Szentlélek kilenced

Betlehemi Boldog Mirjam imádságai

 1. Veni Creator Spiritus, – mentes tuorum visita, – imple superna gratia, – quae tu creasti, pectora.
 2. Qui Paraclitus diceris, – donum Dei altissimi, – fons vivus, ignis, caritas, – et spiritalis unctio.
 3. Tu septiformis munere, – dextrae Dei tu digitus – tu rite promissum Patris, – sermone ditans guttura.
 4. Accende lumen sensibus, – infunde amorem cordibus, – infirma nostri corporis – virtute firmans perpeti.
 5. Hostem repellas longius – pacemque dones protinus; – ductore sic te praevio – vitemus omne noxium.
 6. Per te sciamus da Patrem – noscamus atque Filium, – te utriusque Spiritum – credamus omni tempore. Amen.

℣. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
℟. Et renovabis faciem terrae.
Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Magyarul:

1.Teremtő Lélek, jöjj közénk! – Híveid szívét látogasd, – töltsd malaszttal a lelkeket, – kiket hatalmad alkotott!
2.Te, kit Védőnek mondanak, – s mellénk a magas ég adott, – Tűz, élő Forrás, Szeretet, – te lelkek lelki olaja!

 1. Ajándékoddal hétszeres! – Te ujj az Isten jobb kezén! – Atyának ígért Szózata, – ki ajkainkat megnyitod!
 2. Érzékeinkbe gyújts Te fényt, – Szívünk szerelmed töltse be, – mi bennünk testi gyöngeség, – örök erőddel izmosítsd!
 3. Ellenségünket űzzed el,ó – a békét tüstént hozd közel, – előttünk járva mint Vezér – kerüljünk mindent, ami árt!
 4. Általad tudjuk az Atyát, – s ismerjük, adjad, a Fiút, – s ki kettejüknek Lelke vagy: – tebenned higgyünk végtelen! Ámen.

℣. Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.
℟. És megújítod a föld színét.
Könyörögjünk. Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad, add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset, megismerjük, és az ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

 1. zsoltár
  Könyörülj rajtam, Isten, * a te nagy irgalmasságod szerint; És a te könyörületednek sokasága szerint * töröld el az én gonoszságomat! Moss meg engem teljességgel az én gonoszságomból, * és bűnömből tisztíts meg engem; Mert ismerem az én gonoszságomat, * és szemem előtt van az én bűnöm mindenkor! Ellened, csak teellened vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed előtt; Hogy igaznak találtassál beszédedben, * és győzedelmesnek ítéletedben; Mert íme, már gonoszságban fogantattam, * és bűnben fogadott engem anyám. Pedig te a szívnek igazságát szereted, * és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad nékem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, * moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek! Engedd, hogy örömet és vigasságot halljak, * hogy örvendezzenek megalázott csontjaim! Fordítsd el orcádat bűneimtől, * és töröld el minden gonoszságomat! Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten, * és az igaz lelket újítsd meg bensőmben! Ne vess el engem orcád elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem! Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg engem! Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te utaidra, * és az istentelenek majd megtérnek hozzád! Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek Istene, * és nyelvem magasztalni fogja igazságodat! Uram, nyisd meg ajkamat, * és szám a te dicséretedet hirdeti; Mert nem az áldozatban gyönyörködöl, * és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszésedre! A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó, Isten, meg nem veted. Cselekedjél kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod szerint, * hogy megépüljenek Jeruzsálemnek falai! Akkor elfogadod az igazság áldozatát, † az ajándékokat és az égőáldozatot, * akkor visznek majd oltárodra áldozati állatot.

Ima a Szentlélek hét ajándékáért
Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajtad nyugodott.
Add meg nekünk:

 • a bölcsesség Lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük;
 • az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
 • a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban;
 • az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását erőtlenné tegyük;
 • a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk;
 • a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük;
 • az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében.
  Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel egyetemben tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen. (Szent Bonaventura)

Ima a Szentlélekhez
Jöjj, Szentlélek, vezess engem, hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell,
azt mondjam, amit mondanom kell, hallgassak, mikor hallgatnom kell, azt írjam, amit írnom kell, azt tegyem, amit tennem kell. Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam, teljesítsem küldetésemet és győzelemre vigyem Isten Országát. Ámen. Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében! Ámen.

