Február 25. Szombat, Köznap – Nazinzi Szent Cezáriusz

Szent Cezárius hitvalló testvérbátyja volt Naziánzi Szent Gergelynek és Szent Gorgóniának. Szülői, idősebb Szent Gergely és Szent Nonna, ezt a gyermeküket is nagy gonddal nevelték. Tanulmányait Alexandriában végezte és a császárok udvari orvosa lett Konstantinápolyban. Hitehagyó Julián alatt inkább fényes állását hagyta ott, mint hitét. Ugyanígy tiszta erkölcsét is megőrizte az udvari élet kísértései közepette és később Bitínia tartomány kincstárosának kényes állásában. Mikor ezt a tisztet vitte, Niceában lakott.

369-ben földrengés döntötte romokba a várost. Ő épen került ki a pusztulásból és elhatározta, hogy remetének megy. Ekkor hirtelen súlyos betegségbe esett, megkeresztelkedett és szent halállal halt meg. (Keleten akkor még jámbor családokban is megvolt az a kevésbé dicséretes szokás, hogy nagyon későn vették föl a keresztséget.) Holttestét szülővárosában, Naziánzban temették el.

Magyarországnak a Boldogságos Szűz oltalmába való felajánlásának megújítása

„Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.”

Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja, a Szentháromság színe előtt, az ég angyalainak és szentjeinek színe előtt, valamint a küzdő Egyház színe előtt megújítjuk ma hazánknak a Te szeplőtelen, kegyelemteljes, és anyai szívednek való ünnepélyes felajánlását. Szent István király, a keresztény Magyarország államalapítója, ezt a felajánlást ünnepélyesen teljesítette, amivel ő Neked ajándékozta hazánkat. Te vedd anyai kezedbe mindenkorra Magyarország sorsát azok után a súlyos csapások után, amelyeket az istentelen uralkodás hozott hazánkra!

Te légy a kormányzók és kormányzottak valódi királynője! Vésd minden szellembe és szívbe Krisztus kegyes törvényét, hogy Fiad királysága az egész társadalomban felragyogjon, és Krisztus békéje Krisztus országában megkezdődjék! Akarjuk, hogy Ő uralkodjék korlátlanul rajtunk! Vedd védelmed alá országunkat és családjainkat; légy szent katolikus hitünk védőgátja! Ajándékozz nekünk az igaz szentmiseáldozatra katolikus szent helyeket és templomokat, alkalmas rendi utánpótlást, szentéletű papokat és gyermekeink számára katolikus iskolákat! Tartóztasd fel az istentelenség áradatát, és áldd meg a Szent X. Piusz Papi Testvérület működését országodban!

Légy az ártatlanság védője, a bűnösök menedéke, a betegek üdvössége!

Neked ajánljuk egész életünket, munkánkat és szenvedésünket, legfőképpen pedig halálunk óráját.

Fogadd el kegyesen ezt a felajánlást; segíts minket ennek megfelelően élni, és halálunk óráján mutasd meg nekünk méhednek áldott gyümölcsét, Jézust! Ámen.

Magyarország Királynője – könyörögj érettünk!
Magyarország Királynője – könyörögj érettünk!
Magyarország Királynője – könyörögj érettünk!