December 5. Kedd, Szent Szabbás apát

„Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz”

„Apró önmegtagadásokkal edzzük akaratunkat”

A Kappadóciai Mutalaskában született 439-ben. Vagyonos szüleitől jámbor nevelést kapott. Édesapja katona volt. Amikor hosszabb időre távozni készült, édesanyját is magával vitte. Vagyonát és gyermekét, Szabbást a testvérére bízta. A fiúnak sok méltatlanságot kellett elszenvednie a nagybátyjától, sőt később a nagybácsik az ő vagyonának kezelése miatt éles viszályba keveredtek. Emiatt Szabbás 8 éves korában a közeli kolostorba ment, hogy a tudományok tanulásában és a szent élet gyakorlásában jeleskedjen.

18 éves korában a szent helyek meglátogatása miatt Jeruzsálembe ment és az akkor leghíresebb rendfőnöknél, Eutimiusnál esedezett, hogy vegye fel a remetéi közé. Egy rövid próba után a remeték közé felvételt nyert. Szabbás igyekezett a keresztény tökéletesség útján előre haladni. alázatosságban, áhítatos buzgóságban, a teendői szorgalmas és pontos teljesítésében, szigorú önsanyargatásban és engedelmességben mindenkit felülmúlt., az idősebb társainak is példaként szolgált.

Amikor apátja parancsára Alexandriába ment, találkozott szüleivel, akik mindent elkövettek, hogy a remete élettől elszakítsák. Minden igyekezetük kudarcot vallott, mert Szabbás nem akart az égi útról letérni és a világ zajában elmerülni. A szülei által felajánlott pénzt sem fogadta el, csak 3 aranyat vett el, amit apátjának adott, mihelyt hazaérkezett.

Életvitele, önmegtagadása, testsanyargatása a csodával lett határos. Számos buzgó lélek követte őt, rövidesen körülötte csoportosultak azok, akik az ő vezetése alatt kívántak élni. Számos kolostorról kellett gondoskodnia, mivel követői száma napról napra növekedett. szent élete, mély bölcsessége és a csodák, melyeket Isten az ő könyörgésére művelt nagy hírnevet adtak neki.

A konstantinápolyi pátriárka két alkalommal kereste fel magányában és kérte, hogy a császárnál (előbb Anasztáznál, majd Jusztiniánnál) vigye sikerre ügyeit, melyeket neki nem sikerült. A dicsfényben tündöklő aggastyánt a császárok nagy tisztelettel fogadták és kérésének teljesítését meg is ígérték. A kérések a nép testi, lelki javának előmozdítására vonatkoztak. Küldetése végeztével visszavonult a szeretett magányba, ahol 93 éves korában, 532-ben fejezte be földi életét.

Szent Szabbás apát közbenjárása ajánljon minket neked, kérünk, Úr Isten! hogy amit saját érdekeinkkel megnyerni képesek nem vagyunk, az ő pártfogása által nyerjük meg. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

OSTROMLÓ IMA A SZENT ANGYALOKHOZ

MINDENHATÓ, ÖRÖK SZENTHÁROMSÁG, EGY ISTEN!

Mielőtt szolgáidhoz, a szent angyalokhoz könyörögnénk, térdre borulunk Előtted és imádunk Atya, Fiú és Szentlélek! Dicsérni és dicsőíteni akarunk mindörökké. Imádjon, szeressen, és Neked szolgáljon minden angyal és ember, akiket Te teremtettél, Te Szent, Erős, Halhatatlan Isten!

Szűz Mária, angyalok Királynője, fogadd Te is kegyesen szolgáidhoz intézett könyörgésünket, Te könyörgő mindenhatóság, Te kegyelemközvetítő, és továbbítsd a Magasságbeli trónjához, hogy kegyelmet, szabadulást és segítséget nyerjünk. Ámen.

Hatalmas szent angyalok! Isten rendelt benneteket oltalmunkra és segítségünkre.
A Szentháromság Egy Isten nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk Jézus Krisztus drága Vére nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Jézus mindenható Nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Sebeire kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus minden szenvedésére kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Isten szent Igéjére kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Szentséges Szívére kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!

