Március 20. – Szerda

Himnusz Szent Benedekhez

Égi fények közt, kiket áldva hirdet harci győztesként diadalmi ének, ott ragyogsz, boldog Benedek sugárzó érdemeiddel. Testben ifjú még, de szívedben érett: perzselő vágyak tüze nem hevített, földi életnek gyönyörét kerülve égre figyeltél. Távol várostól, a szülői háztól, sziklás erdőknek vadonába tértél, s boldog életnek tükörét megírtad: bölcs Reguládat.

Így a népek nagy nevelője lettél, hintve Jézus szép tanait; te gyúrj át minket is bátor követőddé, s gyújts fel mennyei vágyra. Bölcs tanítónk, Szent Benedek, világíts, Krisztusunk fényét a világba hintsd szét, híven ismernünk e hitet, segíts meg, s töltsd be szívünket!

Zengje énekszó az Atyát Fiával, és a Szentlelket, vigaszát ki adja:

Ők díszítettek kegyelemmel téged gazdagon áldva. Amen.

Szent Benedek mindennapi imája

Adj nekem, jóságos Jézusom,

Téged megértő értelmet,

Téged átélő érzelmet,

Hozzád siető lelket,

Irántad buzgó bensőséget,

Rád bukkanó bölcsességet,

Téged felismerő világosságot,

Érted égő szeretetet,

Benned élő szívet,

Téged dicsérő tetteket,

A Te szavaidra hallgató fület,

A Te szépségedet szemlélő szemet,

A Te fölségedet magasztaló nyelvet,

Neked kedves életmódot,

A Tőled küldött bajokat elviselő békességet,

Hozzád vágyó hű kitartást,

És adj, Jézusom, boldog halált!

Jutalmazz jelenléteddel,

Fényes feltámadással,

És az örökké boldog életben add jutalmul magadat.

Ima Szent Józsefhez az Anyaszentegyház védelméért

Szent József, atyai pártfogásodat nemcsak magamnak kérem. Terjeszd védőpalástod a római katolikus Anyaszent­egyházra, és annak, Jézus vérén megváltott minden tagjára. Hisz az Egyház téged vá­lasztott pártfogójául. Amily gondos szere­tettel védted a názáreti kis családot, úgy vedd szíved gondjaiba Krisztus titokzatos testének nagy, szent ügyét. Védd meg min­den ellenségtől, a hitetlenség és istentelenség minden ártalmától, hadd vezessen minden lelket az örökkévalóság biztos révpartjára. Állj bölcs tanácsoddal a szentséges atya mellé, hogy biztos kézzel vezet­hesse Egyházát a végső diadal felé.

Áldd meg a püspököket, papokat, hogy gyümöl­csözően munkálkodhassanak a lelkek meg­mentésének szántóföldjén.

Töltsd el min­den katolikus szívét az Egyház iránti hűséges, tántoríthatatlan hittel és szeretéttel.

Az egy aklon kívül élő bárányokat is se­gítsd vissza a Pásztorhoz, Krisztushoz. Ne­kem pedig adj ragaszkodó, fiúi lelkületet, hogy mindig szívemen hordjam Egyházam nagy és szent érdekeit, hogy tőlem telhető erővel álljak be én is a nagy aratómun­kába, hisz Jézusod maga említette, hogy:

„az aratni való sok, de a munkás kevés”

Légy velem életem minden küzdelmében, hogy hősiesen helytállva az Egyház szent hajóján eljussak az örök boldogság hazá­jába. Ámen.