Január 18. Szerda, Szent Péter székfoglalása – Árpád-házi Szent Margit

…Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.

(Mt.16;18-19)

Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt szeretetben. Figyelmesebben és szívből szeressétek egymást…

(1Pét.1,22)

Szent Péter apostolt nem várta trón Rómában, sem harangzúgás, mégis ő volt az Első, a Szikla, amelyre Krisztus Egyházát építette.

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe az Egyház egységét jeleníti meg. Annak az Egyháznak az egységét, amelyet maga Jézus Krisztus alapított, s amelynek vezetését elsőként Péter apostolra bízta. A IV. századtól kezdve ünneplik Szent Péter apostol székfoglalását, az Egyház egységének kifejezésére.

Péter és az ő utódai, a római pápák mindenkor Krisztusnak, a Jó Pásztornak példája szerint vezették Isten rájuk bízott nyáját, mindenkor arra törekedve, hogy megőrizzék Isten népének egységét.

Ez a Krisztusra alapozott belső egység valóban hitelessé teszi az evangélium hirdetését, amely Krisztus földi helytartójának, a pápának, a vele egységben lévő püspököknek és az ő munkatársainak, a papoknak és a szerzeteseknek, valamint a világi híveknek egyaránt feladata.

Szent Péter 42-ben Rómába ment és ott megalapította a római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton, majd csaknem egy évtizeden át Antióchia püspöke is volt. Ennek emléke a mai ünnep.

A 354-ben készült Depositio Martyrum, az egyik legrégibb egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, a Natale Petri de cathedra néven. Az ünneppel kifejezzük a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.

A pápai induló

„..Óh, örök Róma, szentek és mártírok városa,
Óh, örök Róma, fogadd dicséretünk.
Dicsőség a mennyben az Istennek, mi Urunknak,
És béke a Krisztust szerető embereknek.
Hozzád jövünk, angyali Pásztor
Benned látjuk nemes Megváltónk.
Hitünk szent örököse vagy Te,
Menedéke és vigasztalása, küzdőknek és hívőknek.
Erő és félelem meg nem szűnik;
Az igazság és a szeretet uralkodik majd…”

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Jézus tanítványa, Róma első püspöke Krisztus után 33-tól haláláig. Kezdettől fogva ő az Egyház egységének jelképe.

A hagyomány szerint az első század derekán, 60 körül telepedett le Rómában, ott teljesedett be térítő munkája. Itt alapította meg a pápaság intézményét, jelezve ezzel a legfőbb pásztori címet. Sok követőre talált a hatalmas városban.

De apostolis (részlet)

„..Szent Péter halálra mikor megyen vala,
Ö az sidoságot sirvan kéri vala,
Labbal feszítsék fel őt az kerestfara,
Dicsö menyországért igy szenvedet vala…”

Péter menekült Rómából, a császár kegyetlen keresztényüldözése elől, a vesztőhelyre vezető úton a legendák szerint találkozott mesterével, és megkérdezte tőle:
„Quo vadis, Domine?” vagyis „Hová mész, Uram…?”
Jézus, a következőt mondta neki:
„Visszamegyek Rómába, hogy ismét megfeszítsenek!”
…Erre Péter visszatért a városba, és így vállalta a vértanúságot, fejjel lefelé feszítették keresztre, mert nem akarta magát Jézussal egyenrangúvá tenni a halálban.

Hol Szent Péter sírba téve…

„Hol Szent Péter sírba téve
És Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven
Hő ima zeng édesdeden:
II: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,
Krisztusnak helytartóját! :II…”

Urunk Jézus, apostolod figyelmeztet minket:
„Viseljétek gondját a rátok bízottaknak, ne kényszerűségből,
hanem szabad akaratból, Isten szerint.”

IMA

Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat!
Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!
Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!
Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket.
Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT szűz és hitvalló

Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.

Az imádság szentjeként tiszteljük őt, aki a magyarok védőszentje.

1242. január 27-én született Klissza várában Árpád-házi Szent Margit hercegnő, IV. Béla (ur. 1235-1270) leánygyermeke, akit a király a mongol veszedelem elhárításának reményében Istennek ajánlott fel. Margit ennek következtében a Domonkos Rend tagjai között nevelkedett, fogadalmát pedig felnőttként is megtartotta, és rövid életét a Nyulak szigetén felépített kolostorban töltötte.

Ajánld tested és lelked az Úrnak, és szíved mindig legyen nála, hogy sem halál, sem bármely teremtmény el ne válasszon téged az Isten szeretetétől.

Midőn szűz Szent Margitot az ő anyja még méhében viselé, a tatárok kemény üldözésének idejében, szűz Szent Margitnak anyja az ő férjével, úgy mint a királlyal, fogadást tőnek néminemű áldozatképpen magoknak és az országoknak megszabadításáért. Fogadást tőnek, hogy az Úristen őnekik leány magzatot adna, a szent apáca szüzek kezére adnák azt, mivel e szent szűzön kívül soha a magyar királyok nemzetéből senki apáca nem lett vala.

(Részlet Szent Margit legendájából…)

IMA

Istenünk, szüzesség kedvelője és őre, kinek jóvoltából szolgálód, a mi Margitunk a szűzi tisztaság ékességét a jó cselekedetek érdemével egyesítette, kérünk, segíts, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánattal visszanyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádkozzunk hozzá!

Engesztelés példaképe, Szent Margit!
Jézus szeretetéért és engesztelésül édes Hazánkért elhagytad a királyi pompát, lemondtál mindenről és Jézus jegyese lettél.
Hozzád folyamodunk, és ma újra oltalmadba ajánljuk Hazánkat, pártfogásodra bízzuk engesztelő hivatásunkat. Ajánlj minket égi Jegyesednek az Ő szeplőtelen Édesanyja, a mi Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által. Esedezz szakadatlan, hogy tökéletlen engesztelésünket Jézus tökéletes engesztelő áldozatával egyesítve a Mennyei Atya elfogadja.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen

Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!
Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint, felismerhessük feladatunkat.
Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag világítasz nekünk. Nevedhez méltó igazi Gyöngy lettél a Boldogasszony Koronáján!
Légy velünk e nehéz, és küzdelmekkel teli időszakban!
Segíts imádkozni, segíts jónak lenni, türelmesnek és kitartónak a hitben és a szeretetben!
Fiataljaink számára kérd a tisztaságban való állhatatosságot, s hogy felfedezzék a tiszta és a másokért vállalt áldozatos élet értékét a családban és társadalomban, az egyházban és világban egyaránt!
Köszönjük áldozatos életedet, és kérünk, ne hagyj el minket.
Esedezz népedért, maradj egységben velünk, Boldogasszony hűséges Leánya!
Ékes Virágszál, Fényességes Gyöngy, esedezz népünkért, szép magyar hazánkért.
Tenger bánatunkban légy segítségünkre, fénylő könnyeiddel kelj védelmünkre!
Ámen!