Augusztus 31. Csütörtök, Szent Rajmund hitvalló

„Ezt annak szántam, aki odaadta a kalapját a szegény öregnek” mondotta az Istenanya és nyújtotta Rajmond felé a koszorút. De a Szent tiltakozott: Olyan kicsiség volt az eset. És ha már jutalomról van szó, nem virág kell neki, hanem az Úr Jézus Krisztus. Alig mondta el kívánságát, megjelent előtte az Úr. A fején ott volt Rajmond kalapja. Kezében volt a virágkoszorú és a maga töviskoronája, választást engedett neki:
A Szent a töviskoronát választotta, a szenvedő, áldozatos szeretet koronáját. Meg is kapta. S rövid idő múltán már nemcsak látomásban, hanem a földi élet kemény valóságában is megkapta…”

Augusztus 31-én ünnepeljük Születetlen Szent Rajmund (Raimundus Nonnatus) emléknapját, aki a spanyolországi Portellban született 1204 körül, és a várandós nők, a szülés, a szülészek, a kisgyermekek, az ártatlanul vádoltak, a háziállatok, a mezőgazdaság védőszentje.
Különös latin melléknevét: nonnatus, azaz „születetlen”, „meg nem született” onnan kapta, hogy édesanyja szülés közben meghalt, a gyermeket műtéttel mentették ki az élettelen testből – a hagyomány szerint saját édesapja végezte a műtétet a rendelkezésére álló tőrrel.

A katalánok földjén Spanyolországban van Kardóm városa. S nem messze tőle egy Portello nevű falucska. A falun túl pedig kisebb-nagyobb majorságok. Benyúlnak az erdős hegyek közé. Benn az erdőben, ahol már a szétszórt tanyák füstje sem látszik, állt a 13. század első felében egy kápolna. Szent Miklós püspök tiszteletére építették. A kápolna mellett remete telepedett meg. Ott imádkozgatott a nagy magányosságban éjt és napot .
Csak az átvonuló pásztorok nyájai törték meg néhanapján a csendet.

Egyszer azonban megjelent a vidéken egy ifjú pásztor. Nap-nap mellett a kápolna felé terelte nyáját. S míg juhai a tisztáson legelésztek, maga a kápolna Mária-képe előtt térdelt hosszú imádságban. Nem gondolta volna róla az ember, hogy már megjárta Barcelona iskoláit, és hogy Kardóna grófjával közeli rokonságban áll. A Fox-Sarroi nemesi család sarja az ifjú pásztor: Rajmond.

Az egyik majorságról jár ide. Úgy látszik sok mondanivalója van a Szent Szűz számára. Neki panaszolja el lelkének vívódásait, előtte szövi reményeit. Máshoz nem nagyon fordulhat. Az anyja meghalt, mielőtt a világra hozta volna.
Az orvosok műtéttel hozták napvilágra a kis Rajmondot a halott anya testéből. Ezért aztán Nonnatusnak is hívják: olyan, aki nem született.
Az apja pedig – elszegényedett nemes – nem érti a fiú terveit.

Miért jámborkodik annyit? Azt várná tőle, hogy vesse latba tehetségét s virágoztassa fel újra a családot. Most is azért küldte erre a megmaradt tanyára, hogy talán belejön a gazdálkodásba, kedve támad a gazdagságra, a parancsolásra, a világi életre.
Úgy látszik, a sok könyv csavarta el a fejét! Még pap lesz belőle vagy kolostorba megy. De azt már nem engedi!

Azonban elszámította magát. A fiút itt a tanyán minden még inkább eltávolította a világtól, s közelebb vitte szíve vágyához: Istenéhez. Jár a juhai után… , s olyan messze esik akkor a világ; a szabad ég alatt olyan közel van az Isten. …és ott van a kápolna is a Mária-képpel. Amíg ő imádkozott, őrzőangyala vigyázott a nyájra.
Az apja is látta ezt egyszer, a mikor kinn járt utánanézni a fiának.
Most már szeretné, ha nem küldte volna ide, a magányosságba. Biztatja is: menjen az aragóniai király udvarába. Megvannak a jó összeköttetések. A fiú is okos, széptermetű; megállja a helyét.
Nyitva előtte az élet!

De Rajmond nem ment. Pedig sokszor mintha saját magából is hallaná a hangot: Nem való neked ez az élet, nem illik ilyen előkelő származáshoz, reményteljes ifjúhoz. Egyszer még egy titokzatos idegen pásztor is ezzel állt eléje. De azután, mikor válaszolt neki, hogy Szűz Mária útbaigazítását várja: a Mária név említésére eltűnt – a kísértő volt!

