A házasságkötés szertartása

Az esketés

A szentség kiszolgáltatása

A pap egyházi ruhában az oltárhoz megy, ahol őt a násznép várja. A jegyesek – a menyasszony a vőlegény balján – az oltár előtt inkább a lecke oldalán állanak. Mögöttük a tanúk (a násznagyok).

Pap (P.): Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

P.: Mi a neved? Felelet (F.) N. és N.

(A vőlegény és menyasszony megmondják keresztnevüket.)

P.: N. Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N-t törvényes feleségül magadhoz venni. F.: Akarom.

P.: Ígéred-e, hogy hozzá holtodiglan, holtáiglan mindenben hű akarsz lenni, mint a hű férj feleségéhez, az Istennek parancsa szerint hű lenni köteles. F.: Ígérem.

Erre a pap a menyasszonyhoz fordul:

P.: N. Nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N-hez törvényes feleségül hozzá menni? F.: Akarok.

P.: Ígéred-e, hogy hozzá holtodiglan, holtáiglan mindenben hű akarsz lenni, mint a hű feleség urához az Isten parancsa szerint hű lenni köteles. F.: Ígérem.

2. A gyűrűk megáldása

A gyűrű köralakjánál fogva a halhatatlanságnak és elválaszthatatlanságnak jelképe. A házasokra nézve különösen is azt jelenti, hogy valamint a karikagyűrűnek nincsen vége, úgy az ő hűségüknek se legyen soha vége. Valahányszor a gyűrűre tekintenek tehát, jusson eszükbe a házasság egysége s felbonthatatlansága s így ama legszentebb kötelességük, hogy kizárólag egymásé legyenek mindhalálig. Hogy pedig a gyűrűt a házasok balkezükön viselik Szent Izidor püspök szerint azért van, mert a régiek felfogása szerint a balkéz gyűrűs ujjától egy ér egészen a szívig ér.

P.: Segítségünk az Úr Nevében. F.: Aki az eget és a földet teremtette.

P.: Uram hallgasd meg könyörgésemet. F.: És kiáltásom jusson eléd.

P.: Az Úr legyen veletek. F.: A te lelkeddel is.

P.: Könyörögjünk: Áldd meg Uram ezeket a gyűrűket, amelyeket a te nevedben megáldunk, hogy akik azokat hordozzák, a te békességedben megmaradjanak, a te akaratod teljesítésében kitartsanak és szeretetben éljenek, öregbedjenek, gyarapodjanak életük napjainak hosszú során keresztül. A mi Urunk Krisztus által. F.: Amen.

P.: Könyörögjünk: Emberi nem Teremtője és Fenntartója, lelki kegyelmek osztogatja, te Uram! küldd el a mennyekből ezekre a gyűrűkre vigasztaló Szentlelkedet, lásd el azokat égi védő erővel, hogy azoknak, akik hordani fogják, örök üdvösségükre szolgáljanak. F.: Amen.

Erre a pap a szenteltvízzel meghintett gyűrűket felcserélve a férj s feleség ujjára húzza, mondván:

P.: Az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek nevében. F.: Amen.

3. Az új házastársak megáldása

(A férj és feleség az oltár előtt térdelnek.)

P.: Segítségünk az Úr Nevében! F.: Aki az eget és földet teremtette.

P.: Erősítsd meg Isten, amit bennünk műveltél. F.: Szent templomodból, amely Jeruzsálemben vagyon.

P.: Legyetek áldottak az Úrban. F.: Aki a világot semmiből alkotta.

P.: Könyörögjünk Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene áldd † meg ezeket a fiatalokat és ültesd el lelkükben az élet magvát, hogy amit saját javukra szolgálónak megismertek, azt kívánják is megcselekedni. A mi Urunk Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója, a te szent Fiad által, aki veled él s uralkodik a Szentlélekkel egyetemben mindörökön örökké. F.: Amen.

127-ik zsoltár:

P.: Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő utain járnak.

Mivel kezeid munkáját eszed, boldog vagy és jól lesz dolgod. Feleséged mint a termékeny szőlőtő házad falai között; fiaid mint az olajfa sarjadékai asztalod körül.

Íme így áldatik meg az ember, ki az Urat féli.

Áldjon meg téged az Úr Sionban és lássad Jeruzsálem javait életed minden napjaiban; és lássad fiaidnak fiait s a békességet Izraelen.

Dicsőség az Atyánk stb.

P.: Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram irgalmazz! Miatyánk …

P.: És ne vigy minket a kísértésbe. F.: De szabadíts meg a gonosztól.

P.: Üdvözítsd szolgáidat. F.: Akik tebenned bíznak, Istenem.

P.: Küldj nekik, Uram, segélyt szent helyedről. F.: És Sionból oltalmazd őket.

P.: Légy számukra Uram az erősség tornya. F.: Az ellenséggel szemben.

P.: Uram hallgasd meg könyörgésemet. F.: És kiáltásom jusson eléd.

P.: Az Úr legyen veletek. F.: A te lelkeddel is.

P.: Könyörögjünk. Kérünk Uram tekints le szent egedből erre a frigyre; és amint Tóbiást és Sárát a béke angyalának kíséretével oltalmaztad, úgy ezeket is védd meg a gonosz lelkek vészes incselkedéseitől, távoztasd el tőlük a lélek s test veszedelmeit, hogy a te hatalmad pártfogása alatt dicsérjék a te szent nevedet, amely áldott örökkön örökké. F.: Amen.

P.: Könyörögjünk. Figyelmezz Uram a mi könyörgésünkre és támogasd kegyesen azt az intézményedet, amelyet az emberi nem elterjesztésére rendeltél, hogy amit a te rendelésed szerint megkötnek, a te segélyeddel meg is tartsák. F.: Amen.

P.: Könyörögjünk. Áldd meg Uram ezt a szolgádat s szolgálóleányodat, amint megáldottad Mózes imádságára Izrael fiainak családjait, hogy a Vörös-tengeren átkelve Fáraó elől megmenekedjenek, így ezek is üdvözöljenek színed előtt az ítélet napján. Ami Urunk Krisztus által. F.: Amen.

P.: Áldjon meg titeket az Atya Isten, őrizzen meg titeket Jézus Krisztus, világosítson meg titeket a Szentlélek: tekintsen le reátok az Úr és irgalmazzon nektek, és fordítsa arcát felétek és adjon nektek békét éltetek minden napjaiban, és töltsön be titeket az ég minden áldásával bűneitek bocsánatára, hogy örök életetek legyen örökkön örökké. F.: Amen.

Erre a pap a házasok kezét stólájával átkötvén így szól:

P.: Összekötlek titeket házasságra az Atyának † és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

4. Az eskü

Hazánkban ősi hagyományos szokás a kötött frigyet esküvel is megerősíteni. Evégből a férj s feleség egymás után az oltár elé térdelve s két ujjukat a feszületre téve így esküsznek:

Isten engem úgy segéljen!

Nagy Asszonyunk a szeplőtelen Szűz Márta,

És Istennek minden szentei,

Hogy a jelenlevő N-t szeretem,

Szeretvén magamhoz veszem feleségül (illetőleg: Szeretvén hozzá megyek feleségül),

Istennek rendelése szerint,

A keresztény Anyaszentegyháznak szokása szerint,

És hogy őt el nem hagyom,

Holtomiglan, holtáiglan,

Semminemű viszontagságában,

Isten engem úgy segéljen!

Végül az eskető pap intelmet vagy beszédet intéz az új házasokhoz.

A nászmise

Az Egyház forrón óhajtja, hogy a házasságkötés szentmisével kapcsolatban menjen végbe. Miért is leközöljük a jegyesekért előírt votiv szentmisének sajátos részeit. Az általános, minden szentmisében közös részeket bármely jó imakönyvben megtaláljuk. A leközölt szent szövegek bő s épületes anyagot adnak a jegyeseknek s házasoknak az üdvös megfontolásra, elmélkedésre.

Bevezető

Izrael Istene adjon össze titeket és ő legyen veletek, aki a két egyetlen gyermeken, Tóbiáson és Sárán megkönyörült, és most tedd Uram, hogy még tökéletesebben áldjanak téged. (127. zs.): Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő utain járnak. Dicsőség az Atyának … Izrael Istene… (egészen a zsoltárig).

Könyörgés

Hallgass meg minket mindenható és irgalmas Isten, hogy amit hivatalunknál fogva kiszolgáltatunk, azt a te áldásod tökéletesebben betöltse. A mi Urunk …

Szentlecke

Szent Pálnak, az efezusiakhoz írt leveléből (5,22–33).

Testvérek: Az asszonyok engedelmeskedjenek férjeiknek, mint az Úrnak; mert a férfiú feje az asszonynak, mint Krisztus feje az anyaszentegyháznak s ugyanő megszabadítója testének. De mint az anyaszentegyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy az asszonyok és férjeiknek mindenekben. Férfiak! szeressétek feleségteket, mint Krisztus is szerette az anyaszentegyházat és önmagát adta érte, hogy azt megszentelje, megtisztítván a vizek fürdőjével az élet igéje által, hogy dicsővé tegye magának az anyaszentegyházat, nem lévén azon szeplő vagy redő, vagy más efféle, hanem hogy szent és szeplőtelen legyen. Úgy kell a férfiaknak is szeretniük feleségüket, mint önnöntestüket. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. Mert soha senki a maga testét nem gyűlöli, hanem táplálja és ápolja azt, mint Krisztus is az anyaszentegyházat; mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsából és csontjaiból. Ezért az ember elhagyja atyát és anyját és feleségéhez ragaszkodik; és ketten egy testté lesznek. Nagy titok ez, én pedig Krisztusra és az anyaszentegyházra nézve mondom. Azért kiki közületek úgy szeresse feleségét, mint önnönmagát; az asszony pedig félje az ő férjét.

