November 21. Kedd, Boldogasszony bemutatása

„Asszonyunk Máriának templomban jelentése” – „Praesentatio Beatae Mariae Virginis”.

„Add, Urunk, hogy dicsőségednek templomába egykor minket is bemutassanak!”

A Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe

Örvendj, Sion leánya, íme, eljövök!

„Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az ő népévé válik.

[Ő azonban nálad marad, és te tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.] Júda az Úré lesz, mint az ő öröksége a szent földön, és ő újra kiválasztja

Jeruzsálemet. Némuljon el minden test az Úr színe előtt, mert ébred már és elindul szent hajlékából…” (Zak.2,14-17.)

November 21-én annak a templomnak a felszentelésére emlékezünk, amelyet Jeruzsálemben Szűz Mária tiszteletére építettek a 6. században az ószövetségi templom Mária bemutatásának (Praesentatio Mariae) dátumát a hagyomány szerint határozták meg: a lánygyermekeket hetven nappal születésük után mutatták be az Úrnak a templomban. Jakab apostol apokrif ősevangéliumában szerepel, hogy Máriát hároméves korában szülei a templomban Istennek ajánlották, a gyermek Máriát szülei a templom szolgálatára szentelték, ami Josephus Flavius zsidó történetíró szerint szüzességi fogadalommal járt együtt.

A gyermek Mária a Szentlélek indítására Istennek ajánlotta magát, akinek kegyelme eltöltötte őt, szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve. A művészek a századok során általában ezt a jelenetet ábrázolták.

Ma az esztendő utolsó templomszentelési emléknapját üljük. Annak a templomnak a fölszentelésére emlékezünk, amelyet a Szűzanyának szenteltek, 543-ban Jeruzsálemben. Azért kötötték a templomszentelést ehhez a naphoz, mert a hagyomány úgy tudta, hogy az Ószövetség szokása szerint a kicsi Máriát, amikor tíz hetes lett, a szülei, Joachim és Anna ölbe vették, fölvitték a templomba, – és mint az elsőszülött fiúkat szokták – , bemutatták az Úrnak. Micsoda boldog napja volt ez Joachimnak, Annának! – A templomnak!

Ez a bemutatás úgy történt, hogy az oltártól távol, az asszonyok udvarában a szülők átadták a kicsi gyermeket egy papnak, az ölbe vette, fölvitte az oltárhoz, és ott fölajánlotta az Úrnak:
„Istenünk! Ez is a Te gyermeked!”

A katolikus egyház megkülönböztetett tisztelettel tekint Szűz Máriára, Isten anyjára. Ez a tisztelet megmutatkozik abban is, hogy az Egyház ünnepei sorába iktatta Mária életének minden jelentősebb állomását. Mária életének eseményeihez különböző főünnepek, ünnepek, emléknapok kapcsolódnak. A Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe, a jeruzsálemi Mária templom felszentelésének évfordulója.

Az Érdy-kódexben:
„Asszonyunk Máriának templomban jelentése” az év utolsó előtti Mária ünnepe, liturgikus nevén – „praesentatio Beatae Mariae Virginis”.

A Szent Szűz életéről a Szentírásból nagyon keveset olvashatunk. Joachim és Anna házasságából hosszú ideig nem született gyermek. Anna asszony fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét az Úrnak fogja szentelni. Egy apokrif iratban, a Jakab ősevangéliumban hallunk arról, hogy Máriát három éves korában a templomba vitték, és ott élt nyolc évig. Josephus Flavius zsidó történetíró szerint ez a templomi szolgálat egyben szüzességi fogadalmat is jelentett. A gyermek Mária a Szentlélek indítására Istennek ajánlotta magát, akinek kegyelme eltöltötte őt, szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve.

I. Jusztinianosz császár a Szűzanya születésének feltételezett helyén templomot építtetett az ószövetségi templom közelében. Ezt az Új Mária-templomot, a bemutatás templomát 543. november 21-én szentelték fel Jeruzsálemben. A templomot ugyan lerombolta a történelem vihara, az emléknap fennmaradt. Konstantinápolyban a VIII. századtól ünneplik. A Pray-kódex már 1200 táján ismeri az ünnepet, ugyanakkor Itáliában csak 1371 táján tűnt fel.
XI. Gergely pápa az avignoni udvarban vezette be a XIV. században.
1585-ben V. Sixtus pápa az egész római Egyház számára előírta.