A kilenced naponkénti imája

Első nap – Jézussá válás Lelke
Jézus mennybemenetele után a tanítványok Szűz Máriával, a szent asszonyokkal és Jézus rokonaival együtt az utolsó vacsora termébe vonultak, s várták Jézus ígéretének teljesülését. Még fülükben cseng a búcsúzó Üdvözítő szava, épp itt, ebben a teremben mondta tanítványainak:
„Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. De amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.”
Elképzelhetjük, mennyi várakozás, mennyi titokzatosság, mennyi készülődés töltötte be az együtt imádkozó jeruzsálemi hívek hangulatát.
Jöjj, Szentlélek Úristen! Mindennap Rád várok, segítségedet kérem. Egész életemben hívogatlak, kérlellek, mert nagy szükségem van Rád. Vigasztalásodra, igazságodra, Jézus tanításának megértésére, Jézus példájának követésére. Te vagy a Jézussá válás Lelke, minden új életalakításnak Te vagy a stílusa. Magamba mélyedve, alázatos imádságban várom megnyilatkozásaidat, s készülök a nekem osztott feladatok elvégzésére. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Második nap – Az értelem Lelke
Jézus követésében a Szentlélek ajándékai igazítanak el, s rajzolják lelkünkbe a krisztusi élet egy-egy vonását, az evangélium hangulatának színeit, örömét, bánatát.
Az értelem ajándéka a kinyilatkoztatott igazságok szabatos jelentését hozza közel elménkhez. A hitnek egyébként értelmünktől elrejtett titka a Szentlélek ajándéka következtében a legegyszerűbb hívek előtt is olyan közvetlenséggel nyílik meg, annyi világossággal és mélységgel tárul fel, hogy nem egy esetben többet tudnak egy-egy hittitokról mondani, mint a legképzettebb hittudós.
Assisi Szent Ferenc, Egyed testvér, Leó testvér, Baylon Szent Paszkál nagy tudósoknak adtak tanácsokat a kinyilatkoztatás nagy kérdéseiben, amelyeket életszentség és jámborság nélkül megérteni lehetetlen. Az értelem természetfölötti ajándéka a hívő lélek titkos tudománya. A hit világánál gyulladt meg az a fény, amelynél oly biztosan tájékozódunk az élet bonyodalmai közepette, s megtaláljuk a helyes cselekvés módját.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, értelem Lelke! Világosítsd meg elmémet, hogy igazságaidat helyesen fogjam fel, és mindennapi életemben szerintük cselekedjem. Adj alázatos hitet, minél alázatosabbat, hogy értelmemnek ez a természetfölötti világossága minél mélyebben tárja fel Isten szavainak jelentését. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Harmadik nap – a bölcsesség Lelke
A bölcsesség ajándéka az isteni igazságok gyors gyakorlati alkalmazásának természetfölötti elve. Mindennapi életünkben annyi sok oktalanságot, következetlenséget, felületességet, tanácstalanságot, zavart vezethetünk vissza a bölcsesség hiányára.. Pedig sokszor kell gyorsan cselekednünk, a kísértésekkel azonnal leszámolnunk, nyomban helyesen eljárnunk, másoknak példát mutatnunk. Csak a bölcs járhat egyenesen. A természetes bölcsesség azonban csak nagy tapasztalat után, hosszú élet végén születik meg, nekünk pedig fiatalon is helyesen kell cselekednünk és a vének bölcsességével döntenünk. Ennek a helyes döntésnek, a jó megválasztásának, az igaz lépésnek és egyenes útnak sugalmazója a bölcsesség Szentlelke.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, bölcsesség Lelke! Villantsd meg. bölcsességed fényét, ha jó és rossz között kell választanom, ha gyorsan és helyesen kell cselekednem! Add áttekintenem hitünk igazságainak összefüggéseit, hogy mégoly bonyolult helyzetben is pontosan Hozzád igazodjam, és Isten akaratának megfelelően járjak el. Tartsd távol tőlem a kapkodás, a bizonytalanság és a járatlanság ügyetlenségét, s ruházz fel a gyors tájékozódás ajándékával! Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Negyedik nap – A tudomány Lelke
A tudomány ajándéka az emberek és más teremtmények viszonylataiban segít helyes véleményalkotásra, igaz ítéletre. A hívő embernek is megvan a maga tudománya, bár a hitigazságokat nem meríthetjük ki elménkkel. A kinyilatkoztatás tételei nyújtanak annyi világosságot és útmutatást, hogy a teremtmények rendeltetését, az ember végső célját, természetfölötti küldetésünket, a dolgokat és történéseket, jó és rossz fordulatokat helyesen fogjuk fel. A hitetlenség kérkedik tudományával, pedig ez a tudomány gyakran nem más, mint megalapozatlan vélemények, sejtések, elméletek, Az Isten szava alapján tájékozódó hívő azonban abban a szerencsében részesül, hogy Isten csalhatatlanságára és kinyilatkoztatásának tévedhetetlenségére építhet. S amit a kinyilatkoztatás alapján, tehát hite szerint vall az alapvető és örök kérdésekben, azt rendíthetetlen bizonyossággal vallhatja.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, tudomány Lelke! Egyszerű hitem biztonságával nézem az elme és a gyakorlat nagy kérdéseit, s nem engedem magam eltántorítani a kinyilatkoztatástól bizonytalan, gyenge alapokon nyugvó elméletekért, képzelődésekért. Életet építeni, helyes világnézetet alkotni, boldogulni: csak a változatlan igazság alapjain lehet. Ehhez kérem kegyelmedet, minden tudományom isteni Lelke. Veled akarok világítani a sötétségben, sugallataid szerint tanítani a tudatlanokat, támogatni a határozatlan, tévelygő lelkeket. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Ötödik nap – A tanács Lelke
A tanács Lelke mindennapi életünk helyzeteiben abban segít, hogy azt válasszuk, ami az üdvösség és a keresztény tökéletesség eléréséhez a legjobb. Isten különféle utakon vezeti a lelkeket, s a szentek élete bizonyítja, milyen változatos és sokszor mily érthetetlen útjai vannak az üdvösségnek. Különösen a világ szemében válik érthetetlenné és mulatságossá a tökéletességre komolyan és elszántan törekvő lelkek élete. De ne feledjük, hogy Isten sokszor művel bennünk olyasmit, ami a világ szemében balgaság és ostobaság.
Jézust sem értették, megütköztek az apostolokon, Szent Ferencet kővel hajigálták, és bolondnak csúfolták; mégis a szentek jártak a helyes úton, s életük a jóra törekvők örök példaképe lett.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, tanács Lelke! Adj erőt az emberi vélekedések gátlásainak leküzdésére! Hívó szavadat követem mindenben. Istennek inkább kell engedelmeskednem, mint az embereknek, s vállalnom a megaláztatást, az üldöztetést, a gúnyt: lelkiismeretem ellen soha nem cselekszem. Világíts meg abban is, hogy soha fonák és hamis úton ne keressem Isten akaratát és üdvösségemet! Ne tévedjek a rendkívüliséget hajhászó kis lelkek útjára, hanem akaratod felismerése után elszántan kövessem sugallataidat. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Hatodik nap – A jámborság Lelke
A jámborság Lelke arra indít, hogy Istenben Atyámat tiszteljem, s Érte tisztelettel övezzek mindenkit, aki az ő nevében, az ő helyetteseként irányítja életemet. Ezt a tiszteletet táplálom szüleim, elöljáróim, nevelőim, tanítóim, az Egyház, a szentek, a Szentírás és szenthagyomány iránt. Sőt: ezzel a tisztelettel nézem embertársaimban Isten képmásának méltóságát, a szegényekben Krisztus megjelenését, a gyermekekben az ártatlanság és tisztaság illatát, ellenségemben a megtévedt, de szeretetre méltó embert.

