Április 26. Szerda, Szent József oltalma

„Isten, te szavakkal ki nem fejezhető gondoskodással Szent Józsefet szentséges szülőd jegyesévé választani kegyes voltál, add meg nekünk, kérünk, hogy akit pártfogónként tisztelünk a földön, az közbenjárónk lehessen a mennyben.”

Mivel március 19-e nagyböjtre esik és ez megakadályozza, hogy teljes fényével megünnepelhesse a liturgia az egész Egyház pártfogóját, azért van Húsvét utáni harmadik szerdán még egy ünnepe Szent Józsefnek, amelynek szentmiséje, mint egy triptichon, hármas képet fest Szent Józsefről.
A szentlecke Szent József ószövetségi előképéről szól, hogy növelje a bizalmunkat benne. Az evangélium, az imádság és a communio megmutatja magának Szent Józsefnek a hatalmát. A többi rész pedig mint pártfogónkat állítja elénk.

Szent Józsefet a világtól elrejtett, láthatatlan működése a látható világ példaképévé tette. Ezért talált Avilai Nagy Szent Terézben és Szalézi Szent Ferencben nagy tisztelőkre és általuk a hívő népek között is elterjedt áhítatra. A hívő lelkekre gyakorolt ezen hatását dicsőítette már 1680-ban a karmelita-rend egy külön liturgikus ünnep keretében, melynek neve: Szent József oltalma.
1677-ben I. Lipót császár, a pápával egyetértve, államaiba szintén bevezette, a török veszedelemtől való megszabadulás, és amint mondják, a későbbi trónörökös, I. József születésének hálaadó ünnepeként.
1847-ben az egész Egyházban bevezették, Húsvét után a 3. vasárnapra.
1889-ben XIII. Leó pápa Szent József tiszteletét lélekemelő körlevélben ismertette és egy általa szerkesztett imában az Egyházat és a pápát hathatós védelmébe ajánlotta.
X. Pius pápa ezt az ünnepet is első osztályú ünneppé emelte, nyolcaddal, «Solemnitas sancti Joseph» címmel.
1909-ben külön litániát engedélyezett Szent József tiszteletére. XV. Benedek pápa Szent József ünnepének külön prefációt és oktávát adott és Húsvét után a 3. szerdára tette.

E liturgikus ünnepek mellett az Egyház minden szabad szerdán fogadalmi misét mond és jóváhagyta az úgynevezett «Szent József kis zsolozsmáját» a hívők használatára.
Felvették nevét a Mindenszentek litániájába és mint a jó halál patrónusát tisztelik.

Szűz Mária eljegyzésének ünnepén megemlékeznek Mária szent jegyeséről is.
A keresztény művészet a szent pátriárkát rendszerint a karján a gyermek Jézussal, kezében virágzó bottal ábrázolja. A legenda szerint ugyanis, amikor a szeplőtelen Szűz Máriának el kellett jegyeznie magát egy férfiúval, a főpap elrendelte, hogy Dávid nemzetségének minden ifja, aki a Szűz kezét elnyerni óhajtja, egy botot fektessen a templom szentélyének küszöbére, és akinek botja kizöldül és kivirágzik, az legyen a szeplőtelen Szűznek Istentől rendelt jegyese. És íme, másnap reggelre Szent József botjával történik meg ez a csoda!

Szent József oltalmát kérő ima

Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az ő nevében, megkapjuk. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent József nekünk is gondviselőnk, nevelőnk és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen!
Ő a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az a megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.
Ő az Egyház Oltalmazója és Magyarország pártfogója. Most, amikor a gonoszság és a bűn elárasztotta a világot, bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért.

Szent József
– kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében földi életünkhöz szükséges,
– közbenjárásod segítsen, hogy szent Családotok hatékonyan legyen példaképünk,
– segíts, hogy egész életünkben hűek maradjunk az Atya akaratának kereséséhez és teljesítéséhez,
– és halálunk óráján Te is imádkozz értünk!
Amen

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te minden jót kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot,
nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.
Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szent Szívének.
Ámen.