Isten a szenvedés által vezet minket az üdvösségre

Amikor az izraeliták nem akartak a próféták intéseire hallgatni, Isten súlyos csapásokkal látogatta meg őket. Nabukodonozor király elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta a várost, fölégette a templomot és az ország lakóit fogolyként hurcoltatta Babilonba. Az izraeliták a babiloni fogság alatt magukba szálltak és bűnbánatot tartottak. Hitük az egy Istenben megerősödött és a vágy az ígért Megváltó után ismét felébredt bennük. Ugyanakkor a pogányok, akik között az izraeliták éltek, értesültek tőlük az igaz Istenről és a Megváltóról, akinek el kell jönnie a világba. Így lett a büntetésből, amelyet Isten rájuk szabott, áldás az izraelitákra és pogányokra egyaránt.


Isten nem örül sem a szenvedésnek, sem a halálnak. „Isten nem alkotta a halált és nem leli örömét az élők vesztén.” (Bölcs 1,13) A szenvedés és halál a bűn által jöttek a világra. A mi bűneink is szenvedést okoznak mindmagunknak és embertársainknak.

Isten megengedi a szenvedést, hogy minket általa az üdvösségre vezessen. Szent az Ő szándéka minden dologban, akkor is, ha mi nem értjük.

Isten a szenvedések által akarja elérni, hogy a rosszból megtérjünk. A szenvedés üdvös büntetés is lehet, amely megsegít minket abban, hogy felismerjük bűnösségünket. Isten azért is bocsát ránk szenvedést, hogy megtisztítson minket, mint az arany tisztul a tűzben. Betegség, szegénység és más megpróbáltatások által akar bennünket hibáinktól és tökéletlenségeinktől megtisztítani.

Isten azért is engedi a szenvedést, hogy megálljuk helyünket a jóban. A szenvedés egyúttal próba is: meg kell mutatnunk, hogy a szenvedésben is teljesítjük Isten szent akaratát. Ha a szenvedést megadóan viseljük, Krisztushoz válunk hasonlóvá. – Akinek pedig keresztény hite miatt kell szenvednie, gondoljon Krisztus szavára: „Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket az emberek. Örüljetek és vigadjatok, mert jutalmatok nagy lesz a mennyben.” (Mt 5,11-12)

Krisztus szenvedése és halála engesztelés volt a világ bűneiért. A szenvedés által Isten alkalmat ad nekünk, hogy Krisztussal részt vegyünk ebben az engesztelésben.

Ha ebben az életben együtt szenvedünk Krisztussal, majd a mennyekben Vele együtt fogunk megdicsőülni. Minden szenvedésért, melyet Istennek engedelmeskedve viselünk, örök jutalmat nyerünk.

Életszabály: Ne kérdezd: Miért hagy engem szenvedni Isten? Inkább ezt kérdezd: Miként válhat javamra ez a próba?