Gyermeknevelés a keresztény családban

A gyermek nemcsak létet s életet igényel szüleitől, hanem nagy céljának megfelelő lelki, szellemi s testi nevelést is, amely nélkül az életnek sem sok hasznát venné, sőt „jobb lett volna annak, ha nem született volna, az az ember”. (Mt 26,24) A nevelésről A negyedik parancsban már szólottunk; itt csak néhány megjegyzésre szorítkozunk. Már a pogányok, kiket csupán a józan ész […]

Szeptember 27. Szerda, Szent Kozma és Damján vértanúk

A „Lélek gyógyítói” Szent Kozma és Damján vértanúk 303. Ikertestvérek voltak és orvosok. Hazájukból, Arábiából Ciliciába mentek s ott Égé városában mondhatatlanul sokat tettek az evangélium terjesztésére, azáltal, hogy orvosi hivatásáuk teljesítése közben nemcsak a testet, hanem a lelket is iparkodtak gyógyítani és kezelésükért nem fogadtak el pénzt. A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. […]

Ötezer ember a pusztában Jézussal

a) „Ama napokban, midőn ismét nagy sereg volt együtt, nem lévén mit enniök, egybehívá a tanítványokat, és mondá nekik: „Szánom a sereget, mert íme már harmadnapja vannak velem, és nincs mit enniök” (Márk 8,1). Jézus körül gyülekezik a pusztában ötezer ember; követik őt bizalommal s lelkesen, mert ő lelkük vezére s mestere. Ezt a sok lelkesülést éhség s puszta környezi. […]

Gyermek a keresztény családban

A hitveseknek azonban nem csupán egymással szemben vannak kötelességeik, hanem a házasság célja, a hetedik szentség által megszentelt állapotuk egy fontos s fenséges feladatot is ró reájuk: Istennek gyermeket adni, nevelni. Valóban nagyszerű feladat! Isten a saját képére s hasonlatosságára alkotott emberbe ugyancsak valami alkotó, teremtő erőt s kedvet oltott. Az ember, amennyiben csak tehetséget érez magában, szívesen örökíti meg […]

Szeptember 26. Kedd, Szent Ciprián és Jusztina szűz vértanúk

„Jöjjetek hozzám, és én nektek adom a mennyek országát!” Jusztinát (Iustina) az igazságról (iustitia) nevezték el, mivel ő mindenkinek igazságosan megadta azt, ami megillette: vagyis Istennek az engedelmességet, a feljebbvalónak a tiszteletet, az egyenrangúnak az egyetértést, az alárendeltnek a fegyelmet, ellenségeinek a türelmet, a szerencsétlen nyomorgóknak a tevékeny együtt érzést, magának az életszentséget s felebarátainak a szeretetet. Az Antiochia városából […]

Magányban Istennel

„És mondá nekik: Jertek külön egy puszta helyre s pihenjetek meg egy kissé; s hajójába szállván, egy puszta helyre menének külön” (Márk 6,31). a) Jézus vonzása: jertek, menjünk, ki a tengerre s ott túl a felénk intő csendes partokra, az Isten-közelségbe… jertek el a világ piacáról, a fölületes gondatlanságból, hol csupa bénult, szokások s emberi tekintetek láncát csörgető szenvedők járnak, […]

A házastársaknak egymás iránti kötelességei: a kölcsönös támogatás

A házastársaknak ugyancsak lényegbevágó harmadik kötelessége egymás iránt a kölcsönös támogatás. És ha a férfiú rászorul arra, hogy az élet nehéz, küzdelmes útjain Isten neki „segítő társat” adjon, mennyivel inkább szükségét érzi a gyengébb nő az erősebb, biztosabb férfikéz támogatásának. Ebben a kölcsönös támogatásban is Jézus Krisztusnak és az Egyháznak viszonya adja a legfenségesebb példát és ideált. Jézus Krisztus támogatja […]

Szeptember 25. Hétfő, Szent Gergely püspök és vértanú

„Örményország Apostola – Megvilágosítója” – ő világosította meg az élet világosságával, az Evangéliummal az örmény népet. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Vö.Mt,16,24,28.fej.) Az Örmény Királyság a Római és a Perzsa Birodalmak […]

János fővétele

a) „Heródes megfogatta vala Jánost és megkötöztette és tömlöcbe vettette Heródiásért, az ő testvérének feleségeért, mert János azt mondotta neki: nem szabad neked őt birnod” (Máté 14,3). „Nem szabad”; mily áldás az, ha biztosan tudom, hogy mi szabad, mi nem; ha tudom a fölséges, isteni akaratot. Ez a tudás „arcod fényessége”. – Látom a modern világ amorális zűrzavarát; a szofisztika […]

A házastársaknak egymás iránti kötelességei: a hűség

A hitveseknek második lényeges kötelessége a hűség. A szeretet gyökeréből ered s annak egyik legszebb, legillatosabb fehér virága, örök mintát szolgáltatott erre is Krisztus az ő Egyházához való viszonyában. Krisztus hűségesen Egyházával marad örökre: lelke és teste. És az Egyház viszonozza ezt a hűséget. Krisztus csak az ő szeplőtelen jegyesére, az Egyházra gondol, amely viszont Krisztuson kívül nem ismer urat. […]