Július 7. Péntek, Szent Cirill és Metód püspökök és hitvallók – Elsőpéntek

„Semmisítsd meg, Uram, a háromnyelvűek eretnekségét… Hallgasd meg imámat és őrizd hű nyájadat, amelynek élére rendeltél.” (Szent Ciril)
Szent Benedek apát mellett Szent Ciril és Szent Metód 1980-tól Európa, valamint Szlovákia védőszentjei.

Rasztiszlav (846-870) fejedelem függetleníteni akarta birodalmát, a Balatonig terjedő Nagymorvaországot, a német-frank fönnhatóságtól.

A küzdelemben azonban Német Károly (840-876) császár lett a győztes. Pedig a fejedelem segítségére sietett többek közt még egy elszánt magyar lovascsapat is a Dnyeper vidékéről. Mivel Rasztiszlav önállósági törekvése főakadályát az országában térítő bajor papságban látta, 862-ben Konstantinápolyból a szláv nyelvben jártas hithirdetőket kért.

III. Mihály (842-867) görög császár Cirilt és Metódot küldötte el.
Ciril akkor 36, bátyja pedig 47 éves volt. Mindkettőjük mögött tapasztalatokban és érdemekben gazdag múlt állott. A macedóniai Szalonikiben (Thessalonica) ringott bölcsőjük; abban a városban, amelyben a nemzetek apostola hirdette először az evangéliumot (Apost. Csel. 17) s amelynek keresztényeihez két levelet is írt.

Ciril 826-ban született, Metód pedig 815 körül. Előkelő görög szülőknek voltak gyermekei, de a környéken letelepedett szlávok bolgár-macedón nyelvét is elsajátították. Tanulmányaik végzésére a görög birodalom fővárosába, Konstantinápolyba kerültek.

Konstantin – ez volt Cirilnek neve római szerzetbelépése előtt – a bölcseleti és hittudományi tanulmányoknak feküdt neki s egész fiatalon elnyerte a „filozófus” ( = tudós) nevet. Majd áldozópappá szentelték. Úgy látszik egy ideig a konstantinápolyi patriárka mellett a chartophylaxi állást töltötte be – ez körülbelül a mai irodaigazgatói tisztségnek felel meg. Ezután pedig «filozófus» nevének megfelelően mint a bölcselet és teológia tanára működött.

Metódot gyakorlatias hajlamai a politikai pályára terelték. A birodalom szláv részének lett kormányzója. De ettől a magas állástól csakhamar megvált s szerzetesnek ment. Utóbb a kisázsiai Cyzikus mellett egy kolostornak volt apátja. Macedóniától Cyzikus nem esik túl messze, a kolostort a kormányzóságtól azonban hosszú út szokta elválasztani. A léleknek ezt a nagy útját rendkívüli kegyelmek és küzdelmek jellemzik. Nem tudjuk, Metód milyen körülmények közt járta meg.

860 körül Ciril Ignác patriárka ajánlatára és Teodóra anyacsászárné megbízásából hithirdetőnek ment az Azovi- és Káspi-tenger között elterülő kazár birodalomba. Amikor a magyar történelemből is ismert kazárok kagánjához utazott, találkozott egy portyázó magyar (ungre) csapattal is. A csapat valószínűleg a Krimi-félsziget görög városai ellen küzdő kazár sereghez tartozott. Az apostol aligha gondolt arra, hogy néhány év múlva azokon a tájakon fogja hirdetni az Isten igéjét, melyek ezeknek a szilaj lovasoknak állandó hazát adnak majd. Nincs kizárva, hogy Ciril akkor az oroszok közt is apostolkodott. Megbízható adatok szerint ebben a misszióban erősen támogatta őt Metód is.

Kerzonézus mellett egy szigeten sikerült megtalálniok I. Szent Kelemennek, Szent Péter harmadik római utódjának földi maradványait. Az apostoli út végén ezeket a drága ereklyéket magukkal vitték. Ezután került a sor a morvaországi útra. A két testvér 863-ban kezdte meg működését.

Szláv nyelven hirdették Isten igéjét s az istentiszteletnél is ezt a nyelvet használták. Az igazi apostolok türelmességével nem a maguk görög istentiszteletét plántálták át, hanem csak a bajor papság által már terjesztett római liturgia latin nyelve helyett az úgynevezett ószláv nyelvet vezették be.

