Február 8. Szerda, Máthai Szent János hitvalló

Így ír róla Prohászka Ottokár:
„…fölséges Johannes a Matha… te jó felfogója a korszerű, isteni áramlatoknak! Úgy örülök, hogy megértetted, hogy mit viselhet, mit nem szemrehányásképen a szent kereszténység. Mert hogy vannak lovagok s dámák s viadalok, hagyján; de hogy vannak keresztény rabok a móroknál s ne törődjünk velők, az nem lehet”! (Prohászka O.: Ö. M. 24. 200. l.)

A szentéletű székesfehérvári püspök szavai nagy igazságot fejeznek ki. Mathai Szent János nagysága és eredetisége valóban abban rejlik, hogy megértette korának szükségleteit s a 13. század bensőséges és sokoldalú kereszténységét egy egészen újszerű és égetően szükséges alkotással gazdagította: a rabkiváltó trinitárius renddel.

Szent János 1160 június 23. született Fauconban, a dél-franciaországi Provence tartományban. Szülei jómódú nemes emberek voltak és igen gondos nevelésben részesítették. János nagyon fiatalon megmutatta, milyen szellem lakozik benne; már mint aix-i diák minden áldott pénteken megjelent a kórházban, alamizsnát osztott, bekötözte a szegény betegek sebeit és jó szóval, istenes igével bátorította őket.

Ugyanezt az életmódot folytatta Párizsban is, ahová teológiai tanulmányok végzésére ment. De nem feledkezett meg hivatásbeli kötelességeiről sem. Olyan buzgalommal merült bele a teológiai tanulmányokba, hogy idővel a legmagasabb tudományos fokot, a magisteri ( = doktori) fokot is elnyerte.

Az egyházi rend szentségét magának a párizsi püspöknek kezéből vette fel. Ugyancsak a püspök kápolnájában mutatta be első szentmiséjét is számos előkelőség, a püspök és az egyetem rektora jelenlétében. Szentmise közben hirtelen elragadtatásba esett. Úgy tetszett neki, mintha egy vakító Fehér ruhába öltözött angyalt látott volna, mellén messze világoló kék-vörös kereszttel. Az angyal keresztbe tett kezét egy-egy bilincsben vergődő keresztény és szaracén rabszolga fején pihentette.

János a látomásból homályosan megsejtette, hogy Isten őt a hitetlenek fogságában sínylődő keresztény foglyok kiszabadítására szemelte ki, s a hagyomány szerint már akkor feltette magában, hogy e szent cél elérésére külön rendet alakít. És csakugyan ettől az időtől kezdve különös buzgósággal igyekezett kifürkészni a Gondviselés szándékát.

Hogy minél teljesebben Istennek szentelhesse magát, elhagyta a zajos Párizst s a Meaux melletti rengeteg vadonba vonult, hol már régóta teljes visszavonultságban élt a francia királyi ház egyik jámbor tagja, Valois Szent Félix. A szentéletű remete mint Isten küldöttjét fogadta Jánost és megosztotta vele szegénységét. Ettől kezdve, egymással versenyezve serénykedtek az imádságban, elmélkedésben, böjtben, virrasztásban és önsanyargatásban.

Már harmadik éve tartott ez a szent együttlét, mikor Isten újabb jellel figyelmeztette Jánost a rája várakozó nagy feladatra. Egy patak partján éppen rendalapító szándékáról beszélt társának, amikor váratlanul egy hatalmas szarvas dobbant eléjük szarva között kék-vörös kereszttel. Félix megdöbbent. Mikor azonban János elmondotta neki primíciai látomását, maga is sürgette, hogy még fokozottabb áhítattal esedezzenek Isten segítő kegyelméért a tervezett rend megalapításához. Mikor azután álmukban újabb intést vettek, azonnal cselekvéshez láttak: 1197 végén a párizsi püspök engedélyével és ajánlásával Rómába indultak, hogy a Szentatya engedélyét megszerezzék a rend megalapítására.

A pápa, a néhány nappal előbb megválasztott III. Ince, örömmel fogadta őket s bíborosaival is meghányta-vetette a dolgot. A terv mindenkinek tetszett, de sokan kételkedtek kivihetőségében. Maga a pápa is napokon keresztül töprengett rajta. Január 28-án, Szent Ágnes ünnepén mise közben is ezen jártatta elméjét, és íme, úrfelmutatáskor neki is megjelent a rabszolga-szabadító angyal, akit Szent János is látott.

III. Ince most már habozás nélkül hozzájárult a rend megalapításához s azt a Szentháromság rabkiváltó rendjének (Ordo Sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum) nevezte el. Azt is megszabta, hogy a rend tagjai ugyanolyan ruhát viseljenek, aminőben az angyal neki és Jánosnak megjelent, tehát fehér öltönyt, a mellen kék-vörös kereszttel, ezenfelül fekete köpenyt és kerek kalapot. A rend szabályainak elkészítését a párizsi püspökre és a szent vektori kolostor apátjára bízta.

