Március 24. Péntek, Szent Gábor arkangyal

„Mi, angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk; a te nagyságodnak hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk; így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, a mi Urunk által…”

„Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket”.

Nagy vigasztalásunk, hogy vannak angyalok, kik kezdettől fogva Polgárai annak a hazának, mely felé mi még útban vagyunk. Ők ezen az úton hívóink, példaképeink, vezetőink és segítőink. Aki ráeszmélt, hogy mik nekünk az angyalok, annak szent vágya támad közelebbről megismerni őket, vagy legalább némelyekkel közülük szemtől-szemben találkozni. Annyival inkább, mert az angyalok merő szellemek, kiknek testük nincsen; mi pedig testben élünk, s azért közelebb áll hozzánk, többet mond és segít nekünk, aki határozott egyéni körvonalakkal áll előttünk. Hiszen ezért olyan nagy kincsünk az Úr Krisztus, mert benne láthatóan, test szerint megjelent az Istenség teljessége. „Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei.”(Kol. 2, 9).

Ezért igen hálásak vagyunk a Szentlélek Úristennek, hogy három angyalt névszerint megismertet velünk: Szent Mihályt, Gábort és Ráfaelt. Mind a három főangyal ama hét köz ül való, kik az Úr előtt állnak.

„Ráfael vagyok, egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen.” (Tób.12;15)
„Én Gábor vagyok – felelte az angyal –, s az Úr színe előtt állok. Az a küldetésem, hogy ezt megmondjam neked, és adjam tudtodra ezt a jó hírt.” (Luk. 1; 9).

Ennek a hét szeráfi angyalnak Isten nagy országában az a föladata, hogy mint az isteni szeretetnek, mindenlátásnak és ítéletnek láng-követei az emberiséget irányítsák. Mintegy a titokzatos hétágú gyertyatartó karjai ők, arra hivatva, hogy Isten világosságát terjesszék a történelem szentélyében. Jelképezik egyben a Szentlélek hét ajándékát és Isten kegyes léleksegítésének zálogait, a hét szentséget.

Gábor főangyalnak Isten főként arra adott megbízást, hogy hírül vigye a hivatottaknak Isten terveit, melyek üdvösségünk legnagyobb fordulóit készítik. Megjelent ő Dánielnek, s a zsidók fogságában, Babilonban nagy látomásokban, megmutatta neki az üdvtörténet fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a Messiás jövendő országát.

Mikor Dániel tűnődött és vívódott látomásai értelmén, az esti áldozat idején eléje állott „egy férfiúhoz hasonló alak”, és szózatot hallott: „Gábriel, értesd meg ezzel a látomást”.
S Gábriel megmagyarázta neki először a kos és bak látomását:
„Történt, hogy amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam, és értelmét kerestem: íme, egyszer csak előttem állt egy férfiúhoz hasonló alak” (Dán.8; 15.),
azután a hetven esztendő látomását:
„Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit már láttam az előbbi látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám az esti áldozat idején.” (Dán.9;21).

Mikor pedig eljött az idők teljessége, ő volt az, aki megjelent az áldozatot bemutató Zakariásnak a tömjénoltár jobboldalán és hírül adta neki Keresztelő Szent János születését és váltságunk kezdetét:
„Ám megjelent neki az Úr angyala az illatáldozat oltárának jobb oldalán.”(Lk. 1;11.).

Legjelentősebb küldetése azonban máshová szólt:
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”
E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.”(Lk.1;26-31.).

Így lett Gábor főangyal az evangélium angyala, a mi jó hírünk meghozója; a legnagyobb dolognak, ami égen-földön végbement, ő lett a hírnöke, a Megtestesülés szava, mely végighangzik a történelmen az idők végéig. S valahányszor megszólal a reggeli, déli, esti harangszó, akár a legeldugottabb kis faluban is, a harangszó szárnyán megjelenik, miként az estéli áldozat idején Dánielnek, minden áhítatos léleknek Gábriel, a megtestesülés titkának hírnöke:

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária! Malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most, és halálunk óráján. Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária! Malaszttal vagy teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most, és
halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária! Malaszttal vagy teljes,az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most, és halálunk óráján. Ámen.

Ennek a nagy angyalnak még a neve is nagy lecke.
Annyit jelent, mint erős férfiú, Isten erős embere: férfi, aki csöndes, de égő tűzzel, rendíthetetlen erővel és hűséggel hirdeti és képviseli az Úristen nagy gondolatait.

IMA SZENT GÁBRIEL ARKANGYALHOZ:

SZENT GÁBRIEL arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hűséges követe!
Nyisd fel fülünket Urunk irgalmas Szívének halk figyelmeztetésére és hívására!
Esedezve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy helyesen értelmezzük, kövessük és engedelmesen fogadjuk Isten szavát!
Segíts megtennünk mindazt, amit Isten tőlünk kíván!
Segíts éber készenlétre, hogy ébren találjon az Úr, ha eljön!
(Tengernek Csillaga II/5.)

A TE AKARATODBAN VAN A BÉKESSÉGÜNK

Krisztus Urunk a Szentlélek által, vére ontásával feláldozta magát az Atyának,
hogy megtisztítsa lelkiismeretünket a holt cselekedetektől.
Imádjuk őt, és valljuk meg őszinte szívvel:
A te akaratodban van a békességünk, Urunk.

Jóságodnak köszönjük e mai nap kezdetét,
segíts, hogy új életet kezdjünk!
A te akaratodban van a békességünk, Urunk.

Te alkottál mindent, és gondot viselsz mindenre, add, hogy
a teremtett dolgokban mindenkor meglássuk a te kezed alkotásait!
A te akaratodban van a békességünk, Urunk.

Véreddel szentesítetted az új és örök szövetséget,
add, hogy parancsaidat teljesítve hűek maradjunk hozzá!
A te akaratodban van a békességünk, Urunk.

Amikor a kereszten függtél, vér és víz ömlött oldalad sebéből,
vérednek üdvösséges patakjával mosd le bűneinket és örvendeztesd meg népedet!
A te akaratodban van a békességünk, Urunk.