Ciril emellett új működési területén folytatta a Szentírásnak ószláv nyelvre való fordítását, amelyet már Konstantinápolyban megkezdett. Hogy ez az Isten országáért végzett munka minél sikeresebb legyen, a görög betűk alapján külön ábécét szerkesztett a szláv nyelv számára. Ez az úgynevezett glagolit írás. Irodalmi működésével a szláv népek irodalmának megalapítója is lett. A glagolit írást a két apostol tanítványai tökéletesítették s elnevezték ciril írásnak.

Apostolkodásuk gazdag aratást hozott az Isten országa számára s biztosította népszerűségüket a morvák, a szlovének és a tótok ősei között. De istentiszteletük szláv nyelve félreértésekre adott alkalmat; működésük csökkentette a német-frank befolyást s ez nem tetszett a császári udvarnak.

I. Miklós pápa (858-867) élete vége felé maga elé idézte őket.
Elindultak az Örök városba. Útjukban áthaladtak Kocel ( 874) pannóniai szlovén fejedelemségén; ez a fejedelem függetlenedni akart a salzburgi érsekségtől. Nyugodt lelkiismerettel mentek az egyház fejéhez, hogy számot adjanak sáfárkodásukról.

Görög létükre úgy érezték, hogy adósai a görögnek és barbárnak (Róm. 1, 1 4), a kazárnak és szlávnak. A kereszténység egysége szent volt előttük s a római pápától való elszakadás (ez működésük után csak két évszázadra következett be a görögöknél) a legtávolabb állott lelküktől. Amilyen kegyelettel vitték Rómába I. Kelemen holttestét, olyan hűséggel ragaszkodtak a pápához. Azt is jól tudták, hogy sem Rasztiszlav, sem Kocel nem akarnak elszakadni az Egyháztól, hanem csak a német-frank birodalomtól. A salzburgi érsekségtől való függetlenülést és a szláv szertartást a fejedelmek politikai okokból óhajtották, a két apostol pedig ettől a térítés terén nagyobb eredményeket remélt.

868-ban érkeztek Rómába. Nagy Szent Miklós pápa akkor már nem élt.
Utódja, II. Adorján (867-872) nagy tisztelettel és ünnepélyességgel fogadta őket a római papság és a nép élén. Hiszen Szent Kelemen holttestét hozták! Az ereklyéket elhelyezték a gyönyörű ősi Szent Kelemen bazilikában (San Clemente) s az ellenük emelt vádak alól a legteljesebben tisztázták magukat.

Az év vége felé azonban Ciril megbetegedett s Róma egyik kolostorába lépett. Ekkor vette föl Konstantin név helyébe a Ciril nevet. Szerzetesi élete mindössze 50 napig tartott: 869 február 14-én, 43 éves korában bátyja karjai közt lehelte ki lelkét. Először a Szent Péterben temették el ideiglenesen abban a sírban, amelyet a pápa a maga számára készíttetett, majd pedig a Szent Kelemen-bazilikában. A holttestnek a Vatikánból a San Clementeba való átvitele valóságos diadalmenet volt. Ennek a nagyszerű temetésnek és a két testvér római látogatásának emlékét a mai napig őrzik a templom gyönyörű freskói.

Metódot hazatérése előtt püspökké szentelték s a pápa szerémi (szirmiumi) érsek címmel Pannónia és Morávia egyházi fejévé és pápai követté nevezte ki. Az új érsek siratta szeretett öccsét, de örült, hogy új méltóságában még többet tehet Istenért és az Egyházért. Metód visszatért missziós területére, de Kocel fejedelemségén túl nem mehetett.

A német császár és a morva fejedelem között újra föllángolt a viszály. A véres küzdelemben a nyitrai tartomány ura, Szvatopluk, cserbenhagyta, sőt a császárnak kiszolgáltatta nagybátyját, Rasztiszlavot. Helyreállt a béke, anélkül azonban, hogy az egyeduralkodóvá lett Szvatopluk elejtette volna a függetlenülés gondolatát. Metód akkor sem juthatott el Morvaországba. A salzburgi érsek ti. egyáltalán nem akarta tudomásul venni az új szerémi érsek pápai küldetését s területének megcsonkítását: a császárhoz fordult s Metódot elhurcoltatta a szlovén földről.