János és Félix haladéktalanul visszaindultak hazájukba és nyomban hozzáláttak tervük keresztülviteléhez. Egy Chatillon Walter nevű lovag önként felajánlotta nekik a mostani Aisne megyében fekvő Cerfroid (Cerfroy) nevű birtokát. Itt keletkezett az első trinitárius kolostor, a második az örök városban a Coelius-hegyen. Különösen meleg felkarolásra talált „az fej rend” Angolországban.

János az első kolostorok megszervezése után azonnal Marokkóba akart indulni az ott sínylődő keresztény rabok kiváltására. Mivel azonban a pápa más megbízást adott neki, az első expedíció két angol rendtag vezetésével indult el (1201). A vállalkozás reményen felül sikerült. A két redemptor atya nem kevesebb, mint 186 kiváltott fogollyal tért vissza. Útjuk valóságos diadalmenet volt.

A második expedíciónak már maga János állott az élére és megindulása esztendejében, 1202-ben több mint 100 kiszabadított rabbal tért vissza Tuniszból. Néhány évvel később, 1210-ben ismét Tuniszba ment, s ez alkalommal 120 rabnak adta vissza szabadságát.

Azonban majdnem áldozatául esett a fanatikus mohamedánok dühének. Visszaindulásakor ugyanis arra buzdította a visszamaradó keresztény rabokat, hogy legyenek készek még életüket is inkább feláldozni, mint Krisztust megtagadni. Erre a feldühödött mórok összetörték hajójának evezőit, vitorláit pedig darabokra tépték. De János feszülettel a kezében odaborult a fedélzet közepére és kérte az Urat, hogy – Ő, aki parancsol a szeleknek s szavával lecsendesíti a háborgó tengert, – vezérelje nyugalmas révbe hajójukat. Azután felkelt, a maga és társai köpenyéből vitorlát formált, és a hajó nagyobb baj nélkül elvergődött az ostiai kikötőbe.

János ezután Rómában telepedett meg. Innét intézte rendjének ügyeit s itt érte utói a halál is 1213. december 17-én. Hűséges társa, az akkor már több mint nyolcvanéves Valois Félix csak kevéssel előbb, 1212 jan. 20-án távozott az élők sorából.

Az általuk alapított rend azonban csak haláluk után kezdett igazán kibontakozni. Különösen amióta III. Honorius pápa 1217-ben utólag megerősítette, Franciaország és Olaszország után Angliában, Skótországban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában, a német birodalomban, sőt az újkor elején Afrikában és Amerikában is elterjedt.

A XV. században legalább nyolcszázra rúgott kolostorainak száma. Hozzávetőleges statisztika 900 000-re teszi azoknak a foglyoknak a számát, akik a trinitárius atyák, vagy mint közönségesen mondották, keresztes barátok, fogolyváltó barátok önfeláldozó fáradozásának köszönhették megszabadulásukat, és közel öt és fél milliárd frankra azt az összeget, amibe ennyi emberélet megváltása került. De talán még ennél is többet mond, hogy Tarizzó szerint 1198-tól 1622-ig nem kevesebb mint 7115 trinitárius áldozta életét hivatásáért.

A keresztes barátok nálunk is nagy és áldásos munkát fejtettek ki. A török hódoltság idején számos magyar rab nekik köszönhette megszabadulását. Minden bizonnyal ez volt az oka, hogy a törők kiűzése után nálunk is nagy szeretettel karolták fel a rendet és egymás után alapították meg számára az illavai, sárospataki (1694), pozsonyi (1697), komáromi (1712), nagyszombati (1716), egri (1717) és óbudai, kiscelli kolostorokat (1738). II. József azonban valamennyit pusztulásra kárhoztatta.

A 19. század folyamán ez lett a sorsa a külföldi trinitárius kolostorok nagy részének is. Annak a kevés számú kolostornak lakói, melyek túlélték a nagy vihart, jelenleg néger gyermekek kiváltásával és nevelésével, és ezenfelül missziós tevékenységgel foglalkoznak.

IMA SZENT JÓZSEF OLTALMÁÉRT

Hozzád menekülünk szorongatásainkban Szent József, és bizalommal kérjük oltalmadat. Arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen Szűz Anyjához fűzött, és arra az atyai érzületre, amellyel a gyermek Jézust gondoztad, könyörögve kérünk: tekints le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és istápolj bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben.

Oltalmazd, Jézus Krisztus választott nemzedékét, a Szent Család leggondosabb őrzője!
Tartsd távol tőlünk, legszeretőbb atya, a tévelygés és romlottság mételyét, védelmezz az égből, legerősebb támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen harcolunk, és amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védjed meg most is Isten szent Egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól.
Végy állandóan pártfogásodba mindannyiunkat, hogy példád és gyámolításod által támogatva, szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Ámen.