December 19. Kedd, Köznap

NAPI IMA

Imádság a Szent Őrzőangyalhoz

Szent őrangyalom, én hű barátom és földi zarándoklásom társa, kit a mennyei Atya oltalmamra küldött! Hálát adok neked minden irántam tanúsított szeretetedért és gondviselésedért, amellyel üdvösségem fölött őrködsz.

Kérlek téged, légy segítőm és közbenjáróm Isten trónja előtt.

Oltalmazz meg minden testi és lelki veszedelemtől; védj engem üdvösségem ellenségei ellen, nyerd meg nekem azt a kegyelmet, hogy Isten színe előtt mindig félelem és rettegés között munkáljam üdvösségemet; tégy éberré a veszélyekben, okossá a kísértésekben, hogy soha bűnbe ne essem.

Segíts munkámban; őrizz utamban és nyugalmamban; bátoríts küzdelmeimben; koronázz meg győzelmemben; örülj örömemben, mikor tebenned örvendezem; szánd meg bajaimat; vigasztalj meg szenvedéseimben, de főképen oltalmazz életem végküzdelmében, és vezesd lelkemet az ő Istenéhez, Teremtőjéhez és végcéljához. Amen.

Könyörgő ima szent Antalhoz

Kelj föl minden ügyünkben védő Pártfogónk s a Mindenható előtt hathatós szószólónk, és siess a mi segítségünkre, dicsőséges Szent Antal.

Te, aki a hitnek oly hatalmas bajnoka és apostola voltál, könyörögj érettünk Jézus Krisztusnál, hogy szent hitünkben mindig jobban megerősödjünk, egyedül a jó Istenben reméljünk. Őt a földön mindennél jobban szeressük, és hitünk szerint éljünk.

Légy földi ügyeinkben is szószólónk az Úr trónusánál. Neked ajánljuk testi egészségünket, minden bajunkat és bánatunkat; jövő sorsunkat és ügyes-bajos dolgainkat.

Te, aki oly nagy részvétet mutattál életedben a szegények és szenvedők iránt, vigasztalj bennünket is szorongatásainkban, amiket az élet gondja és keresztje miatt viselünk.

Éreztesd Istentől nyert csodatevő hatalmadat életünkben, akiknek oly nehéz a nélkülözés, és akik oly gyengék vagyunk a megpróbáltatásban.

A te szerető gondjaidra bízzuk gyermekeinket, a szegények, a betegek, a szomorúak, az elnyomottak és más bajokban küzdők sorsát.

Nyújts mindennapi kenyeret az éhezőknek, szerezz jótevőket a szűkölködőknek, adj munkát a munkanélkülieknek,ne engedd, hogy a nyomor bűnre vezesse felebarátainkat, és add áldásodat azokra, akik alamizsnájukkal a te nevedben irgalmasságot gyakorolnak!

A te magasztos példád tanítson meg minket arra, hogy a jó Isten adományait mindig jóra használjuk, és ezzel a mennyben gyűjtsünk magunknak kincset.

Ó, Szent Antal, szeretlek téged;
Ó, Szent Antal, dicsérlek téged;
Ó, Szent Antal, tisztellek téged;
Ó, Szent Antal, bízom benned;

Ó, Szent Antal, őrizz meg engem;
Ó, Szent Antal, világosíts meg engem;
Ó, Szent Antal, vezérelj engem;
Ó, Szent Antal, vígasztalj meg engem;
Ó, Szent Antal, erősíts meg engem;

Ó, Szent Antal, végy oltalmadba engem;
Ó, Szent Antal, ne hagyj el engem;
A gonosz lélektől őrizz meg engem;
Az örök örömre vezess el engem,
Hogy örökké dicsérhesselek téged.

Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt a folytonos csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Páduai Szent Antal, Jézusnak barátja, könyörögj érettünk, hogy életünkben és halálunkban Jézusnak barátságában maradjunk. Ámen.