Június 12. – Szerda

Ima Szent Józsefhez, az Egyház oltalmazójához

Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát.

Ezt a nagyszerű ajándékot Szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért! Ámen!

Ima Szent Józsefhez

(XIII. Leó pápa imája)

Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük.

Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben.

Oltalmazd Jézus Krisztusnak választott népét, te, a Szent Családnak leggondosabb őre.

Távolítsd el tőlünk, kegyes atya, a tévelygésnek és romlottságnak minden nyavalyáját.

Támogass bennünket a sötétség hatalmával való küzdelmünkben.

S miként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad: úgy őrizd most Isten szentegyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól.

Mindannyiunkat végy pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul haljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük. Ámen

Szent József halálunk óráján menedékünk

Életed lassan lealkonyodik. Mint a siralomvölgy őszi vándora, útra készülsz. Kötelességedet megtetted, mehet­ a tél. Az örökkévalóság órája megérkezett. Egész életed Isten színe előtt folyt le, nem tekintetted az emberek tetszését, csak arra figyeltél, hogy Istennek tessél. Minek is ügyeltél volna emberi tekintetre, mikor az elszámolás Istennél történik, Isten pedig látta imában és munkában felőrlődött drága életedet. A jutalom nem késett: Jé­zusnak és tiszta jegyesednek boldogító ölelése közben mentél a Mennyei Atya kitárt karjai közé.

Dicsőséges Szent József, te már ott vagy, ahová mindnyájan készülünk. Segíts úgy élnünk, hogy ne az emberek, hanem Isten szent akarata irányítsa cselekedeteinket. Hadd távozzam én is úgy e földi vi­lágból, mint te, áldott Szent József.

Küldd el halálos ágyam mellé Jézust és Máriát, hogy az ő társaságukban lépjem át az örök élet küszöbét. Így remélem, hogy az én uram, Krisztus Jézus nem szigorú bírám, hanem Szerető testvérem lesz egy boldog örökkévalóságon át az örök Istennek, a Boldogságos Szűzanyának, az angyaloknak és szenteknek áldott társaságában. Ámen!

Szent József, haldoklók pártfogója, könyörögj érettünk!

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség.