Május 8. – Szerda, Keresztjáró nap

Könyörgő – kérő imák SZERDA

Mennynek Királynéja örvendezzél, alleluja, Mert akit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja, Föltámadott, amint mondta, alleluja. Imádd_értünk Istent, alleluja.

V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!

R. Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!

Könyörögjünk! Úristen! ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük.

Az igazak atyjok országában fényleni fognak, mint a nap, alleluja!

V. Az egész földre kiterjed az ő hangjok, alleluja!

R. És a földnek végső határáig elhatottak igéik, alleluja!

Könyörögjünk! Isten, kinek jobbja a hullámokon járó Szent Pétert fenntartotta, hogy el ne merüljön, és apostoltársát, Pált, ki háromszor hajótörést szenvedett, a tenger mélyéből kimentette, hallgass meg minket kegyesen és engedd, hogy mindkettejük érdemei által elnyerjük az örök dicsőséget.

Uram, ne emlékezzél meg szüleink vétkeiről és a mi vétkeinkről és bűneinkért ne állj bosszút rajtunk

V. Irgalmazz a mi bűneinknek, Urunk!

R. A te nevedért.

Könyörögjünk! Hallgasd meg, Urunk, alázatos kérésünket; bocsásd meg előtted megvallott bűneinket, hogy jóvoltodból egyaránt megadd nekünk a bocsánatot és a békét.

A SZENT MIHÁLYNAK VALÓ ÖNÁTADÁS IMÁJA

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható!

Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége, drágalátos Szent Mihály Arkangyalom!

Szeretnék igaz tisztelőid és szolgáid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom,

Neked ajándékozom és Neked szentelem magam.

Hatalmas, őriző oltalmad alá helyezem magamat, családomat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.

Kicsi az én szolgaságom felajánlása, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesem szívem szeretetét.

Emlékezz, hogyha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben!

Szerezd meg nekem sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy:

teljes szívemmelszeressem – Istenemet,

édes Üdvözítőmet, – Jézust,

Édesanyámat, – Máriát,

és eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van,

hogy eljussak a dicsőség koronájához!

Védj meg engem mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pllanataiban!

Jöjj el akkor, ó, dicsőséges Herceg, segíts engem a végső küzdelemben és hatalmas fegyvereddel taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő és gőgös angyalt, akit egykor az égi ütközetben legyőztél!

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, hogy az utolsó ítéletkor el ne vesszünk! Amen.

Szent József védőszentül választása

(Szent Alfonztól)

Ó, Szent József, megszámlálhatatlan bűnöm miatt örök halállal kellene lakolnom.

De ha te, Szent József, mellettem állasz, el nem veszhetek, mert nemcsak barátja, hanem nevelőatyja és védője voltál annak, aki fölöttem egykor ítélni fog. Ha te értem könyörögsz, Jézus el nem taszíthat magától!

Azért a boldogságos Szűz Mária után téged választalak Szent József, szószólómnak és védelmezőmnek. Fölajánlom neked életem összes hátralévő napját és megígérem, hogy mindennap különösen foglak tisztelni és segítségül hívni.

Azonban ne azén kedvemért, hanem Jézus és Mária iránti szeretetedért fogadj engem is tieid közé. Azért az édes társaságért, melyet itt e földön Jézus és Mária körében élveztél,

Óvj meg engem, míg csak élek és ne engedd, hogy magamat az Istentől valami bűn miatt ismét elszakítsam. Azért a segítségért, melyet neked Jézus és Mária életed utolsó percében nyújtott, állj mellettem halálom óráján, hogy boldog kimúlásom után veled együtt dicsérhessem és magasztalhassam az Istent mindörökké. Ámen.