A nem katolikus szülők gyermekeinek megkeresztelése

Nem katolikus szülők gyermekeit csupán a szülők beleegyezésével s abban az esetben szabad megkeresztelni, ha azok katolikus neveltetése biztosítva van. Halálveszély esetén azonban a szülők tudtán kívül is megkeresztelhetők. (750. k.) Ha az ily gyermek mégis meggyógyul, akkor valamiképpen gondoskodni kell, hogy a keresztény törvényt, melyet a keresztség által magára vett, megtarthassa. Isteni jogon köteles a keresztény életmódra.

Világszerte nagy feltűnést keltett az az eset, mely a múlt század derekán az akkori pápai állam területén lejátszódott. A kis Mortara Edgart, gazdag zsidó család sarját, aki 1851. augusztus 26-án Bolognában született, midőn zsenge élete végveszélyben forgott, a családnál szolgáló jámbor katolikus cseléd, Morisi Anna megkeresztelte. A gyermek – minden várakozás ellenére – mégis felépült. A dolog négy év múltán kitudódott. A pápai kormány erre az isteni jogra támaszkodva a gyermeket 1858. február 28-án a szülőktől elvetette, hogy keresztény nevelésben részesíttesse. A zsidóság erre világra szóló lármát csapott s Francia-, Angol- s Poroszország beavatkozását eszközölte ki. Mind hasztalan. A pápai kormány nem engedett. A vihar csak akkor csendesült, mikor az időközben felserdülő Mortara Edgar Pius maga önként kijelenté, hogy katolikus akar maradni, sőt a papi pályára készül. És csakugyan 1867-ben a lateráni kanonokrendbe lépett s szent életű pap, kiváló egyházi szónok s apostoli férfiú válott belőle.

Szabad a nem katolikus szülőktől származó gyermeket akkor is megkeresztelni, ha az apa, anya s nagyszülők már nem élnek avagy jogukat a gyermekre elvesztették (pl. a gyermeket kitették, eladták) vagy azt semmiképp sem gyakorolhatják. Az sem feltétlenül szükséges, hogy a gyermek katolikus nevelésébe mindkét szülő beleegyezését adja. Elég, ha a szülők vagy gyámok egyike erre kellő biztosítékot nyújt. Ha azonban, a gyermek katolikus nevelése biztosítva nincs, akkor – ha csak halálveszélyben nem forog – még a szülők kérésére sem szabad megkeresztelni.

Aki bár jogtalanul, de érvényesen nem katolikus szülők gyermekét megkeresztelte, annak katolikus neveléséről is gondoskodni tartozik.