Augusztus 8. Kedd, Szent Cirjék, Largus és Smaragdus vértanúk

Rómában már a 4. században nagy tiszteletben álltak, a 6. században két templomuk is volt. A középkorban Németországban a 14 segítő szent között tisztelték.
Különösen tisztátalan kísértések és gonosz szellemek ellen hívják segítségül.

A legenda szerint Cyriacus egy római nemes volt, aki áttért a kereszténységre, lemondott az anyagi jólétről, vagyonát kiosztotta a szegényeknek. Élete hátralévő részét Diocletianus fürdőjében dolgozó rabszolgáinak irányításával töltötte. A kényszermunkára ítélt keresztények támogatásában szerzett érdemeket.

Maximianus uralkodása alatt Cyriacust megkínozták és megölték, 303-ban lefejezték a Via Salarián, később ott is temették el. Vele voltak vértanú társai: Largus és Smaragdus, és húsz más, köztük Crescentianus, Sergius, Secundus, Alban, Victorianus, Faustinus, Felix, Sylvanus, és négy nő: Memmia, Juliana, Cyriacides, és Donata.

Szent Cyriacusnak tulajdonítják, hogy két lányból is kiűzte az ördögöt. Az első Artemisia (vagy Artemia), Diocletianus császár lánya, melynek eredményeként Artemisia és az anyja, Serena áttért a kereszténységre. A második, Jobias volt, I. Shapur perzsa király lánya, melynek következtében az egész királyi ház áttért keresztény hitre.

Szent Cirjék diakónus, aki meggyógyítottad a vakokat, az ördögöt pedig kiűzted a megszállottakból, eszközöld ki, hogy a lelki vakságot elkerüljük s a sátán kísértéseit legyőzzük, könyörögj érettünk!

Ima Szent Mihály Arkangyalhoz

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: «Ki olyan, mint az Isten?»

Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs jóság olyan, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából.

Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és gőg megfékezésére.

Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus föltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által! Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké.
Amen.

Szent Bonaventura himnusza Szent Antal tiszteletére

„Óh, áldott nyelv, mely mindig Istent dicsérted és másokat is az Ő dicsőségére buzdítottál, mily becses lehetsz te Istennél!”

Csodákat kik látni vágytok, Óh jöjjetek Szent Antalhoz!
Fekélyt, nyomort, vétket, halált, Sátánt elűz, gyógyulást hoz.
Szent Antalnak imájára, Tenger enged, bilincs törik,
Az elvesztett tagot, vagyont, Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit.
Szent Antalnak imájára, Tenger enged, bilincs törik,
Az elvesztett tagot, vagyont, Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked, Atya, Fiú, és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek Áldás legyen és dicséret!
Szent Antalnak imájára, Tenger enged, bilincs törik,
Az elvesztett tagot, vagyont, Ifjú és agg visszanyerik!

Imádkozzál érettünk, Szent Antal!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Örvendeztesd meg, Úristen, szentegyházadat Szent Antal hitvallódról való bizalomteljes megemlékezés által, hogy lelki segélyek által mindig oltalmaztassék, és az örökké tartó örömök birtokába jusson. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen!

Fohász Szent Antalhoz

Óh, dicsőséges Szent Antal!

Te látod, miként az én hitem gyönge és tehetetlen, hiszen gyakran úgy élek, mintha nem is hinnék már semmit! Megalázódva és mély tisztelettel szemlélem a te csodálatos hitedet, mely minden szavadnak és tettednek egyedüli forrása volt!

Kérlek, kedves Szent Antal, imádkozzál érettem, hogy hitem megerősödjék, és ne legyen lelkem többé olyan, mint a kietlen pusztaság.

Kérj számomra erőt vallásos kötelmeim teljesítésére,megnyugvást az Isten akaratán, kitartást a vallásgúnyoló vagy hitközömbös szokások elleni küzdelemben, hogy egyedül csak a hit világánál járjak és küzdjek e földön, és annak erejével nyerjem el a mennyei koronát. Ámen!