Ádvent második hete – Kedd, Keresztelő Szent János hivatásának előkészítése

Előgyakorlatok

1. Keresztelő Szent János volt Krisztus nyilvános föllépésének előkészítője, hirnöke. Ez volt Szűz Mária és Szent József hivatása után a legmagasztosabb hivatás, melyet ember ezen a földön betöltött. Azért mondja Jézus Ker. Szent Jánosról: „Nem támadt az asszonyok szülöttei közt nagyobb Keresztelő Jánosnál.” (Mt 11,11) És épp azért a Szentlélek is már eleve előkészítette Szent János hivatását és felruházta őt mindazokkal a kegyelmekkel és adományokkal, melyeknek Krisztus előfutárát ékesíteniök és magasztos hivatásának betöltésére képesíteniök kellett. Méltó dolog tehát és fölötte hasznos, hogy ezt a nagy szentet elmélkedéseinkben kövessük hivatásának előkészítésétől kezdve mindaddig, míg saját ujjával rá nem mutat a világ üdvösségére, Jézus Krisztusra.

2. Képzeld el Gábor arkangyalt, amint megjelenik Zakariásnak és hírül adja neki, hogy fia fog születni.

3. Kérd Istent, hogy te is mindenben megfelelj hivatásodnak és a Szentlélek kegyelmével közreműködjél.

I. Keresztelő Szent János hivatásának nagysága

Kitűnik hivatásának nagysága mindenekelőtt abból, hogy 1. angyal hirdeti küldetését és adja meg nevét: „Feleséged, Erzsébet fiat szül neked és az ő nevét Jánosnak fogod hívni.” (Lk 1,13) Mindez pedig Isten közvetlen rendelésére történt. 2. Megjelöli az angyal a születendő gyermek életfeladatát; mert örömöt fog hozni szüleinek és az egész népnek: „Örömöd lészen… és sokan örülnek majd az ő születésén” (Lk 1,14), példaképe lesz az önmegtagadásnak és az életszentségnek: „Nagy leszen az ÚJr előtt; bort és részegítő italt nem iszik és betelik Szentlélekkel már anyja méhétől fogva” (Lk 1,15), Illés szellemében fog fellépni és sokakat vissza fog téríteni Istenhez, a Megváltó utait fogja elkészíteni és „előtte fog járni… alkalmas népet készítendő az Úrnak.” (Lk 1,16-17) 3. Isten, Krisztus a Boldogságos Szűz által megtisztítja őt az áteredő bűntől még születése előtt; oly kiváltság, mely alig egy-két embernek volt osztályrésze. (Lk 1,41-44) 4. Csodák kísérik a gyermek fogantatását és születését, agg szülőktől és magtalan anyától kapja az életet, némasággal sújtja az angyal a hitben ingadozó apát, de nyelve megoldódik, mikor fiának születése után kiejti ánnak nevét: „Azonnal megnyílék szája és nyelve, és szóla, magasztalván az Istent” (Lk 1,64), úgyhogy mindnyájan elteltek félelemmel és kérdezték: „Hát mi lesz ebből a gyermekből?” (Lk 1,66)

Mindezekből 1. tanuld meg, hogy sohasem szabad kételkedned a hitben és ingadoznod a bizalomban, ha Isten utai még oly felfoghatatlanok is előtted. Isten némasággal büntette a hitben ingadozó Zakariást, habár vétke valószínűleg nem volt súlyos. Annál nagyobb azoknak a bűné és annál nagyobb büntetés vár rájuk a túlvilágon, akik tudatosan nem akarják elismerni a keresztény vallás természetfölötti eredetét és az Egyház isteni tekintélyét, noha számtalan csoda és bizonyíték erősíti azt minden elfogulatlan és egyenes akaratú ember előtt.

