A levéltitok

Más levelét felnyitni vagy a felnyitottat, főleg, ha azt gondosan őrzi, elolvasni általában véve súlyos bűn az igazságosság ellen. Enyhítő körülmény volna, ha szinte bizonyosan tudnám, hogy a levélben jelentékeny titokról nincsen szó.

Az apró darabokra tépett, kiszórt levelet ismét összeállítani s kibetűzni nem szabad. Vannak, akik Liguri Szent Alfonzzal azt állítják, hogy ez is az igazságosság sérelme, mert a tulajdonos azért tépte szét levelét, hogy más el ne olvassa. Mások viszont Lugoval úgy vélekednek, hogy aki levelének dirib-darabjait nyilvános helyen elszórja, az elolvasást legfeljebb csak nehezíteni akarja, a titokhoz való jogáról egyébként lemondott. Annyi bizonyos, hogy aki a kibetűzés által fontos titok nyomára jött, köteles azt megőrizni.

A levelet a címzetten kívül csakis az olvashatja el, akinek ez vagy pedig a levél írója megengedik. Ezt a felhatalmazást olykor, pl. szoros barátság címén fel is lehet tételezni. Ezeken kívül a levelet felbonthatja s elolvashatja:

a) az elüljáró, akit a szabály, melynek az alattvalók magukat alávetették, erre felhatalmaz. Óvakodni kell azonban attól, hogy a titkot szükség nélkül mással is közölje. Tilos azoknak a leveleknek felbontása, melyeket az alattvalók magasabb elüljáróikhoz, illetőleg a Szentszékhez intéztek, avagy „lelkiismereti ügyben” váltanak. Ez utóbbi levelek tartalmáról azonban az elüljáró, ha kétségei vannak, bepillantás által meggyőződést szerezhet. Ha aztán látja, hogy csakugyan lelki ügyről van szó, az olvasást abban kell hagynia. Kellő okból el is tiltható az ily titkos levelezés s az effajta jövő-menő levelek egyszerűen felbontatlanul megsemmisíthetők.

b) Felbonthatják a leveleket a hatóságok (pl. a katonaság háború idején), ha a közjó azt megköveteli.

c) A szülők a házifegyelmük alatt élő gyermekeiknek s az elüljárók alattvalóiknak leveleit szintén szabadon olvashatják, amennyiben ez hivatásuk betöltéséhez szükséges. Ez a hatalmuk tehát nem terjed ki a lelki ügyekre, illetőleg a növendékek családi titkaira.

d) Magánember csak akkor olvashatja más levelét, ha alapos oka van hinni, hogy a saját súlyos kárát csak így tudja elhárítani.

A férjnek, úrnak a feleség, illetőleg cseléd leveleit elolvasnia nem szabad, hacsak még egyéb jogcíme is nincs azok közül, melyeket az imént felsoroltunk.