Jöjj el, Szentlélek Úristen, jámborság Lelke! Add kegyelmedet, hogy tiszteletet tanúsítsak helyetteseid iránt, és minden embertársamban felfedezzem képed mását. A világ oly kíméletlenül irtja a tisztelet erényét, s hamvaszt le tekintélyt, méltóságot, jogot, természetfölöttiséget, isteni vonatkozást embertársainkról, s a különállásnak, az egymás iránt való közömbösségnek és érdektelenségnek, vége reményben, a szeretetlenségnek és testvértelenségnek jegével fagyasztja a társadalmat. Növeld a tiszteletet elöljáróink iránt, segíts becsülnünk Egyházadat, értékelnünk embertársainkat. Ebből a tiszteletből fakad az engedelmesség szüleink és elöljáróink iránt, a gyengédség, nagyrabecsülés és segítőkészség embertársaink iránt. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Hetedik nap – Az erősség Lelke
Az erősség ajándéka megkezdett vállalkozásaink befejezésére, a teljesítésük útjába gördülő akadályok leküzdésére, hitünk bátor megvallására, a felismert igazság hősies követésére képesít. Az erősség ajándéka nevelte a nagy jellemeket, alakítja a szenteket, lelkesíti a vértanúkat.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, erősség Lelke! Önts természetfölötti szilárdságot megalkuvásra hajló természetembe, hogy örök üdvösségemet mindenáron elérhessem, az erény útjáról soha le ne térjek, hitemben meg ne tántorodjam, emberi tekintetből az evangéliumi elveket föl ne adjam, semmiféle nehézségtől meg ne riadjak. Isten embere az akadályok leküzdésében mutatja meg hűségét és szeretetét. Üdvösségem és kötelességeim elé tornyosuló összes akadályt legyőzhetem kegyelmed erejével. Légy velem harcaimban, kísértések, megpróbáltatások közepette vívott küzdelmeimben; tégy erőssé a szenvedésben és a csapásban! Mindent, még az életet is inkább feláldozom, semhogy Tőled elszakadjak. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Nyolcadik nap – Az istenfélelem Lelke
Az istenfélelem ajándéka olyan tehetséggel ruház fel, hogy Istent minden földi gyönyörnél és élvezetnél nagyobbra értékeljem. A kísértő minden törekvése arra irányul, hogy eltántorítson Istentől, s az élvezetek útjára csaljon: Az eredeti bűn sebétől meggyengült természet magában véve rendkívül gyarló és állhatatlan az Isten iránti hűség dolgában. Természetünk élvezetre, kéjre, kényelemre, érdekhajhászásra hajlik. S ami a legnagyobb veszedelem: ezeknek a rendetlen kívánságoknak vakító fénye úgy elkábít, hogy megfeledkezünk Istenről, erkölcși elvekről, felismert igazságról, mindenről. Ezen a betegségünkön, sajnos, nem segíthetünk felvilágosítással, tanítással, a jó és szép eszmények megragyogtatásával, csak gyarlóságunk megfélemlítésével. Az istenfélelem ajándéka a bűn és a szenvedély siralmas és káros következményeinek feltárásával rémít el az Isten iránti hűtlenségtől.
Jöjj el, Szentlélek Úristen, az istenfélelem Lelke! Ne engedd elfelednem, hogy bűneimért milyen szörnyen és végzetesen meg kell lakolnom! Soha ne tévesszem szemem elöl, mit szenvedett értem Jézus, hogy a bűn rabságából megváltson, és Isten gyermekévé tegyen. Szent félelemmel gondolok szenvedélyeim romboló hatalmára, és Beléd kapaszkodom, édes Szentlelkem. Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. Majd a befejező imák.