2. Tanuld meg, hogy a te életfeladatodat is maga az Isten jelölte ki számodra, ha nem is oly csodálatos és közvetlen módon, mint Szent Jánosnál. Megjelölte életfeladatodat a teremtés által, mikor belevéste lelkedbe alkotó kezével, hogy az ő dicséretére, szolgálatára, szeretetére és az örök boldogságra vagy teremtve. Ugyanezt hirdeti neked egyszülött Fia, Jézus Krisztus által, aki épp azért lett emberré és halt meg érted, hogy tanítson és példát adjon neked és visszahívjon a kárhozat ösvényéről, melyre eltévedtél. De megjelölte Isten életfeladatodat a különös hivatás által is, melyet adott, főleg ha a papi vagy szerzetesi életre hívott. Minden igazi hivatás, de elsősorban a hivatás tökéletesebb életre, Istentől ered. Fontold meg, ha még nem választottál pályát, nem hív-e Isten téged is nagyobb tökéletességre? Vagy ha választottál már, kérdezd, jól választottál-e, tisztán Istenre és lelkedre való tekintettel? Javítsd meg, amit még javítani tudsz. Kérdezd, megfelelsz-e hivatásodnak, melyet Isten adott? Hányan nem keresik Isten akaratát, mikor pályát választanak, és azért nincsenek ott, ahol Isten öket akarta. E miatt lelkük üdvössége is sokszor veszélyben forog és nem érik el az örök boldogságnak azt a fokát, melyet Isten jóságában nekik szánt, a földön sem teszik meg mindazt a jót, amire őket Isten kegyelme meghívta.

3. Tanuld meg, hogy Isten mindenkinek, akit valamely életpályára igazán meghív, meg is adja azokat a kegyelmeket, melyek hivatásának méltó betöltésére szükségesek. A két főéletpályát, az egyházi pályát és a házaséletet, külön szentséggel vezeti be, mely által minden embernek biztosítja a hivatásának megfelelő kegyelmeket. De aki maga tolakodott olyan életpályára, melyre őt Isten nem hívta, az rendes körülmények közt különös oltalmát nem remélheti, habár a szükséges kegyelmeket lelke üdvözítésére tőle sem vonja meg az Isten. Imádsággal iparkodjék az ilyen pályatévesztett ember bőségesebb kegyelmeket esdeni ki Istentől. Azért hivatásod betöltésénél egyrészt bizalom, másrészt a felelősség érzete töltsön el; ne vágyódjál magas hivatalok és állások után, de ha akaratodon kívül ilyenre hív meg az Isten, bízzál segítségében.

4. Tanuld meg, hogy te is Szűz Mária által fogsz feljutni a tökéletesség magaslatára, amint azt B. Grignon Lajos megmondta „Az igazi Mária-tisztelet”-ről írt gyönyörű könyvecskéjében: „Ha Szűz Mária tisztelete minden embernek szükséges örök üdvösségére, akkor még sokkal szükségesebb azoknak, akik különös élettökéletességre vannak hivatva; és nem hiszem, hogy valaki is képes volna Krisztus Urunkkal bensőbben egyesülni és a Szentlélek sugallatát tökéletes hűséggel követni a nélkül, hogy Szűz Máriával bensőleg ne egyesülne és az ő segítségétől nagymértékben ne függne.”

Kérdezd végre, vajon te is úgy, mint Szent János, örömére szolgálsz-e Istennek és embereknek egyaránt, szüleidnek, családodnak, elöljáróidnak, embertársaidnak, az Egyháznak és a társadalomnak? Jegyezd meg, hogy Ker. Szent Jánosban sem tett meg mindent egyedül csak a kegyelem, hanem ő maga is készült nagy hivatásának méltó betöltésére: „A gyermek pedig növekedék és erősödék lélekben, és a pusztákban vala nyilvános fellépésének napjáig, midőn megjelenendő vala Izraelben.” (Lk 1,80) Te se várj mindent Istentől egyedül, hanem gondosan működjél közre az ő kegyelmével.

II. Zakariás hálaéneke

Ez a hálaének két főrészből áll. Az egyikben (Lk 1,68-75) a papi aggastyán hálát ad Istennek, választott népének kegyelemteljes vezetéséért, melyre immár felvirrad az üdvösség napja; a másikban (1,75-79) fiához fordul és hivatásának nagyságát jövendöli meg hálatelt szívvel és örömtől áradozó szavakkal.

