Június 7. – Péntek, ELSŐPÉNTEK

IMÁK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPÉREE

Ó, Irgalmas Jézus, hallgass meg engem!

(Ligouri Szent Alfonz)

Ó, Irgalmas Jézus, hallgass meg engem!

Szívednek kegyelme térítsen meg engem!

Szívednek fénye világítson meg engem!

Szívednek fájdalma indítson meg engem!

Szívednek Sebe fogadjon be engem!

Szívednek Vére engeszteljen ki engem!

Szívednek Vize tisztítson meg engem!

Szívednek érdeme szenteljen meg engem!

Szívednek keresztje erősítsen engem!

Szívednek töviskoronája díszítsen engem!

Szívednek irgalma karoljon fel engem!

Szívednek szelleme éltessen engem!

Szívednek tüze hevítsen engem!

Szívednek lángja gyulasszon föl engem!

Szívednek Szeretete ragadjon el engem!

Szívednek méltósága emeljen föl engem!

Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem!

Szívednek szemlélete változtasson meg engem!

Szívednek öröme lelkesítsen engem!

Szívednek birtoklása elégítsen ki engem!

Szívednek élni-halni engedj, kérlek,

Ó, Jézusom s Szeretni csakis téged!

Ó, Édes Szív, hadd éljek boldogul

E földön most s örökké majd ott túl!

(Ligouri Szent Alfonz)

Engesztelő ima Jézus Legszentebb Szívéhez

Jézus legszentebb Szíve, te túláradó jóságodból kiárasztod szeretetedet az emberekre, és biztos menedéket nyújtasz nekünk, bűnösöknek, Mária Szeplőtelen Szíve által. Alázattal és bűnbánattal megvalljuk, hogy sokat vétettünk gondolattal, szóval, cselekedetekkel és mulasztással, a hitben való lanyhasággal, közömbösséggel, a felebaráti szeretet elhanyagolásával: kötelességeink elmulasztásával; hálátlansággal isteni jóságod iránt.

Ezzel kiérdemeltük igazságos büntetésedet. Ezért irgalomért és megbocsátásért esedezünk. Irgalmazz nekünk, szenvedésed és kereszthalálod végtelen érdemei által. Bízunk abban, hogy Mária Szeplőtelen Szíve érdemeiért elnyerhetjük irgalmasságodat.

Bűneinkért elégtételül és engesztelésül el akarunk fogadni minden próbatételt és szenvedést, amelyet szereteted számunkra rendel. Újra hinni akarunk, erősen és gyermeki hittel, többet imádkozni és szeretni Téged azok helyett is, akik nem hisznek, nem imádkoznak, és nem szeretnek Téged.

Jézus legszentebb Szíve, dicséret, dicsőség és engesztelés Neked Mária Szeplőtelen Szíve által. Ámen!

HIMNUSZ JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ

Ó Jézusunknak szent Szíve!

Te papi szívnek mintaképe,

Ki keresed a lelkeket,

Kik rútul elszakadtak Tőled.

Ó, Jézus add kegyelmedet,

Hogy kövessük szent Szívedet,

Hogy mi Tenéked, Főpapunk,

Tisztán szentül szolgáljunk!

Ó Jézusunknak szent Szíve!

Magadra vetted bűnünk terhét,

S kegyelmeddel elárasztod

A Hozzád megtért bűnös lelkét.

Ó, Jézus add kegyelmedet,

Hogy kövessük szent Szívedet,

Hogy mi Tenéked, Főpapunk,

Tisztán szentül szolgáljunk!

Ó Jézusunknak szent Szíve!

Ki értünk adtad oda élted,

Te hívsz magadhoz bennünket,

S mi mindent feláldozunk érted.

Ó, Jézus add kegyelmedet,

Hogy kövessük szent Szívedet,

Hogy mi Tenéked, Főpapunk,

Tisztán szentül szolgáljunk!

Ámen!

ELSŐPÉNTEK – JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK TISZTELETE

Alacoque Szent Margit imája

Ó, szerető Szív, Beléd helyezem minden bizalmamat!

Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól, mert minden kitelik tőlem, de a Te szeretetedtől mindent remélek.

Töröld el bennem mindazt, ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked.

Hassa át a Te tiszta szereteted olyan mélyen a szívemet, hogy soha el ne tudjalak felejteni,

és soha ne legyek képes Tőled elválni.

Üdvözítőm, minden szeretetedre kérlek, írd be nevemet szentséges Szívedbe!

Boldogságom és dicsőségem legyen a Te szolgálatodban élni és halni! Ámen

Szent Margit könyörögj érettünk!

NAPI IMÁDSÁG JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Uram Jézus ne hagyj el! Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben. Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod! Ó Jézus Szent Szíve, sok kegyelmet kértem már Tőled, de ezt az egyet most különösen kérem. Fogadd Szent Szívedbe könyörgésemet! Ha az Örök Atya meglátja drága Véredet rajta, bizonyosan elfogadja. Az már nem az én imám lesz, hanem a Tied, ó Jézusom.

Ó, Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Ne engedd, hogy elvesszek! Amen.

CSALÁDFELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

Jézus Szentséges Szíve!

Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket s viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat.

A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona!

Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!

Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a te Szent Szíved pártfogását! Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat! Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és gyermekeiket! Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot!

Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja! Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett! Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk te Szentséges Szívedben! Ámen.