Kilencedik nap – A vigasztaló Lélek
Nem hiába várom tehát a Szentlelket szívembe. A pünkösd ajándéka mérhetetlen vigasztalással tölt el. Íme, hányféleképpen siet segítségemre Isten kegyelme, hogy az Úr Jézust híven kövessem, és életemet Jézuséhoz hasonlóvá tegyem. Erőtlenségemben, bűnömben és elesettségemben sokszor elcsüggedek, de alaptalanul. Az Úr Jézus éppen azért küldte a Vigasztalót, hogy épp ilyenkor ne legyek egyedül, legyen társam, legyen valaki, aki céltalanságomban értelmem, balgaságomban bölcsességem, tudatlanságomban tudományom, tanácstalanságomban jó tanácsom, lázadásomban tiszteletem, állhatatlanságomban erősségem, hűtlenségemben szent félelmem.
Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Befejező imádságok

Mi, szegény bűnösök,
*Kérünk Téged, hallgass meg minket, Szentlélek!
Szentlélek, küldj az Egyháznak szent papokat,
*Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Szentlélek, szenteld meg az Egyház minden rendjét és tagját,
Szentlélek, a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáldani méltóztassál,
Szentlélek, a katolikus missziókat hathatósan pártfogolni méltóztassál,
Szentlélek, a hitetleneket és tévelygőket mielőbb Krisztus aklába terelni méltóztassál,
Szentlélek, tarts távol tőlünk minden szomorúságot és kishitűséget,
Szentlélek, őrizd meg sértetlenül az Egyház egységét,
Szentlélek, segíts nekünk minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre irányítani,
Szentlélek, mindnyájunkat őrizz meg a Te szent szeretetedben,
Szentlélek, mindnyájunkat fogadj be az örök boldogságba,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk, Uram!

℣. Küldd el Lelkedet, és életre kelnek.
℟. És megújítod a földnek színét.

Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, akit az Úr Egyházának megígért és pünkösd napján kegyelmesen elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó kedves vendége! Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a Te megszentelő kegyelmedet, és gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket! Ékesíts fel minket, a Te templomaidat hét ajándékoddal, s engedd, hogy a Te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy az imádság, a jó példa és apostolkodás által Veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus Szívének országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled s az Atyával együtt él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Szent Mihály ima
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.