A polgári házasság

Polgári házasságnak nevezzük azt a házassági köteléket, amelyet a felek a világi hatóság előtt kötnek avégből, hogy frigyüket az állam is elismerje.

Többféle alakja van: 1. kötelező polgári házasság, amelyet a törvény minden házasulandóra egyaránt kiterjeszt. Ezt hozták be 1894-ben s léptették 1895. október 1-én életbe hazánkban is. Dívik kívülünk jelenleg Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Belgiumban és Svájcban;

2. fakultatív polgári házasság, amely a felek tetszésére bízza, hogy vagy egyházilag vagy polgárilag kössék meg házasságukat. Ezt a formát Anglia, Észak-Amerika s újabban a Csehszlovák köztársaság fogadta el;

3. szükségbeli polgári házasság, amely azoknak nyújt módot államilag elismert frigyet kötni, akik egyházi házasságot nem köthetnek. Ez van Ausztriában (az ún. Burgenlandot kivéve), Dániában, Spanyolországban, Portugáliában stb.

A polgári házasság minden formája – amennyiben keresztények házasságáról van szó, az Egyházra nézve sérelmes s káros. Nevezetesen azért, mert illetéktelen beavatkozást jelent az állam részéről a vallás s lelkiismeret ügyeibe, előmozdítja a vallási közömbösséget, aránylag könnyen lehetővé teszi az elválást, ami által megingatja a társadalmi élet alapjait.

Nagyon világos, hogy a katolikus hívek, akiket az Egyház meghatározott házassági formára, ti. az illetékes plébános és két tanú közreműködésére kötelez, a polgári házasságot Isten és lelkiismeretük előtt érvényes házasságnak el nem ismerhetik. Nincs azonban kizárva, hogy az olyanok, akikre az Egyház a házassági forma törvényét ki nem terjesztette, a polgári házasság által lelkiismeretben is érvényes, valóságos, felbonthatatlan házasságot kössenek, feltéve, hogy ily házasságot kötni szándékolnak. Ezt a szándékot feltételezve az 1918. május 19-ike előtti vegyesházasságok is, a polgári kötés által érvényre emelkedtek s valóságos, felbonthatatlan házasságok lettek.

Habár a polgári házasság katolikus szempontból csupán polgári jogi egyezmény, szerződés s mint házasság lelkiismeretben érvénytelen, ámde annak megkötésére a hívek mégis kötelesek lehetnek. Kötelezi őket a helyes és okos önszeretet önmaguk s leendő gyermekeik iránt. A polgári kötés elmulasztása ugyanis igen súlyos jogi következményekkel járhat és sok polgári előnytől foszt meg.

Polgári válás

Minthogy a hívek házassági ügyei egyedül és kizárólag az egyházi bíróság hatáskörébe tartoznak, méltán merül fel a kérdés, vajon szabad-e és mikor szabad a világi bíróság előtt válópert indítani; továbbá katolikus bíró hozhat-e ez ügyben ítéletet és katolikus ügyvéd vállalhat-e világi bíróság előtt házassági ügyet?

A bíró

Ha a világi bíró, ismerve az Egyház álláspontját, mégis olyképpen tárgyalná a házassági pereket, mintha azok valóban a világi bíróság hatáskörébe tartoznának, súlyosan vétene a katolikus hitelvek ellen. Ha azonban az Egyház illetékességét az ily ügyekre nézve elismeri, igen fontos okból, nevezetesen, hogy állásában megmaradhasson, hozhat esetleg házasságot bontó ítéletet is, de csakis ama feltétel alatt, hogy csupán a polgári köteléket s annak következményeit szándékszik feloldani s azt a feleknek alkalmas módon tudtukra is adja.

A házasfelek

Ha a felek, akiknek házassága érvényes, oly szándékból indítják a válópert, hogy azután új házasságra lépjenek, súlyosan vétkeznek. Ha azonban a házasság az Egyház színe előtt amúgy is semmis, vagy pedig a különélés az Egyház és lelkiismeret színe előtt megokolt (pl. egyik fél házasságtörése által), nincs akadálya annak, hogy a polgári házasság kötelékétől s annak következményeitől világi bíróság ítélete által megszabadítsák magukat.

Ügyvéd

Az Egyház nem emel kifogást az ellen, ha meggyőződéses katolikus ügyvéd az érvényes házassági kötelék védelmére, a világi törvényszék előtt is vállalkozik.

A válást is előmozdíthatja, ha a felek azt megengedett módon kérik. Ha azonban a felek bűnös szándékból akarnak válni, nevezetesen, hogy új, a lelkiismeret színe előtt érvénytelen házasságot köthessenek, még a polgári kötelék felbontásában is csupán igen fontos és kényszerítő okokból működhetik közre, az esetre, ha az érdekeltek tudják, hogy ő csak a polgári kötés megszüntetésén dolgozik.