jól tudod, mily nehéz megpróbáltatás ért engem, mennyire szenvedek miatta.

Te ismered, milyen keservek gyötrik most szívemet.

Az ellentmondások tüzében kínlódva érzem, hogy vétkeim miatt megérdemeltem e nehéz keresztet.

Teljes szívemből bánom minden bűnömet!

Kérlek téged, Szent József, járj közben értem Jézusnál, mert téged szívesen meghallgat!

Te légy szószólóm!

A te kérésedet nem fogja visszautasítani, ha közbenjársz érettem.

Ezért bizalommal várom tőled, hogy nagy bajomban segítségemre siess.

Bensőséges alázattal kérlek téged, tekints reám, hallgasd meg szívem óhaját, hallgasd meg kegyelmesen esdeklő imámat!

Ámen!