Van hát elintéznivalója hosszú imádságaiban. De a Szent Szűz is pártját fogja:
„Ne félj Rajmond! Fiammá fogadlak”.
Azóta valahányszor látta Szűz Mária képét; azt hajtogatta:
„Ez az én anyám, másik nincs, ő majd eligazít”.
El is igazította. A Szent Szűz bíztatásából vette a bátorságot, hogy letegye a szent tisztaság fogadalmát. Ezzel a lépéssel a maga részéről már el is igazította élete útját. De ott volt még az apja. Állhatatos kérlelésre, rábeszélésre végül az is enged.

Rajmond ekkor Barcelonába ment. Valamelyik szerzetesrendbe akart belépni, olyanba,
ahol tevékeny szeretettel szolgálhat az Úrnak és embertársainak.
E fajta igényeknek éppen megfelelt a nem régen alakult mercedáriusok rendje. Nolaszkói Szent Péter (lásd jan. 31) alapította a mórok fogságában sínylődő keresztények kiváltására. Szent Péter örömmel fogadta Rajmondot, aki immár célba jutva nagy léptekkel haladt a tökéletesség útján.

Egy alkalommal – kemény téli időben – az országúton járt. Friss lépteivel utólért egy szegény öreg embert. Az bizony csak lassacskán ballagott. A hideg, a szél meg a hó ugyancsak verte. És még kalapja sem volt az öregnek. Rajmond megszánta, neki adta a maga kalapját. Hazamenet azután imádkozni kezdett.
Imádsága közben megjelent előtte Szűz Mária egy gyönyörűséges szép virágkoszorúval.
„Ezt annak szántam, aki odaadta a kalapját a szegény öregnek” mondotta az Istenanya és nyújtotta Rajmond felé a koszorút. De a Szent tiltakozott: Olyan kicsiség volt az eset.

És ha már jutalomról van szó, nem virág kell neki, hanem az Úr Jézus Krisztus. Alig mondta el kívánságát, megjelent előtte az Úr. A fején ott volt Rajmond kalapja. Kezében volt a virágkoszorú és a maga töviskoronája, választást engedett neki. A Szent a töviskoronát választotta, a szenvedő, áldozatos szeretet koronáját.
Meg is kapta. S rövid idő múltán már nemcsak látomásban, hanem a földi élet kemény valóságában is megkapta.

Három évre rá, hogy a rendbe lépett, Nolaszkói Szent Péter maga mellé vette őt kísérőül első fogolyváltó útjára. Azután pedig még háromszor küldte át Algírba. Harmadik alkalommal Rajmond már minden pénzét elköltötte váltságdíjra, és még mindig sokat nem tudott kiszabadítani. Erre önmagát ajánlotta fel kezesül azokért, akik nagy nyomorúságukban már a hittagadás veszélyében forogtak.

„…A fogolykiváltó rendet Nolascói Szent Péter alapította 1218-ban a muszlim (mór) fogságba esett keresztények kiszabadítására. A mórok arabok és berberek voltak, akik a 8. és a 15. század között tartották uralmuk alatt az Ibériai-félsziget változó nagyságú területét, melyet Andalusznak neveztek.

A fogolykiváltó rendbe lépőknek egy negyedik fogadalmat is le kellett tenniük a szegénység, tisztaság és engedelmesség mellé: készen kellett állniuk rá, hogy saját életük árán váltsanak ki másokat a fogságból. Rajmund huszonévesen, 1224-ben ment első ilyen útjára, Valenciába, amely akkor még a mórok birodalmához tartozott, és 233 keresztény foglyot sikerült kiszabadítania.

Nolascói Szent Péter magával vitte Észak-Afrikába, ahol szintén keresztény foglyokat váltottak ki a mórok fogságából. 1226-ban Algírban 140 fogolyért ajánlotta fel magát cserébe. Még háromszor járt Algírban, ahol az első muszlimok megtérésekor eltiltották a prédikálástól. Mivel elfogyott a pénzük, Rajmund túszként hátramaradt, és a tilalommal nem törődve egyre több mórt térített meg…” (Szentek élete…)

Egyideig szabadon járhatott a városban. Sorra vigasztalta a keresztényeket, sőt még a mohamedánok térítésével is próbálkozott. Mikor azonban néhány előkelő mohamedán úr is megtért, feljelentést tettek ellene.
A halálbüntetéstől csak az mentette meg, hogy ellenségei nem akarták elveszíteni az érte járó váltságdíjat. A prédikálástól azonban eltiltották.

