2021. szeptember 26. | Pünkösd utáni 18. vasárnap

Valamikor a mai vasárnapnak nem volt külön miseszövege, mert a kántorszombat liturgiája – amikor a papszentelést végezték – áthúzódott erre a vasárnapra is. Mikor szombat este helyett szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a miseszöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mihály templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a mise énekei a templomszentelésre vonatkoznak, a szentleckében (1 Kor 1,4-8) és evangéliumban (Mt 9,1-8) pedig a papszentelésre történik célzás. Az új papok lettek gazdagok igazán e napon a kegyelemben és ők kapták meg a hatalmat a bűnök megbocsátására. Imádkozzunk az Egyház szándékának megfelelően a kántorböjttel kapcsolatban jó papokért. – Az evangéliumban leirt csodás gyógyítás Péter házában történt Kapharnaumban. Ennek mély jelentősége van ránk nézve. Mi is Péter házának, az Egyháznak lakói vagyunk. Ez a hely, ahol lelkünk sebei meggyógyulnák, ahol megvan ma is a hatalom a bűnök bocsánatára. Íme, ha a szentlecke tanításában kételkednénk, hogy valóban bűn nélkül lehetünk mindvégig, az ítélet napjáig, a szent evangélium eloszlatja kétségünket, mi is átérezve énekeljük: Örülök, mikor az Úr házába megyünk, melynek vezetője Péter és utódai. – Azután a csendes imádságot érdemes jól átelmélkednünk és tanítását szívünkbe vésnünk, hogy a szentmisében való részvételünkben megvalósulhasson! Világosan benne van, hogy minden szentmisében csodálatos csere van köztünk és Isten között. Mi odaadjuk Istennek áldozatként a mi emberi életünket, melyet jelképez a kenyér és a bor. Isten ezt az áldozatunkat elfogadja, mert a magunk helyett feláldozott kenyér és bor szent Fia testévé és vérévé lett, tehát a mi áldozatunk a legszorosabb egységbe olvadt Krisztus áldozatával. Most tehát viszontadományként adja Isten a mi feláldozott emberi életünkért az isteni életet, mert szent Fia testével és vérével táplálva, az istenség részeseivé tesz minket. Ez a szentmisében levő misztérium és ha ennek az igazságát megértettük, akkor életünkben meg kell valósítanunk.

Introitus: Adj, Uram, békességet azoknak, kik benned bizakodnak, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak: és hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését.

2021. szeptember 27. Szent Kozma és Damján vértanúk
Arábiából származó ikertestvérek. Amerre jártak, ingyen gyógyították a betegeket és közben a keresztény hitet terjesztették. Ezért azután 303-ban Ciliciában lefejezték őket.

2021. szeptember 29. SZENT MIHÁLY ARKANGYAL
1. A Mihály név azt jelenti: «Ki olyan, mint Isten?» – és jelezni akarja azt az Isten dicsőítésére szolgáló törekvést, amit Szent Mihály arkangyal ismételten tanúsított. A liturgia szerint «a mennyei hadsereg fejedelme, akit minden angyal tisztel». A Luciferrel való győzelmes küzdelme és annak következményei (Jel 12,7) miatt őt tekintik Krisztus szent embersége különös védelmezőjének és a legszentebb Oltáriszentség díszőrségének. A liturgia erre mutat rá, amikor az ünnepélyes nagymisében tömjénáldáskor a pap így imádkozik: «Szent Mihály arkangyal könyörgésére áldja meg az Úr ezen tömjénszemeket», amelyek itt a tűzben elégve Krisztus áldozatát és szentségének illatát jelképezik. A liturgiamagyarázók közül többen azt mondják, hogy az is Szent Mihály arkangyalnak szól, amidőn a pap az átváltozás után mélyen meghajolva, így imádkozik: «Mindenható Isten, engedd, hogy e szent áldozatokat szent angyalod kezével oltárodra vigye fel isteni Fölséged színe elé». Szent Mihály arkangyal másodszor úgy ismeretes, mint a hívő nép védelmezője a pokol hatalma ellen. Az ünnepi szertartás szövegében ezért ez áll: «Szent Mihály arkangyal, jöjj az Isten népének segítségére!»
Sőt az Egyház a csendes szentmisék utáni imádságban is úgy szólítja őt, mint a keresztény nép védelmezőjét, a pokolbeli lelkek hatalmassága ellen. Harmadszor Szent Mihály arkangyalt az ördöggel való győzelmes küzdelme miatt, melyet Mózes testéért vívott (Judás 9. v.), az angyalhadak vezérének is nevezik, aki a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól védi és a lelkeket az égi paradicsomba vezeti. Ezért szentelik nagy szeretettel az ő tiszteletére a temetőkápolnákat és ezért áll ott a képe sokszor a sírköveken és a temetők bejárata fölött. A keresztény művészet fegyverzetben is szívesen ábrázolja, amint kivont karddal a pokoli sárkányt lábával széttapossa, vagy úgy, mint az igazság angyalát a mérleggel, amelyen a lelkeket méri. Mint ilyent említik őt a Confiteor-ban, a közgyónásban is. A gyászmisében a felajánlásnál így imádkozik a pap: «A zászlótartó Szent Mihály vezesse a lelkeket a szent világosságba.» A haldoklókért mondott egyházi imában (Commendatio animae) így imádkozik az Egyház: «Vegye fel az elhaltat Szent Mihály arkangyal, aki méltó volt rá, hogy a mennybéli seregek élén álljon.»

