Március 1. Szerda, Tavaszi kántorböjt

TAVASZI KÁNTORBÖJT – SZERDA

(Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint)
SZERDAI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:
3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell

Tavaszi: nagyböjt első vasárnapját követő szerda, péntek és szombat. A kántorböjt pontos böjti fegyelme:

  • szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell,
  • szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani,
  • fontos eleme az őszinte szentgyónás,
  • lehetőség szerint vegyünk részt szentmisén,
  • többet imádkozzunk és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit!

Kántorböjt – jejunium Quatuor temporum
I. Kallixtusz pápa (218-22) között a római pogány földművelő ünnepségek helyére, amelyeket júniusban, szeptemberben és decemberben tartottak, könyörgő napokat rendelt el.

Ezeket egészítette ki egy tavaszi könyörgő nappal Nagy Szent Leó pápa (440-461). Így jött létre a jejunium Quatuor temporum, azaz a kántorböjt, amely a négy évszakban megvalósuló könyörgő napokat jelenti. Az ősi időkben december ezen bűnbánati és böjti szombatjain voltak a papszentelések, illetve később a többi évszakban is. Idővel ezek lettek a papokért végzett könyörgések napjaivá. II. Orbán pápa (1095) rendelte el a szerdai, pénteki és szombati böjtöt nagyböjt első hetében, a Pünkösd utáni, a szent Kereszt felmagasztalását (szeptember 14.), és Szent Lúcia emléknapját követő héten.

Érdekességként említjük, hogy a középkori jog szerint Magyarországon pápai fölmentés alapján csak a kántorböjt péntekjein volt szigorú böjt. Szent István II. Törvénykönyve pl. kimondta:
Ha valaki a kántornapi böjtöt, amit mindenki tud, húsevéssel megszegi, egy hétig bezárva böjtöljön.

Így évente 12 napot böjtölt az Egyház a püspökök és papok életszentségéért és papi hivatásokért. Noha a II. vatikáni zsinatot követően a böjti fegyelem megszüntette ezeket a kötelező böjti napokat, a világban mind több helyen fordulnak a hívek és közösségek ismét a kántorböjt hatékony eszközéhez, hogy az elmúlt fél évszázad felfordulásában a számában, hitéletében és erkölcseiben is megroppant papság számára kiesdekeljék küldetésük méltó betöltéséhez szükséges kegyelmeket a Mennyei Atyától. Imáikban megfogalmazott kéréseik komolyságát a hívek a böjt kívánta áldozatvállalással nyomatékosítják a Mennyei Atya előtt.

A testvéri szeretetnek csöndes, de annál hathatósabb betetőzése, ha a közösségek tagjai, az év végén böjtölve imádkoznának mindazon kegyelmi ajándékokért, amelyekre elengedhetetlen szüksége van egy papnak a papi hivatásának méltó megéléséhez.

Arra hívunk és buzdítunk Benneteket, hogy követve és felelevenítve az ősrégi hagyományt, Advent 3. hetében böjtöljünk együtt püspökeinkért, papjainkért, diakónusainkért, hogy a Jóisten adja meg nekik mindazon kegyelmeket, amelyekkel missziós és lelkipásztori tevékenységüket a továbbiakban is lelkiismeretesen, eredményesen és boldogan tudják végezni Isten nagyobb dicsőségére és mindnyájunk üdvösségére.

Szeretetből, örömmel, szabadon, vállaljuk ezt a kis kényelmetlenséget lelkipásztorainkért, akik szeretetből egész életüket ajánlották fel a legfőbb Pásztornak miérettünk.

Kántorböjt

A latin „ieiunium quatuor temporum” félrehallásából keletkezett a magyar „kántorböjt” kifejezés, amelynek természetesen semmi köze sincs a „kántor” szavunkhoz. Évente négyszer három napon böjtölünk a papokért és a papságra készülőkért. A tradicionális latin rítusokban külön miseszövegek tartoznak hozzájuk, illetve ezekhez kapcsolódik az ún. kisebb rendek feladásának a szokása is a kispapok részére. Mindegyik kisebb rend egy-egy lépcsőfokot jelent a szentségi karakterrel bíró szerpapi illetve áldozópapi fokozat eléréséhez.