Rajmond a tilalommal nem törődve tovább folytatta a térítést. Egész sereg mohamedán keresztelkedett meg. Erre elfogták, végighurcolták az utcákon, és minden utcasarkon megkorbácsolták. Majd tüzes vassal átlukasztották ajkát és egy nagy lakatot tettek a szájára, hogy ne szeghesse meg többé a prédikálási tilalmat. Így, lakattal a száján, odaláncolva a falhoz szenvedett nyolc hónapon át a börtönben.

Mikor Nolaszkói Péter értesült kegyetlen sorsáról, összekoldulta a váltságdíjat s kiszabadította. Közben IX. Gergely pápa kardinálissá nevezte ki. Hősies szenvedésének híre, magas méltósága nagy tömeget vonzott fogadására, mikor Spanyolországba megérkezett. Kardóna grófja felajánlott számára egy szépen berendezett palotát. Ő azonban, mintha mi sem történt volna, visszavonult kolostorába. Csak a pápa parancsára mozdult ki onnan, hogy Rómába menjen.

A fogság szenvedései azonban annyira megviselték, hogy útközben Kardónéban meghalt az 1240. évben augusztus 31-én, harminchat éves korában.

A hagyomány szerint a falubeliek, a helyi földbirtokos és a szerzetesek mind maguknak követelték a testét. Hogy eldöntsék a vitát, rákötözték egy vak öszvér hátára, hogy ahol az állat megáll, az legyen a szent életű szerzetes végső nyugvóhelye. Az öszvér Rajmundot ahhoz a kápolnához vitte, ahol kamaszként, pályaválasztó ifjú korábanannyit imádkozott.
Később rendje kolostort épített sírja fölé.
Itt temették hát el, és számtalan csoda történt a helyen, melyet az ő közbenjárásának tulajdonítottak.

A hagyomány szerint IX. Gergely pápa még fogsága idején bíborossá nevezte ki. 1657-ben avatták szentté. A várandós nők, a szülés, a szülészek, a kisgyermekek, az ártatlanul vádoltak, a háziállatok, a mezőgazdaság védőszentje, gyermekbetegségek ellen is kérik oltalmát.

Hozzád fohászkodunk, Anyánk – Segíts, segíts meg, Boldogasszony!

Bűnbánati zsoltár (De profundis)

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen könyörgésem hangos szavára!
Ha bűneinket, Uram felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt, várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
Választott népét Ő váltja meg minden bűnétől.

Könyörgés a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz

Hozzád fohászkodunk, Anyánk, feléd esengünk, nézz reánk!
Bűnök bilincse van mirajtunk, neved kiáltja hát az ajkunk, mert már e név is hő ima.
Segíts, segíts meg, Boldogasszony, Fogolykiváltó Mária!
Te látod könnyes éjszakánk, s hogy mennyi bajnak súlya bánt.
Gondok bilincse van mirajtunk, neved kiáltja hát az ajkunk, mert már e név is hő ima.
Segíts, segíts meg, Boldogasszony, Fogolykiváltó Mária!
És szánd meg drága rabjaink, esdő szemük mind rád tekint!
Nehéz bilincsük fáj mirajtunk, neved kiáltja hát az ajkunk, mert már e név is hő ima.
Segíts, segíts meg, Boldogasszony, Fogolykiváltó Mária!

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Boldogasszonyunk!
Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket és a világot végzetes veszély fenyegeti. Embertársaink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket, a nemzeteket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak, és Te meghallgattad őket. Áldott Nagyasszonyunk, légy ma is bajunkban közbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljanak a szenvedélybetegek rabigájuktól. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk, tanítványaink családjainak tagjait és fiataljainkat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál.
Hozzád fohászkodunk, Anyánk – Segíts, segíts meg, Boldogasszony!

Urunk, Jézus Krisztus!

Az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Felajánljuk Neked ezt a szentségimádási órát katolikus egyházunkért, egyházmegyénkért, plébániánkért, papjainkért, itt élő híveidért: a gyermekekért, fiataljainkért, a családokért, az öregekért és a betegekért. Engedd, hogy szerető bizalommal forduljunk hozzád, aki szent Véred által megváltottál minket, s teljes szívünkből áldjunk téged, aki lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Ámen.

Nagy Szent Gertrúd imája

Isten, én Istenem, mert te az enyém vagy, semmim sem hiányzik.
És mert én a tied vagyok, benned, Szabadítómban, dicsekszem mindörökké. Minden szomorúságomban te vidítasz fel ünnepi terített asztaloddal. És hol is volna jó sora az én lelkemnek, ha nem tebenned, életem Istene?