870-ben egy bajor zsinat a császár elnöklete alatt elítélte „az idegen egyházmegyébe betolakodott görögöt” s kolostorba záratta. Fogsága harmadfél évig tartott. Nehéz helyzetéből csak az új pápa, VIII. János (872-882) erélyes közbelépése szabadította meg.

A pápa 873-ban két levelet írt érdekében s elküldötte ebben az ügyben követét, Pál ankonai püspököt, aki jogaiba visszahelyezte. Metód a követ kíséretében először Kocelhez, majd Szvatoplukhoz ment. Körülbelül hat évig nyugodtan dolgozhatott s megszervezhette az önálló érsekséget. De minél közelebb ért a célhoz, annál hevesebbek lettek a támadások és súlyosabbak a vádak vele szemben. A nehézségeket csak növelte, hogy Szvatopluk sem volt teljesen őszinte híve.

Metód kénytelen volt másodszor is Rómába indulni. 880-ban a pápai udvarban újra meggyőződhettek igaz hitéről, apostoli buzgóságáról és a Szentszék iránti hűségéről. VIII. János nemcsak hogy megerősítette érsekségében, hanem bizonyos korlátozásokkal hivatalosan és kifejezetten is megengedte a szláv nyelv használatát az istentiszteletnél. Ugyanakkor Metód egyik papját, a német Wichinget első nyitrai püspökké nevezte ki s érseki joghatósága alá helyezte.

Metódot élete utolsó éveiben sok megpróbáltatás érte.
Csalódnia kellett a nyitrai püspökben, akit pedig ő valósággal dédelgetett. Wiching Szvatopluk bizalmába furakodott s nemcsak nem támogatta érsekét, hanem utóbb tiszteletlen s engedetlen volt vele szemben. Érzékenyen érintette a szláv és bajor papság állandó egyenetlenkedése is.

A 70 éves főpap azonban elérkezett apostolélete koronájához; érezte közeli halálát. Velehradra hívta össze papjait és elbúcsúzott tőlük. 885 virágvasárnapján még elmondotta szentmiséjét s három nap múlva, április 6-án csendesen elhunyt.

Bánatos lélekkel, de azzal a tudattal távozott apostolkodása színteréről, hogy Isten nemcsak az eredményeket, hanem a törekvéseket is jutalmazza. A morvaországi Velehradon temették el. Utolsó útján három nyelven szólt az egyházi ének: latinul, görögül és szlávul.

Halála után nemsokára megtörtént a magyar honfoglalás. Egy régi monda szerint Metód élete vége felé – talán 884-ben, amikor némelyek szerint Konstantinápolyban járt valahol az Al-Duna, táján találkozott a kalandozó magyarság egyik vezérével (Álmos ?).

A párduckacagányos vitézt meghatotta az aggastyán tiszteletreméltó alakja. Szeretettel fogadta, megajándékozta s búcsúzáskor imádságába ajánlotta magát…
Alig száz év múlva Metód érsekségének területén új keresztény magyar kultúra indult meg, s ebben a kultúrában része volt Metód imádságának és a két apostol verítékes munkájának is.

Metód aligha hirdette személyesen az Isten igéjét a cseheknél, lengyeleknél, ruténeknél, oroszoknál és bolgároknál. Tanítványai mesterük halála után kénytelenek voltak eltávozni Morvaországból s a szomszéd szláv népeknél, különösen a bolgároknál tovább folytatták művét. Bizonyos, hogy a legtöbb szláv nép, akár az Egyházban van, akár azon kívül tévelyeg, Cirilt és Metódot vallja apostolának és műveltsége megalapítójának, s valamennyien kezdettől fogva a legnagyobb tiszteletben részesítik őket.

XIII. Leó pápa, akinek annyira szíve ügye volt, hogy a szláv népek a szlávok apostolainak hitében és Rómához való ragaszkodásában egyek legyenek, 1880-ban ünnepüket július 7-i kelettel az egész Egyházra kötelezőnek írta elő. Szent Ciril római sírja és a Szent Metód velehradi nyugvóhelye mellett tartott uniós kongresszusok egyaránt az Egyház egységébe hívják mindazokat, akik a két testvért apostoluknak vallják.