A hálaének első része az ádventi gondolatoknak egész sorozatát idézi föl lelkünkben. Isten meglátogatta népét és megváltását eszközölte, mert a Szűz méhének rejtekében ugyan még, de immár köztünk van a világ üdvössége. Meghozta a régen várt szabadulást ellenségeink kezéből, amint azt megígérte, szabadulást a három legnagyobb ellenségtől, a bűntöl, sátántól és az örök haláltól. Irgalmasságának és hűségének cselekedete ez: ígéret, eskü, szent szövetség, ily fokozatokban kötötte le magát Isten népével szemben. A cél, melyet elérni akar megváltásával, látogatásával, nem más, mint hogy ellenségeinktől megszabadulva, szentségben és igazságban szolgáljunk neki életünk minden napján. Ez az, amiért az Egyház is imádkozik ádventben: „hogy megtisztult lélekkel szolgálhassunk neki.” Ízleljük meg minden szavát ennek a gyönyörű hálaéneknek, meIy lélekben elvezet bennünket a megváltás után epedő pátriárkák és próféták szent serege közé.

A hálaének második részében az apa közvetlenül gyermekéhez fordul és annak magasztos hivatását hirdeti. „Te meg, gyermek! a Magasságbeli prófétájának fogsz hivatni, mert előre mégy az Úr színe előtt, elkészíteni az ő útjait; hogy az üdvösség tudományát add az ő népének, bűneik bocsánatára; a mi Istenünk nagyirgalmú szíve által, mellyel meglátogatott minket a magasságból felkelő; hogy világítson azoknak, kik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábainkat a békesség útjára igazítsa.” Gyönyörűen festik e szavak nemcsak Szent Jánosnak, de a katolikus papnak is hivatását. Vésse bele lelkébe minden pap, ha naponta elmondja Zakariás hálaénekét, de vésse lelkébe minden hívő is, hogy minden katolikus pap második Ker. Szent János, vagyis Krisztus előfutára a lelkekben. Vésse bele lelkébe mindenekelőtt az, aki a papi pályára lép és közvetlenül a felszentelésre készül: „Te meg, gyermek, a Magasságbeli prófétájának fogsz hivatni”, az leszel a nép, a jók szemében, ajkadon fognak csüngeni, hacsak a szó mellett példáddal és szereteteddel is oktatod őket. Mily magasztos hivatás, mily egyedülálló kiválasztás ez!

„Előre mégy az Úr színe előtt, elkészíteni az ő utait.” Imádságod, miseáldozataid, prédikációd, a szentségek kiszolgáltatása, egész életed és működésed az Úr utainak előkészítése a lelkekben. Az üdvösség tudományát fogod közölni velük és bűneiket meg fogod bocsátani. Szólni fogsz, és talán évtizedes bilincsek, a bűn bilincsei hullanak le a lelkekről, börtönök megnyilnak, halottak feltámadnak új lelki életre. A keresztség, a bűnbánat és a szent kenet szentségében gyakorlod ezt a mennyei hatalmat „Isten nagyirgalmú Szíve által.” Gondolj rá, hogy papi működésed főereje aban áll, hogy lelked Jézus Szívével bensőleg össze legyen kötve. Megígérte az Üdvözítő, hogy az ilyenek még a legkeményebb szíveket is megindítják. Működésed gyönyörű és magasztos célja Krisztuséval azonos: világosságot és békét hozni a világnak. Ezt fogod kérni naponta a szentmisében is: dona nobis pacem, add meg nekünk a békét.

Imádság

Mondd el áhítattal a Benedictus-t: „Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, mert rátekintett és megváltást készített az ő népének; és az üdvösség szarvát támasztotta nekünk, Dávidnak, az ő szolgájának házában; amint szólott vala szentjei szája által ősidőktől fogva prófétái által. Szabadulást ellenségeinktől és mindazok kezéből, kik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal és megemlékezzék az ő szent szövetségéről; az esküről, melyet esküdött Ábrahám atyánknak, hogy megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadítva félelem nélkül szolgáljunk neki, jámborságban és igazságban ő előtte, minden napjainkban. Te meg, gyermek! a Magasságbeli prófétájának fogsz hivatni, mert előre mégy az Úr színe előtt, elkészíteni az ő útjait; hogy az üdvösség tudományát add az ő népének, bűneik bocsánatára; a mi Istenünk nagy irgalmú Szíve által, mellyel meglátogatott minket a magasságból felkelő; hogy világítson azoknak, kik sötétségben és a halál árnyékában élnek, hogy lábainkat a békesség útjára igazítsa.”