2. Mindezekből érthető, hogy ezt az égi fejedelmet az Egyházban már a legrégibb idő óta nagyra becsülték és hogy neki templomokat, kápolnákat, oltárokat szenteltek, hogy kolostorok, szerzetesrendek és vallásos társaságok magukat az ö védelme alá helyezték. Az Egyház két ünnepet ül a szent arkangyal tiszteletére. Május 8-án Szent Mihály arkangyal megjelenésének ünnepét Gargano hegyén, Apuliában (Alsó-Itália) 495-ben. És a főünnepet: Szent Mihály arkangyal templomának felszentelését szeptember 29-én. Mindkét Mihály-ünnep gyűjtőünnep és egyben valamennyi angyal tiszteletére szolgál, amint ez az ünnepi imádságban és az ünnepi szertartás más szövegeiben kifejezésre jut. Ezért az ünnep – legalábbis eredetében – nemcsak egy templomszentelésre vonatkozik, hanem inkább az angyaloknak az Isten dicsőítésére és a mi lelkünk üdvére való felszentelését ünnepli. Tartalma tehát inkább az, amit a későbbi őrangyal-ünnep jelent és így a nagy mennyei fejedelem a liturgiában az egész angyalvilágot képviseli.

3. A kereszténység őskora Szent Mihálynak még két csodálatos jelenését tartotta tiszteletben. Az egyik a pestis elhárítása végett tartott könyörgő-processzióban történt. Ekkor Nagy Szent Gergely pápa Hadrián mauzóleuma fölött (épült 134-ben Kr. u.) látta Szent Mihály arkangyalt, amint a megbékülés jeléül kardját hüvelyébe dugja. VIII. Bonifác ennek emlékére sírja fölé kápolnát emeltetett e fölirattal: «S. Angelus inter nubes usque ad coeles» – A szent angyal a felhőkön az Égben. Ez a mauzóleum ma Angyalvár néven ismeretes és csúcsán ma is Szent Mihály arkangyal ércszobra áll. Az angyalnak egy másik csodajelenését tiszteli Franciaország a VIII. századból «St. Michel» hegyén, egy alig megközelíthető sziklacsúcson, Rouen mellett, a tengerben, ahol egy gyönyörű bencés-apátság és egy nagyon látogatott búcsújáróhely alakult. Szent Mihály vallásos társulat is alakult 1860-ban Bécsben, a Szentatya támogatására és különösen Ausztriában terjedt el.

Introitus: Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti erős hősök, kik teljesítitek szavát, mihelyt halljátok parancsának hangját.

2021. szeptember 30. Szent Jeromos hitvalló és egyháztanító
Dalmát szülők gyermeke. Tanulmányait Rómában kezdte, majd kicsapongó élet után megtért és megkeresztelkedett, Keletre utazott, ahol pap lett. Végül Betlehemben telepedett le és ott remete, majd kolostor alapító lett. Itt fordította le a Szentírást. Fordítását Vulgata-nak, azaz «Elterjedt»-nek nevezik. Ezt használja csekély kivétellel a Szunyogh Xavér féle misekönyv is. Meghalt 420-ban.