Ez az ünnep a bencés obláták főünnepe, mivel Mária is obláta, vagyis Istennek ajánlott lett.

A magyar Mária-kultusz részeként a nyugati kereszténységet megelőzve , már a XII. század vége óta ünnepeljük e napot, mert III. Béla királyunk Bizáncban nevelkedett és onnan magával hozta a Boldogságos Szűz bemutatásának ünneplését.

…Amikor a Szentséges Szűz Mária három éves lett, szülei, Joakim és Anna felvitték őt Názáretből Jeruzsálembe, hogy átadják az Isten szolgálatára, ahogyan azt korábban megfogadták. Abban az időben Názáretből Jeruzsálembe három napig tartott az út, ám mivel a Szűz és szülei Istennek tetsző okból vállalkoztak rá, egyáltalán nem érezték nehéznek. Erre az eseményre Joakim és Anna rokonságából is sokan összegyűltek, akárcsak Isten angyalai, akik láthatatlanul jelen voltak a templomban. Isten Szülője előtt szüzek mentek, kezükben égő gyertyával, egyik oldalról édesapja, a másikról édesanyja vezette.

A Szent Szűz királyi ruhát és díszeket viselt, ahogyan az egy királyi leányhoz, Isten menyasszonyához illik. Mögöttük rokonok és barátok sokasága ment, akik mindannyian égő gyertyát vittek a kezükben. A Templomba 15 lépcsőfok vezetett. Szülei felemelték Szűz Máriát az első lépcsőfokra, ő pedig felfutott a lépcső tetejére, ahol Zakariás főpap várta őt. Zakariás, aki Keresztelő Szent János apja volt, nemcsak a Templomba vezette be,hanem a Templom legszentebb részébe, a Szentek Szentjébe, ahová egyedül csak a főpap léphetett be, de ő is csak egyszer egy évben.

Ma a a Szent Szüzet szülei a szent templomba vezetik, és híven fogadalmukhoz, Isten szolgálatára ajánlják fel őt.

A „Templom bevezettetik a templomba”,
angyalok éneke kíséri őt,
akik a fehérruhás Szüzet magasztalják
Nagy elragadtatásban.

Mellette szüzek vonulnak,
Dicséreteket zengve és szövétnekeket tartva,
Zakariás pedig bevezeti őt a Szentek Szentjébe;
Oda, ahol rettenetes titok rejlik,
Ahol a szövetség ládáját őrzik,
Áron vesszejét és a mannát,
Ahol arany füstölő illatoz,
Minden titok rejtekébe.

Ide lép be hát a Tisztaságos,
Az élő Istennek frigyládája.

Bolgár Szent Theofilaktosz – az Újszövetség magyarázója – úgy véli, hogy amikor bevezette a Szüzet a Templom legszentebb részébe, a második függönyön túlra, „Zakariás magán kívül volt, és isteni elragadtatásban”, máskülönben nem magyarázható meg ez a tette.

Akkor Szűz Mária szülei a törvény előírása szerint áldozatot mutattak be Istennek, áldást kaptak a főpaptól, majd hazamentek, a Szentséges Szűz pedig ottmaradt a Templomban… És kilenc egész esztendőt töltött el ott, imádságban, böjtben és virrasztásban, Istennek tetszően élve életét.

Gyakran meglátogatták őt, különösen édesanyja, Szent Anna. A kicsi Mária szeretett volna a Templomban maradni, és egyáltalán nem gondolt arra, hogy férjhez menjen.

Mivel ez ellentétes volt az ókori Izráel törvényeivel és szokásaival, 12 éves korában eljegyezték őt Szent Józseffel, rokonával, aki szintén Názáretből való volt, hogy a jegyesség kötelékében is tovább folytathassa szűzi életét. Így aztán teljesült a Szent szűz vágya és a törvény sem szenvedett csorbát. Abban az időben ugyanis Izráelben ismeretlen volt az a szokás, hogy egy leány örök életre szóló szüzességet fogadjon. A Szentséges Szűz Mária volt az első, aki így tett, őt pedig Krisztus Egyházában ezer és ezer szűz nő és férfi követte.

