Augusztus 15. Kedd, Nagyboldogasszony

NAGYBOLDOGASSZONY – Boldogságos Szűz Mária mennybevétele

„Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsősége!” (Judit 15, 10)

Szűz Mária mennybevételét ünnepli augusztus 15-én a világegyház. A parancsolt ünnep – ami a katolikusok számára misehallgatási kötelezettséget jelent – ősi magyar elnevezése Nagyboldogasszony.

Ó mily édes, örvendetes

„Ó, mily édes, örvendetes napra ébredtünk:
Égi Anyánk drága neve ragyog előttünk.
Szűz Mária édes neve legelső,
vigasztalásunkra adta ezt a Teremtő.
Azért siet minden lélek ma e szent helyre,
hogy az égi seregekkel ezt zengedezze:
Szűz Mária…”

A Szűzanya életének útja szenvedéssel volt tele. Hétfájdalmú Szűznek, Mater Dolorosa-nak is hívjuk. De a golgotás út után az Isten megdicsőítette őt és fölvette az égbe. Így lett a „Mater Dolorosa”-ból „Mater Gloriosa”, dicsőséges Anya! Az Egyház szent hagyománya úgy tartja, a Megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. Mária elszenderedésének napját már a VI. században ünnepelték Jeruzsálemben, és a következő évszázadtól Rómában is elterjedt.

Boldog Emmerich Katalin: Szűz Mária Élete,

részlet…
„Mária már idős volt, megjelenésében mégsem utalt erre semmi más, mint az emésztő vágy, amely őt mintegy a megdicsőülés felé vonzotta. Leírhatatlanul komoly volt. Sohasem láttam őt nevetősnek, de megindítóan mosolygósnak igen. Minél idősebb lett, annál fehérebbnek és áttetszőbbnek tűnt az arca. Sovány volt, de nem láttam rajta ráncokat, a hervadásnak semmiféle nyomát sem. Mintegy a lélekben létezett.”

Mária, mikor tudatára ébredt annak, hogy közeledik az újraegyesülése Istenével, fiával, az ő Megváltójával, imádkozott az apostolok jöveteléért.
„Láttam, hogy mindnyájukat, még a legtávolabbakat is jelenések hívták meg a Szent Szűzhöz.”
Meg is érkeztek: Péter, András, János, Jakab, Máté, Tádé, Bertalan, Simon, idősebb Jakab, Fülöp és Mátyás apostolok, más diakónusok. Tamás apostol volt a legmesszebb, ő csak Mária halála után érkezett meg.
„A Szent Szűz már halálközeli állapotban volt. Imádkozott, és az apostolokat egyenként megáldotta keresztbe tett kézzel, miközben megérintette a homlokukat.”

Szentmise keretében Szent Péter feladta az utolsó kenetet, és megáldoztatta, a Szent Szűz többé nem beszélt.
Az apostolok és a tanítványok imádkozva körbeállták a Szent Szűz ágyát.
„Mária arca olyan virágzó és mosolygós volt, mint fiatalságában. A szemét szent örömben az égre nyitotta. – Ekkor csodálatosan megható képet láttam. Mária cellája fölül eltűnt a mennyezet, a lámpa szabadon függött a levegőben, mintegy nyílt égen át betekinthettem a mennyei Jeruzsálembe. Két ragyogó kiterjedés, mint fényes felhő szállt alá, amelyből sok angyalarc jelent meg. E felhők között fényút ömlött le Máriához. Máriától egy fénylő hegyen át egészen a mennyei Jeruzsálemig elláttam.

