Június 20. Kedd, Jézus Szent Szívének nyolcadában – Szent Szilvér pápa és vértanú

Szent Szilvér I. Agapitus utódaként 536 és 537 között Krisztus Urunk földi helytartója. Theodatus gót király, a Honorius és Nagy Teodorik közti jó kapcsolatra való tekintettel, bár a klérus tiltakozott, pápává választatta. A királyt hamarosan megölték, és Szent Szilvér az Itáliáért harcoló gótok és bizánciak áldozata lett.

536 decemberében ugyanis Belizár bizánci hadvezér seregével elérte Rómát. Szent Szilvér a szenátussal együtt harc nélkül átadta a várost. 537 március elején azonban Vitige gót király zárta körül a várost.
Közben megérkezett Konstantinápolyból Vigilius Theodóra császárné levelével, aki megbízta Belizárt, hogy ültesse Péter székébe Vigiliust, akit II. Bonifác utódának jelölt ki. Belizár próbálta lemondásra bírni Szilvért, de hiába. Ekkor elfogták a pápának egy állítólagos levelét, amelyben értesítette Vitigét, hogy a Laterán melletti városkaput ki fogja nyitni előtte.

Március 11-én Belizár számadásra hívta Szilvért, de ő könnyedén el tudta hárítani magától a vádat. Egy héttel később Belizár elfogatta, a lykiai Patara városába száműzte és március 29-én pápává tette Vigiliust. A patarai püspök azonban megjelent Justinianus császár előtt, és a pápa rehabilitálását kérte. A császár elrendelte, hogy ha Szilvér pápa vétkes, akkor legyen valamelyik itáliai város püspöke, de ha ártatlan, akkor kapja vissza pápai székét.

Szilvér visszatért Rómába, de Vigilius a Belizártól kapott fölhatalmazás alapján elfogatta és Ponza szigetére deportálta, ahol Szilvér november 11-én lemondott, és nem sokkal később belehalt az átélt viszontagságokba. Sírja a szigeten van.

OSTROMLÓ IMA A SZENT ANGYALOKHOZ

MINDENHATÓ, ÖRÖK SZENTHÁROMSÁG, EGY ISTEN! Mielőtt szolgáidhoz, a szent angyalokhoz könyörögnénk, térdre borulunk Előtted és imádunk Atya, Fiú és Szentlélek! Dicsérni és dicsőíteni akarunk mindörökké. Imádjon, szeressen, és Neked szolgáljon minden angyal és ember, akiket Te teremtettél, Te Szent, Erős, Halhatatlan Isten!

Szűz Mária, angyalok Királynője, fogadd Te is kegyesen szolgáidhoz intézett könyörgésünket, Te könyörgő mindenhatóság, Te kegyelemközvetítő, és továbbítsd a Magasságbeli trónjához, hogy kegyelmet, szabadulást és segítséget nyerjünk. Ámen.

Hatalmas szent angyalok! Isten rendelt benneteket oltalmunkra és segítségünkre.
A Szentháromság Egy Isten nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk Jézus Krisztus drága Vére nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Jézus mindenható Nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Sebeire kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus minden szenvedésére kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Isten szent Igéjére kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Szentséges Szívére kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!

Isten hozzánk, nyomorultakhoz való szeretete nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Isten hozzánk, nyomorultakhoz való hűsége nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Isten hozzánk, nyomorultakhoz való irgalmassága nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!

Mária, Isten Anyja és a mi Anyánk nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Mária, az Ég és Föld Királynője nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Mária, Királynőtök és Úrnőtök nevében könyörgünk, siessetek segítségünkre!

Isten országáért való harcotokra kérve könyörgünk, siessetek segítségünkre!
Könyörgünk, födjetek be pajzsotokkal!
Könyörgünk, védjetek meg kardotokkal!
Könyörgünk, világítsatok nekünk fényetekkel!
Könyörgünk, mentsetek minket a Szűzanya védőpalástja alá!
Könyörgünk, rejtsetek el minket a Szűzanya szívébe!
Könyörgünk, tegyetek minket a Szűzanya kezébe!

Könyörgünk, mutassatok nekünk utat az Élet kapujához: Urunk megnyitott Szívéhez!
Könyörgünk, vezessetek biztonságosan az örök Atyai házba!
Boldog szellemek mind a kilenc kara: siessetek segítségünkre!
Istentől rendelt különleges kísérőink: siessetek segítségünkre!
Esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!

Urunk és Királyunk drága Vére folyt értünk, nyomorultakért: esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!
Urunk és Királyunk Szíve szeretettől dobog értünk, nyomorultakért: esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!
Szűz Máriának, a Legtisztábbnak, a Ti Királynőtöknek Szíve szeretettől dobog értünk, nyomorultakért: esedezve kérünk, siessetek, segítsetek!

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL, mennyei seregek fejedelme, a pokoli sárkány legyőzője, Te Istentől erőt és hatalmat kaptál, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmainak kevélységét. Esedezve kérünk, segíts a szív alázatára, segíts rendíthetetlen hűségre, hogy Isten akaratát mindig teljesítsük! Segíts, hogy erőslelkűek legyünk minden szenvedésben és bajban! Segíts, hogy megállhassunk Isten ítélőszéke előtt!

SZENT GABRIEL ARKANGYAL, a Megtestesülés angyala, Isten hűséges követe, nyisd meg fülünket Urunk szerető Szívének halk intéseire és hívogatására! Kérünk, maradj mindig szemünk előtt, hogy Isten szavát helyesen értsük, azt kövessük és engedelmeskedjünk Neki, hogy így megvalósítsuk, amit Isten kíván tőlünk! Segíts éber készségre, nehogy az Úr alva találjon, amikor eljön!

SZENT RAFAEL ARKANGYAL, Isten szeretetnyila és gyógyszere, esedezve kérünk, sebezd meg szívünket Isten égő szeretetével, és ne engedd ezt a sebet soha begyógyulni, hogy nap mint nap megmaradjunk a szeretet útján és mindent legyőzzünk a szeretettel!

Segítsetek, hatalmas szent testvéreink, szolgatársaink Isten előtt!
Védjetek meg önmagunktól, gyávaságunktól és langyosságunktól, önzésünktől és kapzsiságunktól, irigységünktől és gyanakvásunktól, a mohó vágytól az elteltségre, kényelemre és elismerésre. Szabadítsatok meg a bűn bilincseitől és a földiekhez való ragaszkodástól!
Oldjátok le a kötést, amit mi magunk tettünk szemünk elé, hogy ne kelljen észrevenni a bajokat magunk körül, hanem nyugodtan tetszeleghessünk önmagunkban és sajnálhassuk magunkat! Az Isten utáni szent nyugtalanság tövisét szúrjátok szívünkbe, nehogy abba hagyjuk a bűnbánattal és szeretettel vágyódó Isten-keresést!

Tekintsetek Urunk Vérére, amelyet értünk ontott!
Tekintsetek Királynőtök könnyeire, melyeket értünk hullatott!
Tekintsetek a bűneink által eltorzított Isteni Képmásra bennünk, melyet Isten egykor lelkünkbe vésett!

Segítsetek nekünk Istent megismerni és imádni, szeretni és Neki szolgálni!
Segítsetek nekünk a sötétség hatalmai elleni harcban, akik észrevétlenül körülvesznek, és szorongatnak minket!
Segítsetek nekünk, hogy egy se vesszen el közülünk, és majd együtt ujjonghassunk az Örök Boldogságban! Ámen.