Április 22. – Hétfő

Jöjj, Szentlélek Úristen,

töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennük.

Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.

És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk.

Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad, add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset megismerjük, és az ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

(Szent Ágoston imája)

Ó isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak;

mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én

lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel

elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó kegyes vendég, és tedd

termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet.

Sebesítsd meg szereteted nyilával lelkemnek belsejét, gyújtsd lángra

üdvösséges tüzeddel megdermedt szívemet, ragyogd be a szent buzgalom

tüzével és áraszd el testemnek, lelkemnek minden rejtekét. Adj innom

gyönyörűséged patakjából, hogy elmenjen kedvem a világ mérgezett

édességeinek ízétől. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én

Istenem.

Hiszem, hogy akiben te lakozol, veled lakozik abban az Atya és a Fiú is.

Boldog, aki megérdemli, hogy te vendége légy, mert általad az Atya és

a Fiú is lakást készítenek nála.

Jöjj, immár jöjj, kesergő léleknek kegyes vigasztalója, jó sorsban és

megpróbáltatásokban segítője.

Jöjj, bűnök lemosója, sebek gyógyítója!

Jöjj, törékenyek erőssége, ingadozók fölemelője;

Jöjj, alázatosak tanítója, kevélyek megrontója,

Jöjj árváknak kegyes atyja, özvegyek édes gyámola.

Jöjj szegények reménysége, megfogyatkozottak lábra állítója.

Jöjj, hajózók csillaga, hajótöröttek kikötője.

Jöjj, minden élőknek kiváltképpen való ékessége, haldoklók egyetlen

üdvössége.

Jöjj, Szentlélek, jöjj, könyörülj rajtam, tégy a magadévá, szállj belém kegyesen,

hogy irgalmadnak sokasága szerint, csekélységemet a te nagyságod,

gyarlóságomat pedig a te erőd pótolja Jézus Krisztus, az én üdvözítőm által, aki

Veled és az Atyával él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.