Ádvent 3. Vasárnapja, Lelki öröm Jézus közeli eljövetele fölött

Előgyakorlatok

1. Képzeld el, mintha Szent Pál szájából hallanád ezeket a szavakat: „Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségteket; az Úr közel van.” (Fil 4,4-5)

2. „Kérünk, Uram, hallgass könyörgésünkre és látogatásod kegyelmével világosítsd meg lelkünk sötétségét.” (Az Egyház imádsága ádvent harmadik vasárnapján.) Kérd Istentől az igazi lelki öröm kegyelmét.

I. A lelki öröm fontossága

Kitűnik a lelki öröm fontossága: 1. Szent Pál ismételt szavaiból és beható buzdításából a lelki örömre: „Örüljetek, újra mondom, örüljetek”, irja a filippibelieknek. – 2. Az Egyház sem szűnik meg inteni híveit a lelki örömre; azért most is, ádvent kellő közepén, a bűnbánati időszakban, örömre int és az egész ádventet bizonyos örömteljes érzület lengi át. A nagyböjtben is külön vasárnapot szentel arra, hogy a híveket a lelki örömre buzdítsa. – 3. Az emberi lélek öröm nélkül nem lehet meg. A szomorúság nem hazája a léleknek; a lélek hazája, légköre az öröm. Azért, ha szent öröme nincs, keres magának világi örömöket, mert öröm nélkül nem élhet. Mily fontos azért, hogy szent öröm töltse be lelkünket! – 4. Ha öröm lakozik lelkünkben, minden sokkal könnyebb Isten szolgálatában. Könnyebb legyőzni a kísértéseket, de kevesebb is a kísértés; könnyebb gyakorolni az erényt, könnyebb dolgozni Isten- és a lelkekért, könnyebb teljesíteni hivatásbeli kötelmeinket, könnyebb meghozni az áldozatokat, melyeket az élet és Isten szolgálata megkíván, könnyebb szenvedni, könynyebb fölemelkedni a szentség és hősiesség magaslataira. – 5. Csak az az erény tökéletes, melyet könnyedséggel, örömmel gyakorlunk. Ez a könnyedség és öröm azonban nem zárja ki az érzéki természet ellenszegülését, mert a lelki öröm székhelye nem az érzéki vágyóképesség, hanem az akarat. – 6. Istennek is csak az az ajándék tetszik, melyet örömmel hozunk: Hilarem datorem diligit Deus (2Kor 9,7), a jókedvű adakozót szereti az Isten. – Ezzel összefügg, hogy 7. az érdem is nagyobb ott, ahol a lelki öröm éltet minden cselekedetet; mert hogyne volna nagyobb érdem abban a cselekedetben, melyet örvendve ajánlunk fel Istennek, mint abban, melyet csak kelletlenül vagy legalább is kevés készséggel végzünk. – Azért intenek 8. a szentek is példájukkal, tanításukkal a lelki örömre.

Ezt az örömöt, mely oly fontos a lelki életben, mint minden más kegyelmet, imádság által kell megszereznünk. Megszerzése azonban nem lehetséges önmegtagadás és a szív kellő tisztasága nélkül. Mert épp a meg nem fékezett szenvedélyek okozzák legtöbb esetben a lélek szomorúságát. Elősegíti a lelki öröm megszerzését az elmélkedés is, melyben a lelki örömnek tárgyát állítjuk szemünk elé. Ez a megfontolás egyúttal feltárja előttünk, hogy miben áll az igazi lelki öröm.

II. A lelki öröm tárgya

Isten és mindaz, ami Istennel összefügg. Azért írja Szent Pál: „Örüljetek az Úrban.” Istenben pedig knlönféle szempontból örülhetünk. Az ádventi időszakban, annak sajátos jellege szerint a lelki öröm tárgya: Dominus prope est (Fil 4,5), az Úr közel van. Az ádvent harmadik hetében a jól elkészült lélek már alig várja az Úr jövetelét; az Egyház is mind sürgetőbb kérésekkel ostromolja Istent, hogy siettesse már eljövetelét: festina, ne tardaveris, siess, ne késlekedjél. Ebben a hő vágyában megvigasztalja az epedő lelket a szó: Dominus prope est, már közel van az Úr. Ez örömének főtárgya. Erre utal a mai evangélium is, melyben a zsidók küldöttségét állítja elénk az evangélista, és mi Ker. Szent János szájából halljuk: Én csak vízzel keresztelek; de már közöttetek áll az, aki utánam jő. (Jn 1,26.27)

