Mentőokok szentmisehallgatás elmulasztására

Bármily fontos és üdvös is reánk nézve a vasárnapi szentmise, mindazonáltal Egyházunk bölcs és jóságos szándéka szerint csak akkor kötelez bennünket, ha azon résztvennünk lehetséges s a megjelenésben minket jelentékeny ok nem akadályoz. Nevezetesen felment a szentmisehallgatás kötelezettsége alól a

Lehetetlenség

Ily eset forog fenn, ha betegek vagy üdülők vagyunk, úgy hogy a szentmisehallgatás folytán egészségünk komoly kárától félhetünk. Hasonlóképpen „lehetetlennek” mondhatjuk a szentmisehallgatást, ha a templom túl messze van. Ötnegyed-órányi út általában mentőoknak számít. Tekintetbe kell azonban vennünk azt is, hogy milyen az út, időjárás s a vidék szokása. Vannak ugyanis vidékek, ahol egy és egynegyedórai távolság miatt egyetlen egészséges s erős ember sem érzi magát mentve a misehallgatási kötelessége alól.

Hogy pedig kötelességünknek megfelelhessünk, nem szabad fontos ok nélkül vasárnap reggel vagy szombaton este oly helyre távoznunk, ahol misére nem mehetünk. Nem tilos azonban, akár kirándulás céljából is, már előbb útrakelnünk, jóllehet előreláthatólag a távolság miatt a vasárnapi misére nem mehetünk. Vannak ezeken kívül esetek, melyeket egytől-egyig felsorolni bajos volna, amelyekben akár minket, akár pedig felebarátunkat fenyegető lelki, becsületbeli vagy anyagi kár vagy veszedelem a misehallgatást emberileg szólva lehetetlenné teszi. Pl. a feleség, a gyermek magát tűrhetetlen zaklatásnak tenné ki, a munkás, a cseléd kenyerét vesztené stb. Ki-ki ily körülmények között hallgassa meg józan esze, lelkiismerete szavát, s ha csak teheti, lelkiatyja tanácsát.

Hivatás, foglalkozás

Hivatása, foglalkozása felmenti a betegápolót, az anyát, dajkát, ki a gyermeket másra nem hagyhatja; a biztonságra ügyelő őrt, csőszt, katonát stb.

Általánosan bevett szokás

Némely vidéken mentheti bizonyos időre a családi örömre várakozó anyát, az özvegyet közvetlen hitvestársa halála után, a menyasszonyt, kit az istentisztelet alatt hirdetnek. A feltűnés kerülése a mentőokuk az ilyeneknek. Ha ezt valami módon, pl. korai misehallgatás által elkerülhetik, akkor szentmisére menni kötelesek.