Isten hozzánk, nyomorultakhoz való szeretete nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Isten hozzánk, nyomorultakhoz való hűsége nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Isten hozzánk, nyomorultakhoz való irgalmassága nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!

Mária, Isten Anyja és a mi Anyánk nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Mária, az Ég és Föld Királynője nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Mária, Királynőtök és Úrnőtök nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!

Isten országáért való harcotokra kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Könyörgünk, födjetek be pajzsotokkal!
Könyörgünk, védjetek meg kardotokkal!
Könyörgünk, világítsatok nekünk fényetekkel!
Könyörgünk, mentsetek minket a Szűzanya védőpalástja alá!
Könyörgünk, rejtsetek el minket a Szűzanya szívébe!
Könyörgünk, tegyetek minket a Szűzanya kezébe!

Könyörgünk, mutassatok nekünk utat az Élet kapujához: Urunk megnyitott Szívéhez!
Könyörgünk, vezessetek biztonságosan az örök Atyai házba!
Boldog szellemek mind a kilenc kara: siessetek segítségünkre!
Istentől rendelt különleges kísérőink: siessetek segítségünkre!
Esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!

Urunk és Királyunk drága Vére folyt értünk, nyomorultakért: esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!
Urunk és Királyunk Szíve szeretettől dobog értünk, nyomorultakért: esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!
Szűz Máriának, a Legtisztábbnak, a Ti Királynőtöknek Szíve szeretettől dobog értünk, nyomorultakért: esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL, mennyei seregek fejedelme, a pokoli sárkány legyőzője, Te Istentől erőt és hatalmat kaptál, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmainak kevélységét. Esedezve kérünk, segíts a szív alázatára, segíts rendíthetetlen hűségre, hogy Isten akaratát mindig teljesítsük! Segíts, hogy erőslelkűek legyünk minden szenvedésben és bajban! Segíts, hogy megállhassunk Isten ítélőszéke előtt!

SZENT GABRIEL ARKANGYAL, a Megtestesülés angyala, Isten hűséges követe, nyisd meg fülünket Urunk szerető Szívének halk intéseire és hívogatására! Kérünk, maradj mindig szemünk előtt, hogy Isten szavát helyesen értsük, azt kövessük és engedelmeskedjünk Neki, hogy így megvalósítsuk, amit Isten kíván tőlünk! Segíts éber készségre, nehogy az Úr alva találjon, amikor eljön!

SZENT RAFAEL ARKANGYAL, Isten szeretetnyila és gyógyszere, esedezve kérünk, sebezd meg szívünket Isten égő szeretetével, és ne engedd ezt a sebet soha begyógyulni, hogy nap mint nap megmaradjunk a szeretet útján és mindent legyőzzünk a szeretettel!

Segítsetek, hatalmas szent testvéreink, szolgatársaink Isten előtt!

Védjetek meg önmagunktól, gyávaságunktól és langyosságunktól, önzésünktől és kapzsiságunktól, irigységünktől és gyanakvásunktól, a mohó vágytól az elteltségre, kényelemre és elismerésre. Szabadítsatok meg a bűn bilincseitől és a földiekhez való ragaszkodástól!

Oldjátok le a kötést, amit mi magunk tettünk szemünk elé, hogy ne kelljen észrevenni a bajokat magunk körül, hanem nyugodtan tetszeleghessünk önmagunkban és sajnálhassuk magunkat! Az Isten utáni szent nyugtalanság tövisét szúrjátok szívünkbe, nehogy abba hagyjuk a bűnbánattal és szeretettel vágyódó Isten-keresést!

Tekintsetek Urunk Vérére, amelyet értünk ontott!
Tekintsetek Királynőtök könnyeire, melyeket értünk hullatott!
Tekintsetek a bűneink által eltorzított Isteni Képmásra bennünk, melyet Isten egykor lelkünkbe vésett!

Segítsetek nekünk Istent megismerni és imádni, szeretni és Neki szolgálni!
Segítsetek nekünk a sötétség hatalmai elleni harcban, akik észrevétlenül körülvesznek, és szorongatnak minket!
Segítsetek nekünk, hogy egy se vesszen el közülünk, és majd együtt ujjonghassunk az Örök Boldogságban! Ámen