Feltámadása után Jézus Krisztus bevégezte egyházának alapítását

Feltámadása után Jézus negyven napon át megjelent apostolainak és tanítványainak és beszélt nekik Isten országáról. Megparancsolta, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak ott az Atya Ígéretére. Ezt mondotta: „Veszítek majd a reátok lejövő Szentléleknek az erejét és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész Judeában és Szamariában és a föld határáig.” (ApCsel 1,3-8)


Feltámadása után ezt mondotta Jézus az apostoloknak: „Amint engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.” (Jn 20,21) Rájuk bízta a feladatot, amit ő kapott az Atyától. Az Egyháznak az a feladata, hogy Istent dicsőítse és az embereket az örök boldogságra vezesse.

Mielőtt Jézus a mennybe szállott, ezt mondotta az apostoloknak: „Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tanítsatok minden népet, megkeresztelve őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” (Mt 28,18-20) Jézus ezekkel a szavakkal adott ünnepélyes megbízást az apostoloknak és utódaiknak arra, hogy minden népet tanítsanak, megszenteljenek és vezessenek. Egyházára bízta a tanító, papi és kormányzó hivatalt.

Jézus ezt mondotta Péternek: „Legeltesd az én bárányaimat! Legelted az én juhaimat!” (Jn 21,15-17) E szavakkal tette Pétert földi helytartójává és az Egyház látható fejévé, teljhatalmat adott neki és utódainak, hogy az egész nyájat vezessék mígnem ő visszatér. Mennybemenetele óta Krisztus az Atya jobbján trónol, mint Egyházának Ura. Benne működik mint mennyei Tanító, Főpap és Pásztor, mígnem a világ végén visszatér. Krisztus az Egyház láthatatlan feje. Pünkösd napján Krisztus az Atyától elküldötte Egyházának a Szentlelket. A Szentlélek által betöltötte az Egyházat isteni életével és erőt adott neki, hogy a rábízott feladatokat végbe vigye.