Március 29. – Péntek

Litánia Jézus szenvedéséről

Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Fiúisten, a világnak Megváltója,

Szentlélek Isten,

Szentháromság egy Isten,

Jézus, örök bölcsesség, Irgalmazz nekünk!

Jézus, testté lett Ige,

Jézus, kit a világ gyűlölt,

Jézus, kit harminc ezüstpénzért eladtak,

Jézus, ki halálgyötrelmedben vért izzadtál,

Jézus, kit Judás elárult,

Jézus, kit tanítványaid elhagytak,

Jézus, kit arculütöttek,

Jézus, kit hamis tanúk vádoltak,

Jézus, kit gyalázattal illettek és kigúnyoltak,

Jézus, kit Péter megtagadott,

Jézus, kit Heródes kicsúfolt,

Jézus, kit Pilátus megkorbácsoltatott,

Jézus, kit Barabásnál kevesebbre becsültek,

Jézus, kit tövissel koronáztak,

Jézus, kit ruháitól megfosztottak,

Jézus, kit keresztre feszítettek,

Jézus, kit a zsidók szidalmaztak,

Jézus, kit a gonosztevők kigúnyoltak,

Jézus, kinek oldalát megnyitották,

Jézus, ki utolsó csepp vérét kiontotta,

Jézus, kit az Atya elhagyott,

Jézus, ki bűneink miatt meghalt,

Jézus, kit a keresztről levettek,

Jézus, kit sírba helyeztek,

Jézus, ki dicsőségesen feltámadt,

Jézus, ki a mennybe fölment,

Jézus, ki a Vigasztalót elküldötte,

Jézus, a mi áldozatunk,

Jézus, a mi közbenjárónk,

Jézus, a mi bíránk,

Légy kegyelmes,

Minden bűntől, Ments meg minket, Urunk!

Minden rossztól,

A haragtól és gyűlölettől,

A gonoszságtól és bosszúvágytól,

A hitetlenségtől és a szívnek keménységétől,

Az istenkáromlástól és istentagadástól,

A képmutatástól és kapzsiságtól,

A lélek elvakulásától,

Parancsaid megvetésétől,

A bűnbe való visszaeséstől,

A léleknek és testnek minden veszedelmétől,

Mi szegény bűnösök, Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy nekünk kegyelmezz,

Hogy nekünk megbocsáss,

Hogy a te szent Egyházadat védelmezzed,

Hogy a tieidet megáldjad,

Hogy ellenségeidet megtérítsed,

Hogy az igazságot elterjesszed,

Hogy a tévedést megszüntessed,

Hogy a bálványokat megsemmisítsed,

Hogy a te kiválasztottaid számát gyarapítsad,

Hogy a tisztulás helyéről a szent lelkeket megszabadítsad,

Hogy bennünket szentjeid seregébe felvegyél,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk, Urunk.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket, Urunk.

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk, Urunk.

Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, kegyelmezz nekünk, Uram, irgalmazz nekünk!

Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged, Mert szent kereszted által megváltottad a

világot.

Könyörögjünk!

Isten, Te a világ megváltására születtél, körülmetéltek, elvetettek, elárultak, megkötöztek, halálra vittek, arcátlan tekinteteknek voltál kitéve, hamisan bevádoltak, megostoroztak, ide-oda hurcoltak, kigúnyoltak, tövissel koronáztak, szidalmaztak, gyaláztak, lökdöstek, náddal vertek, levetkőztettek, keresztre szegeztek és azon gúnyoltak; gonosztevők közé soroltak, epével és ecettel itattak, oldaladat lándzsával átdöfték: szentséges szenvedésed által, melyről mi, bűnökkel terhelt szolgáid megemlékezünk és szent kereszted által s kegyelmekkel teljes halálod által szabadíts meg minket a pokol kínjaitól és vezess minket oda, ahová a veled együtt keresztrefeszített latort vezetted, hol Te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten örökkön örökké. Amen.

Ima a keresztről:

Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva

kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát,

add meg minden embernek a hit világosságát,

hogy fölismerve Benned Isten és az ember Szenvedő Szolgáját,

legyen bátorságuk követni Téged ugyanezen az úton,

mely a kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet.

Amen.