A szlávok nagy apostolainak életéből sok részletet elbeszélnek A pannóniai legendák, így azt is, hogyan kezdődött küldetésük a nagy morva birodalomban. Rasztiszláv, a morva fejedelem isteni intésre tanácskozást tartott főembereivel és a morvákkal, aztán követeket küldött Mihály császárhoz ezzel az üzenettel:
„Népünknek, amely a pogányságból megtért és a keresztény törvényeket tartja, nincsenek olyan tanítói, akik saját nyelvünkön tanítanák nekünk a keresztény hitet, hogy lássák és utánozzák azt a többi országok is. Küldj hát nekünk, uralkodó, egy püspököt és egy ilyen tanítót; hiszen tőletek mindig jó törvény származik minden országnak.”

Miután a császár összehívta a zsinatot, magához rendelte Konstantint, a filozófust; ismertette vele az ügyet és azt mondta:
„Tudom, hogy fáradt vagy, filozófus, mégis szükséges, hogy odamenj, mert ezt a dolgot senki sem tudja úgy végbevinni, mint te.”
A filozófus azonban ezt felelte:
„Bár fáradt vagyok és a testem beteg, örömmel megyek oda, ha vannak a nyelvüknek megfelelő betűik.”
A császár erre azt mondta neki:
„Nagyatyám és édesapám meg sokan mások keresték már azokat, de nem találták; hogyan leljem meg én? De ha akarod, megadhatja neked az Isten, aki ad mindenkinek, aki ingadozás nélkül kér.”

Miután a filozófus eltávozott onnan, korábbi szokása szerint imádkozni kezdett társaival. Nem sokkal később megjelent neki az Úr, aki meghallgatja szolgáit. Erre ő rögtön összeállította a betűket, és kezdte leírni ezt az evangéliumi szöveget:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” – és így tovább.

A császár örült és tanácsosaival együtt dicsőítette Istent, s Konstantint sok ajándékkal küldte el. Amikor pedig megérkezett Morvaországba, Rasztiszláv nagy tisztelettel fogadta, tanítványokat toborzott és rábízta oktatásukat. Miután lefordította az egész egyházi rendtartást, megtanította őket a zsolozsma részeire (a Matutinumra, a Hórákra, a Vesperásra, a Kompletóriumra) és a misére. És a próféta szavának megfelelően megnyíltak a süketek fülei, hogy az Írás igéit befogadják, és a dadogók beszéde értelmes lett.
Isten örvendezett, az ördög pedig szégyenkezett ezen.

Isten, ki Szent Cirill és Szent Metód által világosítottad meg a szláv népeket, kérünk add, hogy tanításod igéit szívünkbe zárjuk, s tégy bennünket az igaz hitben egyetértő népeddé!


ELSŐPÉNTEK

„Dicsőség néked, Jézusunk, szívedből kél a kegyelem!
Atyádat és a Lelket is áldjuk most és mindenkoron…”
„Jézus Szent Szíve, Irgalmazz nekünk bűnösöknek!
Ne vess el minket színed elől örökre!…”

MINDENNAPI IMÁDSÁG JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned,
a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni,
akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat,
hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól.
Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Uram Jézus ne hagyj el! Jézus Szent Szíve, bízom Benned!
Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben.
Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod!
Ó Jézus Szent Szíve, sok kegyelmet kértem már Tőled, de ezt az egyet most különösen kérem.
Fogadd Szent Szívedbe könyörgésemet!
Ha az Örök Atya meglátja drága Véredet rajta, bizonyosan elfogadja.
Az már nem az én imám lesz, hanem a Tied ó Jézusom.
Ó Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Ne engedd, hogy elvesszek!. Amen.

Családfelajánlás Jézus Szentséges Szívének

Jézus Szentséges Szíve!
Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket s viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat.

A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona!

Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!

Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a Te Szent Szíved pártfogását! Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat! Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket! Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot!

Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja!
Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett!
Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján!
Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk!
Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk te Szentséges Szívedben!
Ámen.