Február 20. – Kedd

IMA AZ ŐRZŐANGYALHOZ

Uram, Jézus Krisztus! Világ megváltója! Add, hogy kézen fogva szent Őrzőangyalomtól, mind igazabban és teljesebben találjalak meg téged és Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűzanyát! Add, hogy mind jobban megismerjem Szent Szíved kívánságait velem szemben! Ó, Uram Jézus, ajándékozz nekem igaz és lelkem mélyéig ható megtérést, hogy megszabadulva önző énemtől, mind jobban szolgálhassalak Téged és az embereket is. Vedd Uram napjaim minden fáradságát, kellemetlenségét, nehézségét és szenvedését, mint könyörgő és engesztelő áldozatot bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen.

SZENT ANTAL RÓZSAFŰZÉRE:

(Öttizedes)

Keresztvetés

Éremre: 1 Hiszekegy

Bevezetés:

Miatyánk

3 Üdvözlégy, 1.aki kérésre bátorítson, 2. aki kéréseinket meghallgassa,

3. aki hálánkat örömmel fogadja

Zárásra: 1 Dicsőség

Tizedekre (5):

Miatyánk, Üdvözlégy,

1. aki Szent Antal karjaiba alászálltál

2. aki Szent Antalt dicsőségben koronáztad

3. aki Szent Antal nyelvét épségben megtartottad

4. aki Szent Antal perselyét tápláltad

5. aki Szent Antal közbenjárására rajtunk segítesz

Zárásra:Dicsőség

Könyörögve kérünk, Szent Antal, járj közben Jézusunknál, hogy kérésünk meghallgatásra találjon.

Záró ima:

Csodálatossá tette az Úr az ő szentjét!– Meghallgat engem, amikor hozzá kiáltok.

Könyörögjünk!

Úristen, ki dicsőséges hitvallódat, Páduai Szent Antalt a csodák elhomályosíthatatlan fényével övezted fel, engedd kérünk, hogy a kegyelmeket és segítséget, amikért az ő szószólása által folyamodunk, Jézus Krisztus végtelen érdemeire való tekintettel elnyerhessük, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik Isten, mindörökkön örökké.

Ámen.

Keresztvetés!

Hálaima valamely elnyert kegyelemért

Oh milyen hatalmas a te pártfogásod, kedves Szent Antal! Még rajtam is segítettél, pedig bűneim miatt bizony a te jóságodra nem is voltam méltó. Áldassék és dicsőítessék az Úr neve! Szívem mélyéből mondok neked köszönetet, kegyes védőszentem. Fogadd az én hálálkodásomat kegyesen és légy hathatós szószólóm az Istennél ezután is, hogy irántad való bizalmam és tiszteletem mindjobban gyarapodjék.

Téged pedig, fölséges Istenem! egész szívemből imádlak és háladatosan hódolok neked ama kegyelmedért, hogy hű szolgádnak, Szent Antalnak érdemeiért megadtad, amit kértem. Áldjon és magasztaljon Téged ezért a menny és föld, dicsőítsenek az angyalok és szentek seregei örökké. Amen.