Damaszkuszi Szent János írja:
„Ezért a kegyelem (ezt jelenti Anna neve) Úrnőt szült (Mária annyit jelent mint úrnő)”. Három éves koráig a szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi templomba, és ott nevelkedett a templom szolgálatára szentelt hajadonokkal. A hagyomány szerint Zakariás főpap, a Szentlélektől megvilágosítva a Szentek Szentjébe vezette be Máriát. Ez jel volt arra, hogy befejeződik az Ószövetség, és megkezdődik az Újszövetség, mivel nemsokára megjelenik a Megváltó. Ez az ünnep külső körülményeit tárja elénk. Ez azért történt, hogy Mária előkészüljön.

Itt a templomban a Szentlélek irányításával Mária nemcsak szüzességét őrizte, hanem a kegyelem is napról napra nőtt benne. Ragyogó tisztasága és kegyelemmel teljessége lett az alap arra, hogy általa szülessék a Megváltó a világra. Mária születésével Isten a világnak adta azt a szeplőtelen testet, amelyből a világnak a Megváltó megszületik. Templomba vezetésével megkezdődött az ő lelki felkészítése az előtte álló magasztos feladatra. Ez a mai ünnep belső tartalmát tárja elénk.

Az ősevangélium ezzel fejezi be:
„Mária olyan volt ott a templomban, mint egy örvendező gerlice, táplálékát az angyalok kezéből kapta.”
Üdvözöllek, irgalmasság Anyja,
szép reménység, megbocsátás Anyja;
Istenszülő, kegyelmek szent Anyja,
égi-tiszta örvendezés Anyja.
Szent Szűz, áldunk!

Új tavaszvölgy, liliomillattal,
elárasztva mennybéli javakkal;
jöjj, Szűzanyánk, hathatós szavaddal,
szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal.
Szent Szűz, áldunk!

Égi Atyánk megteremtett téged,
Egyszülöttje betöltötte méhed;
termő ággá ojtott a Szentlélek,
zengjen áldás mindhárom Személynek.
Szent Szűz, áldunk!
Ámen.

Gondviselő Istenünk, Mennyei Atyánk! Örök terved teljesedésére a Boldogságos Szűzben az ősi ártatlan embert adtad, és kegyelemmel felruháztad. Kérünk, amint az élete szakadatlan teljesedése volt akaratodnak, úgy anyai oltalmával mi is mindenben szolgáljuk akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!

IMA MAGYARORSZÁG SZENT ŐRANGYALÁHOZ

Szeretet és Irgalom Istene!
Te minden nemzetnek saját őrangyalt adtál,
Te, akik hazánk népét szeretetben égő engesztelésre rendelted, add meg a magyar nép őrangyalának közbenjárására, hogy mi, a Nagyasszonyunk régi öröksége, beteljesedjünk a szeretetáldozat által, és úgy tudjunk szeretni, ahogy Te szeretsz minket.
Győzd le bennünk és általunk is a világot, és szabadíts meg a gonosz lélek támadásaitól, hogy elérhessük az örök élet koronáját, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, most és mindörökké! Ámen!

IMA AZ EGYHÁZKÖZÖSSÉGÉRT

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető Mennyei Atyánk!

Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most Neked ajánlunk, hogy itt minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged!

Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyházközségünkben is!

Úr Jézus Krisztus!

Imádunk és magasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, és add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, hogy döntsünk Melletted, és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Önts erőt és bátorságot mindazokba, akik országod eljöveteléért fáradoznak!

Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke!

Szükségünk van Rád, hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára használjuk őket!

Szűz Mária, Édesanyánk!

Rád bízzuk magunkat, családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük rájuk. Szent Erzsébet, Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk!

Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! Amen.

IMA A LELKIATYÁÉRT

Jézusom, Ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben köztünk lakozol, áraszd oltárodról kegyelmed bő sugarát a mi lelkiatyánkra. Add meg neki a kegyelmeket, melyekre szüksége van, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá. Áldd meg őt, midőn szívét imában Hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad.

Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak Neked és szent hivatásának él. Adj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen Neked és Hozzád vezessen, s majd ha Te eljösz ítélni pásztort és nyájat, akkor mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk, s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. Amen.