Kétértelmű s kitérő válaszok

csak árnyalatban térnek el az észbeli fenntartástól s azokkal ugyanolyan erkölcsi elbírálás alá esnek. Megfelelő fontos okból a nem tisztán észbeli fenntartás szabályai szerint a szentek is adtak effajta válaszokat.

Szent Athanáz alexandriai püspök megszívlelvén az Úr parancsát: „Mikor üldöznek titeket egyik városban, fussatok a másikba” (Mt 10,23), a hitehagyott Julián katonái elől a Nilus vizén, kicsi hajóban, álruhába öltözötten menekül. Utolérik: „Közel van már Athanáz?” – kérdik tőle izgatottan. A szent pedig: „Nagyon közel van! Csak siessetek, siessetek, még könnyen utolérhetitek”. És azok tovasietnek lóhalálában.

Mikor pedig Tamás canterbury-i érseket majdnem teljesen hasonló viszonyok között üldözői kérdik, nem ő az, akit el kell fogniok: „Ugyan mondjátok meg magatok – feleli ő – láttatok‑e már valaha érseket ily ruhában s ily szegényesen utazni?” – És békén hagyták továbbmenni.

Kolmár József, a későbbi mainzi püspök (1802–1818) fejére 1000 tallért tűztek ki a francia forradalomban. Egyik éjszaka erősen kopogtatnak a ház kapuján, melyben tartózkodott. Inasnak öltözötten, lámpával kezében megy, hogy fogadja a kellemetlen látogatókat. Kérdésükre, vajon itt van‑e Kolmár, elfogulatlanul feleli: „Itt ugyan nehezen fogjátok megtalálni, különben, ha tetszik, jertek, kutassuk fel az egész házat”. Megmutatja erre nekik a ház minden zegét-zugát s mikor csalódottan távoznak, még egyszer utánuk kiált: „Nem megmondottam‑e, hogy itt ugyan hiába keresitek”.

A német ún. kultúrharc idején még a haldoklóknak sem volt szabad a szentségeket kiszolgáltatni. A buzgó papság azonban nem törődve az állami hatalomnak Isten törvényébe ütköző rendelkezésével s megvetve a fenyegető veszélyt, álruhában látogatta a vallás vigaszára szorulókat.

Maier plébános Hannoverben társaskocsiban ül álruhájába burkolódzva s keblén a szent útravalót rejtegetve. Felrántják a kocsi ajtaját. „Nincs itt Maier plébános?” – kiált be egy harsányhangú zsandár. Maier, ki éppen az ajtó mellett foglalt helyet, végigtekint az utasokon s ismétli a kérdést: „Nincs itt Maier plébános?” A jelenvoltak egymásra néztek s egyhangon felelik: „Nincs”. „Az urak azt felelik, hogy nincs” – szól oda erre a zsandárnak, aki nyugodtan becsapja a kocsi ajtaját, mint aki kötelességét híven teljesíté.

Legyetek azért okosak, mint a kígyók és együgyűek, mint a galambok.” (Mt 10,16)