Március 19. – Kedd

A HÁROM SZENT SZÍV

Ó, Szent József, a szent családnak Isten választotta hű gondviselője! Neked jutott az a szerencse, hogy a világ megváltóját, Jézus Krisztust karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint nevelő gyermekedet, arcod verejtékében tápláltad. Sok búbánatot és bajt szenvedtél érte és Szűz Máriáért, de atyai szíved az öröm óráiban is, a búbánat napjaiban is megnyugodott Isten szent akaratában.

Ó, Szent József, kérd az Istent, adja meg nekem a malasztot, hogy istenes életedet kövessem állhatatosan, mint te, Isten szent akaratában megnyugodjam és a bajban, ínségben soha el ne felejtsem, hogy akit Isten szeret, megfenyíti, és hogy bűneim miatt sokkal súlyosabb büntetést érdemlettem.

Ó, hatalmas Szent József, a haldoklók nagy pártfogója! neked jutott az a nagy szerencse, hogy Jézus és Mária karjai közt haltál meg; gyermeki bizodalommal kérlek, ne hagyj el engem, mikor a halállal vívódom.

Jöjj el segítségemre, mikor halálos aggodalom fogja el lelkemet, testemet.

Emlékezzél akkor a jelen könyörgésemre, szerezz nekem közbenjárásod által töredelmes bánatot bűneim fölött, törhetetlen bizodalmat Isten irgalmában, hogy az Úr Jézusban való hittel, nagy lelki vigasztalással várjam be halálom pillanatát és Jézus, Mária, József szentséges neve segítségülhívása közben adjam át mennyei Atyám kezébe szegény lelkemet.

Ezt a kegyelmet nyerd meg nekem szentséges nevelőfiadtól, Jézus Krisztustól, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik örökön örökké. Amen.

(Sík Sándor, Schütz Antal: Imádságoskönyv. Szent István Társulat, Budapest, 1913. 448-449. old.)

Ima Szent Józsefhez

Ó, Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa! 

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket! 

Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat! 

Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk! 

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit! 

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos! 

Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást! 

Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűz Arádnak,  

hogy családunk kicsi háza, Názáretnek legyen mása! Ámen.

Hálaima valamely elnyert kegyelemért

Ó, milyen hatalmas a te pártfogásod, kedves Szent Antal!

Még rajtam is segítettél, pedig bűneim miatt bizony a te jóságodra nem is voltam méltó. Áldassék és dicsőítessék az Úr neve! Szívem mélyéből mondok neked köszönetet, kegyes védőszentem. Fogadd az én hálálkodásomat kegyesen és légy hathatós szószólóm az Istennél ezután is, hogy irántad való bizalmam és tiszteletem mindjobban gyarapodjék.

Téged pedig, fölséges Istenem! egész szívemből imádlak és háladatosan hódolok neked ama kegyelmedért, hogy hű szolgádnak, Szent Antalnak érdemeiért megadtad, amit kértem.

Áldjon és magasztaljon Téged ezért a menny és föld, dicsőítsenek az angyalok és szentek seregei örökké. Ámen.

Szent Mihály arkangyal, Te vagy a mi védelmezőnk és oltalmazónk a gonosszal szemben. Tartsd az Igazság Pajzsodat fölénk, és védelmezz minket a sátán elleni harcban. Segíts nekünk a Szent Szeretet helyes útját felismerni. Tarts minket mindig az Igazság Pajzsod mögött, és világosíts meg minket általa a jó és a rossz közötti döntéseinkben. Ámen!