Június 25. Vasárnap, Pünkösd utáni 4. vasárnap – Szent Vilmos apát

Vercelli Szent Vilmos, XII. századi itáliai szentként tisztelt szerzetesapát, a bencés vilhelmita kongregáció alapítója. Június 25-én emlékezik meg róla az Egyház.

Vercelli Szent Vilmos hitvalló 1085-ben született, a Piemontban található Vercelliben, gazdag családban. 1099 körül lemondott örökségéről, és elzarándokolt Spanyolországba Szent Jakab sírjához – Santiago de Compostelába. A hagyomány úgy tartja, hogy ezen a zarándoklaton, – hogy még több lemondást vállaljon -vasakat vett magára. Miután 1106-ban visszatért Itáliába, a Dél-olaszországi Nóta környékén, az ú. n. „Szűzhegyen” remetéskedett. Életszentsége sok embert vonzott oda; – az elszántakkal Szent Benedek szabálya alapján szerzetes-kongregációt létesített.

Első szerzetestársai 1118-ban csatlakoztak hozzá, 1119-ben megalapította a bencés vilhelmita kongregációt. A vilhelmiták a bencés regulát követték. Néhány év múlva vita támadt a kapott alamizsna elosztása körül, s ekkor öt társával átköltözött a Serra Cognata hegyére. IV. Ince pápa koldulórenddé nyilvánította, s az Ágoston-rendhez csatolta őket. A rend Magyarországon is elterjedt a 13. század első felében, Körmenden, Esztergomban, Komáromban, Sárosban, Harapkón és Újhelyen.

Később cellát, majd 1124-ben Mária-kegyhelyet épített az általa Monteverginének nevezett helyen, Avellino közelében. Később több kolostort is alapított, köztük a goletói kettős kolostort.
„A kettős kolostor építészetileg és jogilag egységet alkotó férfi és női kolostor. Keleten a szerzetességgel szinte egyidős, vallási és gazdasági megfontolások alapján létrejött intézmény. Nagy Szent Vazul jóváhagyta, és általánosan el is terjedt. I. Jusztinianosz császár 529-ben 543-ban betiltotta, mégis fennmaradt. 787-ban a II. niceai zsinat ismét betiltotta. Tiltakoztak ellene a pátriárkák is, ennek ellenére a XIV. századig szórványosan előfordult „- olvasható a Katolikus Lexikonban.

Már életében több csodás esemény kötődött a nevéhez.
Halála előtt kinyilatkoztatást kapott, hogy mikor fog meghalni, ami 1142. június 25-én, be is következett, – a dél-itáliai Goletóban halt meg.
Tisztelete rövid időn belül elterjedt, s hamarosan szentként kezdték el tisztelni.
XII. Piusz pápa Hirpinia védőszentjének nyilvánította. Az 1969-es naptárreform után ünnepe az egyetemes naptárból kikerült, de helyi tisztelete továbbra is megengedett.
Liturgikus ünnepe halála emléknapjára, június 25-ére került.

TÉGED DICSÉR EGEK URA, APOSTOLOK KARA

Az apostoloktól ránk hagyományozott mennyei örökség birtokában
adjunk hálát Atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!

Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért,
amelyet az apostolok adtak tovább nekünk,
hogy tápláljon és éltessen minket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!

Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apostolok
terítettek meg nekünk, hogy ott világosságot és örömet találjunk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!

Dicséret és hála neked az apostolokra épített Egyházadért,
amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara!

Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért,
amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák minden bűnünket:
Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara! Amen.

EMLÉKEZZÉL MEG URUNK EGYHÁZADRÓL

Testvéreim, mi, akik az apostolok sziklaalapján állunk,
kérjük szent népéért a mindenható Atyaistent, és mondjuk:
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!

Atyánk, te úgy akartad, hogy Fiad a feltámadás után először az apostoloknak
jelenjék meg, tégy minket is az ő tanúivá az egész világon!
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!

Te elküldted a világba Fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek,
engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek!
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!

Te elküldted Fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait, add,
hogy akik az igehirdetésben fáradoznak, egykor örömmel arassák le a termést!
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!

Te elküldted Fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot,
add, hogy mindannyian együttműködjünk vele a kiengesztelődés művében!
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról!

Te Fiadat jobbodra ültetted a mennyben,
bocsásd be a megholtakat a boldogság honába!
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról! Amen.