Február 24. Péntek, Szent Mátyás apostol

„VOS MEI AMI ESTIS CI – TI AZ ÉN BARÁTAIM VAGYTOK”
Jézus barátai ők, hivatásuk, hogy megtartsák Jézus parancsát:
„Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!”
„Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok” – ezt a küldetést adja Jézus az utolsó vacsorán az apostoloknak.

Júdás helyét, a Szentlélek indítására Mátyás tölthette be.
Idővel azonban a többi apostol helyét is be kellett tölteni, amely nem árulás, hanem a halálig menő vértanúság miatt üresedett meg. Az apostolok utódai a püspökök, akiket a Szentlélek az emberi közreműködést is felhasználva állít a hívő közösség élére, és vezet tanítói, kormányzói és megszentelő feladatuk ellátásában. Jézus barátai ők, hivatásuk, hogy megtartsák Jézus parancsát:
„Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket…”

Szent Mátyás azok közé az apostolok közé tartozik, akikről csak annyit tudunk, amennyit a szentírás megőrzött számunkra. Születéséről, családi viszonyairól, ifjúságáról és polgári foglalkozásáról semmi adatunk nincsen. Nem tudjuk azt sem, mikor és milyen körülmények közt jutott kapcsolatba az üdvszerzés nagy tényeivel. A későbbiekből visszakövetkeztetve azonban valószínűnek kell tartanunk, hogy eleitől kezdve az Úr követői közé tartozott, és így szem- és fültanúja volt az evangéliumban megörökített események legtöbbjének.

Csak így érthetjük, hogy mikor Krisztus Urunk csodálatos mennybemenetele után az áruló Júdás helyének betöltésére került a sor, elsősorban az ő személye felé fordult a figyelem.

Az Apostolok Cselekedeteinek könyve részletesen és szemléletes en elbeszéli meghívásának történetét (ApCsel.1. 15-26).
„Ama napokban felálla Péter a testvérek között (mintegy százhúsz emberből álló sokaság volt együtt) és szóla:
Férfiak, testvérek! Be kell teljesednie az Írásnak, melyet a Szentlélek megjövendölt Dávid szája által Júdásról, azoknak vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott és részes volt ebben a szolgálatban. Telket szerze azonban a gonoszság bérén, azután felakasztá magát… Ennélfogva szükséges, hogy azon férfiak, közül, kik együtt voltak velünk minden időben, mikor az Úr Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől addig a napig, melyen felvétetett tőlünk, azok közül valaki az ő feltámadásának tanuságtevője legyen velünk együtt.

Kijelölének tehát kettőt: Józsefet, kit Barszabbásnak – melléknevén Jusztusznak hívtak, azután Mátyást. Majd imádkozának, mondván:
Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ezen szolgálatnak és apostoli hivatásnak a helyét, melyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy eltávozzék a maga helyére. Azután sorsot vetének rájuk, s a sors Mátyásra esék, ki a tizenegy apostolhoz soroztaték.”

Ilyen csodálatos módon került Szent Mátyás az apostolok fényes gyülekezetébe. Pünkösd napján már a többi apostollal együtt vette a Szentlélek kegyelmét, mely félénk és tanulatlan emberekből szinte pillanatok alatt vértanú-bátorságú és ellenállhatatlan ékesszólású igehirdetőkké varázsolta őket. Mátyás a Szentlélek vétele után egy darabig még Júdeában hirdette az evangéliumot; utána a hagyomány szerint Etiópiába, a régi magyarok Szerecsenországába ment és ott egy püspökséget is alapított. Mások szerint a Fekete tengertől keletre eső Kelehisz tartományban működött.

Haláláról szintén nem tudunk semmi biztosat.
Egyik változat szerint Kelehisz Szebasztopel nevű városában keresztre feszítették, másik szerint ellenben Jeruzsálemben istenkáromlás címén megkövezték és szekercével lefejezték. Ereklyéit Szent Ilona császárné, Nagy Konstantin császár édesanyja részben Rómába, részben Trierbe küldötte. A Rómába küldött darabok később a S. Maria Maggiore-templomban nyertek végleges elhelyezést, a trierieket pedig Szent Agrícius püspök elődeinek, Szent Eukériusnak, Valériusnak és Matemusnak ereklyéi mellé helyezte. Trier városa ettől az időtől kezdve mindmáig védőszentjét tiszteli az apostolban, aki életével, főként apostollá választásával oly csodálatosan igazolta, amit neve mond; Mátyás ugyanis héberül annyi, mint Isten ajándéka.

Mátyásnak nagy ajándékot adott Isten, az apostolságot, de ő elmondhatta Szent Pállal, hogy Isten ajándéka benne nem volt hiábavaló.

„Mátyás, téged külön csoda emelt a szent apostolok
áldott karába, isteni útmutatás és rendelés.
Eltávozott az áruló, kötélen, ágon lelt halált, szent
rangját nem becsülte meg, sem Krisztus szent szeretetét.
Krisztus kegyelme rád maradt, a méltatlan helyébe lépsz,
Péter szól, ám a Lélek az, ki intéz szót és sorsvetést.
Te vállalod a küldetést, pogányoknak hogy vidd a fényt,
Jézust hűséggel hirdeted, majd érte ontod véred is.
Boldog tanítvány, légy velünk, hogy mindig szívesörömest
járjunk a Lélek útjain, kövessük, bárhová vezet.
A Háromság áldott legyen, és adja meg, hogy általad az égbe jussunk;
boldogan zengjük majd ott dicséretét. Ámen.”

Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként eljussunk választottaid közé. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

Úr Jézus Krisztus

(Ókeresztény imádság)
Úr Jézus Krisztus,
aki az emberek üdvözítő Istene vagy,
és mint ember,
mindenható közbenjáró Istennél,
hozzád folyamodom, dicsérlek és kérlek:
légy hozzám közel irgalmaddal,
együttérzéseddel, megbocsátásoddal!

Önts a szívembe olyan vágyakat,
amelyeket egyedül Te tudsz kielégíteni;
ajkamra olyan kéréseket,
amelyeket egyedül Te tudsz meghallgatni;
s hadd vigyek véghez olyan tetteket,
amelyeket egyedül Te tudsz megáldani! Ámen!

TÉGY ERŐSSÉ KRISZTUS

Tégy erőssé, Krisztus,
szolgád halálosan fáradt.
Hallgat a hangom, mely Téged énekelt.
Ezt elviselni hogyan tudod?
Adj erőt és ne hagyd el szolgád.
Szeretnék újra egészséges lenni,
Téged dicsérni és néped megtisztítani.
Erősségem, kérlek, többé el ne hagyj.
Elárultalak bár a viharban,
szeretnék hozzád találni újra.
(Nazianzi Szent Gergely püspök)