Ő végtelen vággyal tárta ki karját, és láttam, hogy a teste teljes leplezetlenségében oly magasan lebegett az ágya fölött, hogy el lehetett látni alatta. Majd azt láttam, hogy a lelke, mint valami kis, végtelenül tiszta fényalak, felfelé kinyújtott karral megy ki a testéből és lebeg fölfelé azon a fényúton, ami ragyogó hegyként emelkedett az ég felé. A felhőkben levő két angyali kar a lelke alatt egyesült, s elválasztotta azt a szent testtől, amely az elválás pillanatában karját a melle fölött keresztbe téve ismét az ágyára hanyatlott.
Pillantásommal a lelkét követve azt láttam, hogy a fényes úton bemegy a mennyei Jeruzsálembe egészen a Szentháromság trónjáig. Láttam, hogy sok lélek örömteli tisztelettel vonul elé.” (…)

„Láttam, ami nagyon megörvendeztetett, hogy Szűz Mária lelkét, amikor bement a mennybe, a megváltott lelkek nagy száma követi a tisztítótűzből. Azt a vigasztaló közlést kaptam, hogy évenként halála napján sok tisztelőjének a lelke részesül e kegyelmi hatásban.”

A Szent Szűz Krisztus mennybemenetele után tizennégy évet és két hónapot élt, halála órája a nóna után volt, vagyis délután három órakor, amikor az Úr is meghalt.
Mária testét asszonyok készítették elő a temetésre, majd imádkozás, virrasztás után koporsóba tették – olyan volt mint egy hosszúkás kosár, ezt pedig egy hordozható ravatalra helyezték, és az apostolok a vállukon vitték egy egészen a sírbarlangba, amely a Mária által állított keresztút „Krisztus sírjának” az állomása volt. Elhelyezték a kivájt halotti helyre.

„Sokan voltak jelen, a fájdalom és a szeretet hosszan ott tartotta őket, már éjszaka volt, amikor az apostolok bezárták a sírbejáratot. Árkot ástak a barlang szűk bejárata előtt, és különböző zöld, részben virágzó, részben bogyótermő bokrokból, amiket gyökerestől ástak ki másutt, sövényt ültettek, így a bejáratnak nyoma sem látszott.(..) A hazatérők a távolból csodálatos fényt láttak Mária sírja fölött, és nagyon meghatódtak, bár nem tudták, mi az voltaképpen. (..)

Éjjel láttam, hogy több apostol és szent asszony a sír sziklája előtt levő kis kertben imádkozik és énekel. Az égből széles fényár vezetett le a sziklához, és láttam, hogy abban, amely három egymásba helyezett dicsfénykörből állt, angyalok és lelkek sokasága halad lefelé, s ez körülvette Urunk és Mária fényes lelke jelenését. Jézus Krisztus jelenése a fényesen ragyogó sebhelyekkel előtte lebegett.

Mária lelke körül a dicsfény legbelső körében csak kis gyermekalakokat láttam, a második körben mint hatéves gyerekek jelentek meg, és a legkülsőbb körben felnőtt ifjakhoz voltak hasonlók. Világosan csak az arcokat ismertem meg, különben csak csillogó fényalakokat láttam. Amikor az egész jelenés egyre világosabbá válva kiáradt egészen a szikláig, azt láttam, hogy belőle fényes pálya nyílik, föl egészen a mennyei Jeruzsálembe.

Ekkor azonban azt láttam, hogy a Szent Szűz lelke, amelyik követte Jézus jelenségét, ellebegett mellette a sziklán keresztül a sírba, és ezután csakhamar egyesülve megdicsőült testével, sokkal világosabban és fénylőbben lépett ki abból, és az Úrral s az egész dicsfénnyel felvonult a mennyei Jeruzsálembe. Ezután az egész ragyogás megszűnt, s a vidéket befödte a csendes csillagos égbolt.”

Megérkezett Tamás apostol két kísérővel, és nagyon szomorú lett, sírt, hogy későn érkeztek. Tamás apostol a Szent Szűz sírjához kívánkozott, és a többi apostol elvezette a sírbarlanghoz, kibontották a koporsót,
„és mély megrendüléssel látták, hogy a szent test sírleplei a burkolat teljes formájában üresen fekszenek előttük. Az arc és a mell fölött széjjel voltak hajtva, a karok pólyái lazán fölbontva feküdtek, de még abban a formában, ahogyan voltak, de Mária megdicsőült teste már nem volt a földön.”

Visszagondolva a fényes felhőre, megértették a titkot, és „különféle édes, szerető szavakkal magasztalták az Urat és az ő kedves megdicsőült édesanyját, ahogyan a lélek az ajkukra adta.”