Karvers (127. zs.)

Feleséged mini a termékeny szőlőtő, házad falai között. Fiaid mint az olajfa sarjadékai asztalod körül.

Alleluja. Alleluja.

Küldjön nektek az Úr segítséget, a szent helyről és Sionból védelmezzen meg titeket. Alleluja.

Evangélium

Részlet Szent Máté evangéliumából. (19,3–6) Amaz időben hozzá járulának Jézushoz a farizeusok kísértvén őt és mondván: Szabad-e az embernek feleségét elbocsátani akármi okból? Ő pedig felelvén, mondá nekik: Nem olvastátok-e, hogy aki az embert kezdetben teremtette, férfivá és asszonnyá alkotta őket? és mondá: Annakokáért az ember elhagyja atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik és a kettő egy testté leszen. Ennélfogva már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza.

Felajánlási ének

Te benned bíztam, Uram, mondottam: Te vagy az én Istenem, kezedben van az én sorsom.

Csendes imádság.

Kérünk, Uram, fogadd a házassági szent frigyért bemutatott áldozatot és amint e műnek te vagy a szerzője, légy te az intézője is. A mi Urunk Jézus Krisztus által…

Miatyánk

után a lecke oldalán a pap az előtte térdelő jegyesek felett így imádkozik:

Fogadd kegyesen, Uram, esdeklésünket és támogasd jóságosan azt az intézményedet, amely által az emberi nem elszaporodását akarod eszközölni, hogy amit a te akaratodból megkötnek, a te segélyeddel fenn is maradjon. A mi Urunk Jézus Krisztus által…

Könyörögjünk. Isten, aki erődnek hatalmával mindeneket semmiből alkottál, aki miután a világmindenség kezdetétől fogva mindent elrendeztél, az Isten képére teremtett embernek az asszonyt elválaszthatatlan segítségül azért adtad, hogy a női testet a férfiú testéből származtatva ezzel tanítsad, hogy amit egyből tetszett alkotnod, azt sohasem szabad szétválasztani;

Isten, aki a házassági egyesülést oly kitűnő titokkal szenteled meg, hogy a házastársi friggyel Krisztus és az Egyház szentséges viszonyát jelképezzed;

Isten, ki a nőt férjéhez kapcsolod s e kezdettől rendelt társas életet oly áldásban részesíted, amelyet sem az áteredő bűn sem a vízözön nem tudott eltörölni:

tekints kegyesen erre a szolgálódra, aki midőn a házasélet szent frigyét megköti a te erősítő oltalmadért esedezik. Add Uram neki, hogy elég erős legyen a szeretet és béke szent igáját hordani, hogy híven és tisztán menjen férjhez Krisztusban, kövesse a szent asszonyok példáját, legyen férjéhez szeretetreméltó, mint Rákel, okos, mint Rebeka, hosszúéletű és hű, mint Sára, a pártütésnek pokoli szelleme az ő lelkét soha hatalmába ne ejtse; a hithez és a parancsokhoz ragaszkodjék. Csak emez egyetlen nászt ismerje s meneküljön minden tilos érintkezéstől; gyengeségét erősítse meg a szent fegyelem; legyen szendén komoly és tiszteletreméltóan szemérmes, járatos a mennyei tanokban:

áldd meg őt mint anyát termékenységgel, az erényben legyen kipróbált és ártatlan szívű;

és nyerje el a boldogultak nyugodalmat s a mennyeknek országát;

és lássák mindketten fiaiknak fiait a harmadik s negyedik nemzedékig;

az általuk óhajtott aggkort érjék el. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által …

Áldozási ének

Íme így áldatik meg az ember, ki az Urat féli, és lássad fiaidnak fiait s a békességet Izraelen.

Áldozás utáni ima

Könyörögjünk. Kérünk téged mindenható Isten, gondviselésed intézményeit kegyelmeddel kísérd, hogy akiket törvényed szerint együttélésre összekapcsoltál, hosszú békességben őrizd meg. A mi Urunk Jézus Krisztus által…

Az Ite missa est után – mielőtt az összes jelenlevőkre áldást adna – a miséző pap újra a jegyesekhez fordul, s újból megáldja őket:

Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene legyen veletek, töltsön be titeket áldásával, hogy láthassátok fiaitoknak fiait a harmadik s negyed-íziglen; azután pedig nyerjétek el a végnélküli örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus segítsége által, aki az Atyával és Szentlélekkel él és uralkodik Isten mindörök örökké! Amen.