„Közel vagy te, Uram, és minden utad igazság”, mondja a zsoltár. (Zsolt 118,151) Ez a szó fejti ki bővebben mai örömünk tárgyát. Igazság itt annyi, mint szeretet és irgalom. Krisztus közeli eljövetele megörvendeztet bennünket, mert 1. áldást hoz ránk: benedixisti, Domine, terram tuam (Ps. 84. Introit. és Offert.), megáldottad, Uram, a te országodat – 2. elhárítja tőlünk a szolgaságot: avertisti captivitatem Jacob – 3. bűnbocsánatot hirdet: remisisti iniquitatem plebis tuae. Azért mondja összefoglalólag a szentmisének áldozási szakasza Izaiás próféta szavaival: „Mondjátok a kislelkűeknek: Bátorság! Ne féljetek! Íme, a mi Istenünk maga jön és szabadulást hoz nekünk.” (Vö. Iz 35,4)

Isten közelsége négyféle módon örvendeztethet meg bennünket ebben az életben. Közel van Isten hozzánk 1. szívünkben, ennek a közelségnek a megérzése a legmélységesebb lelki öröm; de öröm már érezni azt is, hogy közelít az Úr szívünk hajléka felé. – Közel van Isten hozzánk 2. az Oltáriszentségben és még közelebb a szentáldozásban. Több joggal mondhatjuk, mint Mózes a zsidókról: „Nincs is más ilyen nagy nemzet, melyhez istenei oly közel lennének, mint amilyen közel mihozzánk van a mi Istenünk, valahányszor kérjük.” (MTörv 4,7) – Közel van az Isten, 3. ha arra tekintünk, mily rövid az élet. Csak pár év még és látni fogjuk az Istent. – Közel van végre az Isten 4. akkor, mikor meghallgatja imáinkat. Ez is örömünk egyik tárgya. Hiszen maga Krisztus mondja: „Kérjetek és megnyeritek, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,24)

III. A lelki öröm tulajdonságai

1. A lelki öröm mindenekelőtt szerény és alázatos. „Ismerje meg mindenki a szelídségteket” (Fil 4,5), fűzi hozzá Szent Pál apostol, mikor híveit felszólítja, hogy az Úrban örvendjenek. De ez a felszólítás nem is anynyira parancs, mint inkább figyelmünk felhívása a szent öröm természetszerű hatására. A lelki öröm nem hangos, nem zajos, nem kicsapongó, mint a világi öröm.

2. „Ne aggódjatok”, folytatja az Apostol és Izaiás próféta is felszólít:.,Bátorság! Ne féljetek!” Ez a lelki öröm második hatása és tulajdonsága: bizalommal, barátsággal, gyermekded odaadással tölti be a lelket Isten iránt.

3. A lelki öröm imádságra késztet, bensőséges, nem szórakoztat el, nem von el Istentől. „Mindenben terjesszétek a kéréseiteket az Isten elé imádságban és könyörgésben hálaadással.” (Fil 4,6) Ebből ered

4. a béke, mely a lelki öröm elválaszthatatlan kísérője, az a béke, melyet a világ nem képes megadni (Jn 14,27), melyet csakis Krisztus ad azoknak, akik az ő eljövetelének örvendenek: „S az Istennek ez a békéje, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7)

Imádság

„Közel van az Úr mindazokhoz, akik őt őszintén segítségül hívják” (Zsolt 144,18), mondja a zsoltár. Azért szívünk egész bensőségével imádkozzunk az Egyházzal: „Kérünk, Uram, hallgass könyörgésünkre és látogatásod kegyelmével világosítsd meg lelkünk sötétségét.” „Uram, ki a kerubok fölött ülsz, mutasd meg hatalmadat és jöjj, aki Izraelt kormányzod, hallgass ránk, mutasd meg hatalmadat és jöjj, szabadíts meg minket!” (Ps. 79. Graduale)