A négy kántorböjti időszak a következő:
Tavaszi: nagyböjt első vasárnapját követő szerda, péntek és szombat.
Nyári: pünkösd vasárnapját követő szerda, péntek és szombat.
Őszi: szeptember 14-ét, a Szent Kereszt felmagasztalását követő héten szerda, péntek és szombat.
Ha szeptember 14-e:
vasárnap, akkor szeptember 24-én
hétfő, akkor szeptember 23-án
kedd, akkor szeptember 22-én
szerda, akkor szeptember 21-én
csütörtök, akkor szeptember 20-án,
péntek, akkor szeptember 19-én,
szombat, akkor szeptember 18-án

Téli: advent harmadik vasárnapját követő szerda, péntek és szombat.

Előírása (a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint):
szerdán és pénteken szigorú böjt van:
3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell szombaton (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint) 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani.

Ima az egyházközség lelkipásztoráért

Úristen, aki nekünk lelkipásztorunkban lelki vezetőt adtál,
esedezve kérünk, add meg neki és minekünk is a hit erejét,
a remény bátorságát és a szeretet tüzét.
Adj szívébe természetfölötti nagy szeretetet hívei iránt.

Add meg a buzgóság lelkét, amikor imádkozik, elmélkedik,
a szentségeket kiszolgáltatja, és a szentmiseáldozatot bemutatja oltáraidon;
az értelemnek, tudománynak és bölcsességnek lelkét,
amikor minket a szent hitre és parancsolataidra oktat,
a tanács lelkét, amikor figyelmeztet és óv,
vigasztal és gyógyít minket a bűnbánat szentségében;
az istenfélelem lelkét, hogy a Te dicsőségeden és a lelkek üdvén kívül mást ne keressen;
az erőnek lelkét, hogy Krisztusnak, a mi Királyunknak zászlaja alatt bátran vezessen minket.

Uram Jézus, legfőbb papunk és pásztorunk!
Azt ígérted, hogy nem hagysz árván bennünket.
Ez azt is jelenti, hogy nem hagyod nyájadat jó pásztor nélkül.
Ne engedd, hogy nyájad elszéledjen!
Köszönjük, hogy egyházközségünkbe lelkipásztort ajándékoztál.

Áldd meg szüleit, akik nevelték,
mindazokat, akik tanították és gondozták, jó példát adtak neki.
Segíts bennünket, hogy örömét találja köztünk a papi szolgálatban.
Szívesen hallgassuk szájából Igédet, arra tevékenyen válaszoljunk.
Segítsük egyházközségünket minden lelki és anyagi gondjában.
Mutasd meg, mit tehetünk a magunk helyén a lelkek üdve érdekében.

Hallgasd meg pásztorunk minden imádságát, vedd szívesen kezéből bemutatott
közös áldozatunkat, a Te örök áldozatodat.
Áraszd ki bőségesen közreműködésével a szentségek kegyelmét híveid lelkébe.
Adj neki megértést, türelmet, szomorúságában vigasztalást.
Teljék öröme gyermekeink fejlődésében, a hívek hűségében, egyházközségünk
tagjainak tanúságtételében.

Segítsd, hogy szívesen menjen azok után, akik tőled elszakadtak,
készségesen gyakorolja a megbocsátást.
Támogasd, hogy együtt érezzen betegeinkkel, vigasztalást nyújtson a gyászolóknak.
Szenteld meg őt szeretetedben, és ajándékozd meg a végső kitartás kegyelmével.

Köszönjük, hogy lelkipásztorunk személyében közöttünk vagy.
Maradj velünk, Uram. Ámen.

IMA A JÓ PÁSZTORHOZ

Jézus, jó pásztor, te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket.
Azért alapítottál papságot egyházadban, hogy minden időben folytassa műved.
Könyörögve kérünk, küldj munkásokat szőlődbe!
Küldj méltó papokat szent egyházadba!
Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket!
Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit szolgálatodra kiválasztottál,
viszont senki hivatás nélkül be ne jusson szentélyedbe!
Mária, apostolok királynéja könyörögj érettünk!
Ámen.