Istenünk, te a mai napon túláradó dicsőséggel megkoronáztad a Boldogságos Szűz Máriát, akit alázatosságáért tekintetre méltattál, és abban a kegyelemben részesítettél, hogy egyszülött Fiad test szerint tőle szülessék. Közbenjárására add, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az üdvösséget, és részesüljünk dicsőségedből. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Amen.
Forrás: Boldog Emmerich Katalin: Szűz Mária Élete,


„Magyarok Nagyaszszonya könyörögj érettünk!”

Augusztus 15-t Szent István királyunk is megülte, ő avatta ünneppé , sőt e napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. – (Az ünnep még amiatt is kötődik első királyunkhoz, hogy 1038-ban e napon hunyt el.) Élete végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, ami megalapozta a Regnum Marianum eszmét, mely szerint Magyarország Mária országa.

Az ünnep elnevezéseként a Boldogasszony szón alapuló NAGYBOLDOGASSZONY honosodott meg.

A Regnum Marianum Magyarország régi katolikus elnevezése.
Jelentése: MÁRIA ORSZÁGA (KIRÁLYSÁGA)
A név abból a hagyományból ered, mely szerint az örökös nélkül maradt Szent István király halála előtt a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának ajánlotta fel.
Ezért nevezzük Krisztus szülőanyját Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak.

Szent István legendája Hartvik püspöktől

részlet…

„…Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.« …” (Szent István legendája Hartvik püspöktől)

A Szűz Máriát tisztelő ünnepeink közül a legbensőbb és legmagasztosabb a Nagyboldogasszony ünnepe, amikor Mária megdicsőülését ünnepeljük, – meghajolva előtte, mert ő az az asszony, aki „áldott az asszonyok között”, aki testben és lélekben felvétetett a mennyei dicsőségbe.

Ő a „Magyarok Nagyaszszonya”, akinek ünnepét Márianosztrán is a messziről jövő zarándokok áhítattal ünnepelnek. A híres magyarországi Mária-kegyhelyek között az egyik legősibb és legnevezetesebb a Börzsöny hegységtől körülvett völgyben lévő márianosztrai templom, amelyet a szentéletű Nagy Lajos királyunk 1352-ben a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére építtetett, s a templom mellett a pálosok részére kolostort emeltetett.
A búcsúnapon a Márianosztrát körülvevő börzsönyi hegységben fekvő falvakból gyalog zarándokolnak ide a Máriát tisztelő hívek, Mária-énekeket énekelve, imádkozva, kezükben rózsafüzérrel.

Máriát dicsérni, Hívek jöjjetek,
Mert Ő fogja kérni, Fiát értetek.
Üdvözlégy Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy Mária! Mondja nyelv és szív.
Ha értünk Mária, Fiát kérleli,
Kérését szent Fia, meg nem vetheti.
Üdvözlégy Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy Mária! Mondja nyelv és szív.
(Hozsanna 292.)

Ez országnak te vagy főgondviselője,
Mindenekben legserényebb segítője,
Ellenségtől megmentője,
Híveid reménységének felébresztője.

Szent István első királyunk, hogy meghala,
Ez országot akkor néked hagyta vala,
Hogy lennél gyámolítója,
Mindenféle ellenségtül oltalmazója.

Szentséges Szűz, azért mostan kérünk,
Esedezzél Szent Fiadnál miérettünk,
Szánja meg mi veszedelmünk,
Adjon, esedezz, békességes életet nekünk!
Amen

MÁRIA, ANYÁM VAGY…

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynõm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnõm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erõm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.
Mária, Te szentélyem vagy,
Szeplõtelen Szívedben elrejtõzve akarok élni,
szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni.
Ámen!

Földünknek égbe szállt csodája
dicső kegyes Nagyasszonyunk,
neved szívünk ezerszer áldja,
ha vigadunk, ha zokogunk.
Te vagy akit nem ér a vád,
Te vagy kit minden ember áld;
Te vagy a jó, a szent, a szép,
örökre fényes példakép.