Május 7. Vasárnap, Húsvét utáni 4. vasárnap

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” – mondta akkor tanítványainak. – „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.”(Mt.9;37-38)
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
És én örök életet adok nekik… (János 10:27-28)”

Amikor valakit megszólít az Úr, az biztos, hogy egy életre szóló elhívást ad. Nem kell félni attól, hogy nem jó úton haladunk, ha Jézus követjük.
Megtanít bennünket olyan dolgokra, amelyeket nem tudtunk. – Megtanít szeretni.
Aki a világ útján jár,annak a szeretete emberi szeretet!, nekünk viszont az Úr megtanítja az isteni szeretetet.
Az ő Igéjén keresztül rávilágít a hibáinkra, hogy áldott életet tudjunk élni.

Jézus megszólított:
KÖVESS ENGEM….!
Megtanított és folyamatosan tanít, vezet bennünket azon az úton,amelyiken járnunk kell.
Mit jelent Jézust követni?
Megbízom Őbenne, arra megyek amerre Ő mondja, azt teszem,amit Ő mond…
FÉLELEM ÉS KÉTELKEDÉS NÉLKÜL MEGCSELEKSZEM AZ IGÉT.


Ima a jó Pásztorhoz

OLVASMÁNY – Nyssai Szent Gergely püspöknek az Énekek énekéhez írt magyarázatából…
(Cap. 2: PG 44, 802)

Hol legeltetsz, jó Pásztorom, aki válladon hordozod az egész nyájat? (Hiszen egyetlen juh az egész emberiség, amelyet felemeltél, és most a válladon viszel.) Mutasd meg nekem a pihenőhelyet, vezess el a zöldellő rétre, a dús legelőkre, szólíts nevemen, hogy meghalljam hangodat én, a te báránykád. S ha valóban meghallom hangodat, akkor add meg nekem az örök életet: Te, akit szeret a lelkem, mondd, hol legeltetsz? (Én 1, 7).

Így emlegetlek ugyanis téged, hiszen a te neved felülmúl minden más nevet, minden értelmet, és minden értelmes teremtmény számára kimondhatatlan és felfoghatatlan. A te neved feltárja jóságodat, én pedig neved hangoztatásával fejezem ki lelkem irántad való ragaszkodását. Miért is ne szeretnélek én téged, aki engem – ha mégannyira fekete voltam is – olyan nagyon szerettél, hogy életedet adtad bárányaidért, akiket te legeltetsz? Életedet cserébe adtad, hogy engem üdvözíts; ennél nagyobb szeretetet kigondolni sem lehet.

Mutasd meg hát nekem, mondja a lélek, hol legeltetsz (Én 1, 7): szeretném megtalálni azt az életet adó legelőt, hadd töltekezzem a mennyei táplálékkal. Mert aki abból nem eszik, az nem juthat be az örök életbe. Odafutok a forráshoz, iszom abból az isteni italból, amelyet te mint forrás árasztasz ki a szomjazóknak; hiszen vizet fakasztottál oldaladból, amikor a lándzsa megnyitotta szívedet. Aki e vizet megízleli, annak számára ez az örök életre szökellő vízforrás lesz (Jn 4, 14).

Ha te ilyen helyeken legeltetsz engem, és ha déltájban nyugvóhelyre vezetsz, akkor békességben szendergünk mindannyian, és az árnyéktalan verőfényben pihenünk. Árnyékmentes ugyanis a délidő, teljes fényét ontja a delelő nap. Te ekkor pihenteted le azokat, akiket legeltettél, és ekkor adsz magad mellett helyet gyermekeidnek a pihenőhelyen. Senki sem méltó erre a délidei nyugvásra, csak az, aki már a világosságnak és a nappalnak gyermeke lett. Azt pihenteti le délidőben az igazságosság Napja, aki úgy, amint kell, elszakadt az esti és a hajnali árnyéktól, azaz mindattól, ahol kezdődik, illetve ahol végződik a bűn.

Taníts meg tehát engem, kéri a lélek, hogyan jutok el ehhez a pihenéshez és ehhez az életet adó legelőhöz, milyen út vezet ehhez a délidei nyugváshoz. Nehogy esetleg a te nyájadtól idegen nyájhoz tereljenek engem azért, mert nem ismerem az igazságot, és akkor így nem élvezhetem többé kezed jóságos vezetését.

Így beszélt a lélek arról a gyönyörűségről, amelyben Isten jóvoltából részesült. Szeretné megtudni azt is, hogy miként szerezheti meg és miként biztosíthatja a maga számára ezt a boldogságot mindörökre.

Jézus juhainak imája

Drága Jézus, aki a Jó Pásztor vagy!
Adj nekem csendességet, alázatot,
hogy le tudjak mondani gőgömről,
hogy meghalljam szavadat, és hallgatni tudjak rád.

Kérlek, adj engedelmességet,
hogy le tudjak mondani önző vágyaimról,
hogy követni tudjalak téged.

Drága Jó Pásztor, ismerj fel engem is juhodnak,
fogadj be nyájadba, szólj hozzám is,
és terelj az örök élet hűs forrásához.
Adj figyelmet és éberséget a szívembe, hogy soha ne vesszek el!

Urunk, Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Ámen


Jézusunk, lelkek örök pásztora,
tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!
Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya
a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására,
adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti
papi és szerzetesi hivatásokat!

Ima a Papok Nagyasszonyához
Szűzanyánk, Főpapunk, Krisztus Anyja
És a világ minden papjának Anyja.
Te különös szeretettel viseltetsz a
Papok iránt, mert ők egyszülött Fiadnak élő képmásai.

Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,
A mennyben sem szűntél meg
Segítségére lenni.
Imádkozzál papjainkért!
Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat:
Küldjön munkásokat aratásába!

Eszközölj ki számunkra papokat,
Hogy szentségekkel lássanak el
Minket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,
És arra tanítsanak, hogyan válhatunk
Valóban Isten gyermekeivé!

Szűzanyánk! Kérjed Mennyei Atyánkat:
Ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
S mivel szíved könyörgése mindent
elérhet Mennyei Atyánknál,
esdj ki nekünk szent életű papokat!
Ámen!

Ima a papokért

Mindenható Isten!
Te elküldted Fiadat a világba,
hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen,
és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.
Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat,
akikkel megajándékoztad Egyházadat!

Ébressz papi hivatásokat!
Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra,
és állhatatosak maradjanak küldetésükben!
Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak!
Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat
és egymást a Hozzád vezető úton!
Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet
és az egység hiteles megélésének útján,
hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János,
a papok védőszentje és Istennek minden szentjei!
Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal,
hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon,
s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!
Amen.

Ima a lelkiatyáért

Jézusom, Ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmed bő sugarát a mi lelkiatyánkra. Add meg neki a kegyelmeket, melyekre szüksége van, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá.

Áldd meg őt, midőn szívét imában Hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad.

Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak Neked és szent hivatásának él.
Adj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen Neked és Hozzád vezessen, s majd ha Te eljösz ítélni pásztort és nyájat, akkor mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk, s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. Ámen